Nasze oddziały X

Wydawnictwa
i czasopisma

Zobacz więcej pozycji

Regulamin Zarządu Głównego

Regulamin Zarządu Głównego
Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa

§ 1

1. Zarząd Główny jest najwyższą władzą PZITB w okresie między Krajowymi Zjazdami Delegatów.
2. Zarząd Główny kieruje całokształtem działalności PZITB, a za swą pracę odpowiada przed Krajowym Zjazdem Delegatów, któremu składa sprawozdanie z działalności w kadencji.
3. Szczegółowy zakres działania Zarządu Głównego określa § 41 Statutu.

§ 2

1. Zarząd Główny składa się z imiennie wybieranych, w głosowaniu tajnym, przez Krajowy Zjazd Delegatów: przewodniczącego PZITB i nie więcej niż 35 członków. Liczbę imiennie wybieranych członków i zastępców członków ustala każdorazowo Krajowy Zjazd Delegatów w drodze uchwały.

2. Nie można równocześnie pełnić funkcji przewodniczącego Oddziału oraz funkcji: przewodniczącego PZITB, sekretarza generalnego lub skarbnika Zarządu Głównego.

3. W razie długotrwałej niemożności pełnienia funkcji przez przewodniczącego PZITB, funkcję tę obejmuje na ten okres jeden z wiceprzewodniczących, wskazany przez Zarząd Główny.

4. Przewodniczący PZITB nie może być członkiem naczelnych władz innych stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz organizacji zawodowych działających w budownictwie.

5. Zarząd Główny w okresie kadencji ma prawo odwołać ze swego składu członków, z powodu ich pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji lub długotrwałej niemożności pełnienia powierzonej funkcji, powołując w ich miejsce zastępców spośród zastępców członków Zarządu Głównego.

§ 3

1. Pierwsze posiedzenie nowo wybranego Zarządu Głównego zwołuje przewodniczący PZITB w okresie 15 dni od dnia wyboru.

2. Nowo wybrany Zarząd Główny dokonuje ze swojego składu  wyboru członków Prezydium Zarządu Głównego, tj.:
– dwóch wiceprzewodniczących,
– sekretarza generalnego i jego zastępcę
– skarbnika i jego zastępcę,
którzy łącznie z przewodniczącym PZITB stanowią Prezydium Zarządu Głównego.

3. Na początku kadencji następuje podział zadań i kompetencji między członkami Prezydium Zarządu Głównego.

§ 4

1. Posiedzenia Zarządu Głównego powinny odbywać się co najmniej raz na kwartał według przyjętego terminarza posiedzeń.

2.  Uchwały Zarządu Głównego podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy wszystkich jego członków, w tym przewodniczącego PZITB lub wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego.

3. Projekt porządku obrad Zarządu Głównego przedstawia Prezydium.
Projekt ten może być uzupełniony i rozszerzony na posiedzeniu Zarządu Głównego w trybie głosowania.

4. Obradami Zarządu Głównego kieruje przewodniczący PZITB, a w razie jego nieobecności lub na jego życzenie, jeden z wiceprzewodniczących Zarządu Głównego.

5. Zawiadomienia o posiedzeniu, wraz z projektem porządku obrad i materiałami mającymi stanowić przedmiot posiedzenia Zarządu Głównego, powinny być przekazane członkom Zarządu Głównego co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia.

6. Na posiedzenia Zarządu Głównego powinni być zapraszani:
– przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej,
– przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego,
– członkowie honorowi PZITB,
– przewodniczący Komitetów i Komisji Zarządu Głównego, których potrzeba obecności wynika z porządku obrad,
– przewodniczący Oddziałów, nie będący członkami Zarządu Głównego, mogą uczestniczyć w jego posiedzeniach.

Na posiedzenia Zarządu Głównego mogą być zapraszani:
– delegaci z ramienia PZITB do organizacji, których PZITB jest członkiem,
– redaktorzy naczelni czasopism PZITB.

7. W posiedzeniach Zarządu Głównego, poza jego członkami i osobami wymienionymi w punkcie 6, mogą brać udział również inne osoby, zaproszone przez Prezydium w charakterze gości, doradców lub referentów określonych spraw oraz członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego.

8. Z posiedzenia Zarządu Głównego sporządzany jest protokół. Protokół jest przekazywany członkom Zarządu na 14 dni razem z innymi  materiałami
na kolejne posiedzenie, na którym po ewentualnym dokonaniu poprawek bądź uzupełnień jest on ostatecznie przyjmowany.

9. Na posiedzeniach Zarządu Głównego, przewodniczący PZITB i sekretarz generalny informują o ważniejszych pracach i decyzjach Prezydium oraz o wykonaniu uchwał i postanowień podjętych na poprzednich posiedzeniach. Ponadto sekretarz generalny przedstawia do zatwierdzenia uchwały Prezydium Zarządu Głównego.

§ 5

1. W okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego działalnością PZITB kieruje Prezydium Zarządu Głównego, które za swoje uchwały i postanowienia odpowiada przed Zarządem Głównym.

2. Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego powinny odbywać się co najmniej raz na 6 tygodni, według przyjętego terminarza posiedzeń.

3. Zakres obowiązków Prezydium określa § 42   Statutu.

4. Uchwały Prezydium Zarządu Głównego podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy statutowej liczby jego członków.

§ 6

1. Stowarzyszenie reprezentuje na zewnątrz przewodniczący PZITB i sekretarz generalny lub wyznaczeni przez Zarząd Główny lub Prezydium Zarządu Głównego inni ich członkowie.

2. Do ważności oświadczenia woli w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych PZITB są wymagane podpisy dwóch osób: przewodniczącego PZITB lub wiceprzewodniczącego oraz sekretarza generalnego lub skarbnika Zarządu Głównego.

§ 7

1. Przewodniczący PZITB, poza czynnościami wynikającymi z § 4 i § 6 niniejszego regulaminu, nadzoruje kierunki działalności Stowarzyszenia wynikające ze Statutu, uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów i Zarządu Głównego, przewodniczy posiedzeniom Zarządu Głównego i jego Prezydium oraz składa na nich sprawozdania z ważniejszych działań między posiedzeniami.

2. Przewodniczący PZITB jest kierownikiem zakładu pracy w stosunku do zatrudnionych w Zarządzie Głównym pracowników, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

§ 8

1. Do obowiązków sekretarza generalnego Zarządu Głównego należą:
– czynności wynikające z § 4 i § 6 niniejszego regulaminu,
– przygotowywanie planów pracy i sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i jego Prezydium,
– nadzór nad realizacją postanowień i uchwał Zarządu Głównego i jego Prezydium,
– organizowanie posiedzeń Zarządu Głównego i Prezydium,
– inne czynności zlecone przez przewodniczącego PZITB lub Prezydium Zarządu Głównego.

2. Sekretarz generalny odpowiada przed Zarządem Głównym za całokształt prac biura Zarządu Głównego PZITB i jego agend.

§ 9

1. Obsługę administracyjną i ekonomiczno-finansową naczelnych organów statutowych Związku oraz PZITB jako osoby prawnej, zapewnia biuro Zarządu Głównego, działające na podstawie zasad ustalonych przez Prezydium Zarządu Głównego.

2. Z tytułu pełnienia funkcji o których mowa w § 7 ust. 2 i § 8 ust. 2 niniejszego regulaminu Zarząd Główny może przyznać ekwiwalent pieniężny.

§ 10

Skarbnik nadzoruje prawidłowość polityki ekonomiczno-finansowej Zarządu Głównego PZITB, odpowiada za przygotowanie planów finansowych i bilansu, referuje sytuację finansową na posiedzeniach Zarządu Głównego i jego Prezydium.

§ 11

Jeżeli członek Prezydium Zarządu Głównego nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z jego funkcji, może zostać odwołany przez Zarząd Główny na wniosek przewodniczącego PZITB lub Głównej Komisji Rewizyjnej.

§ 12

1. Zarząd Główny, w celu wykonania określonych zadań statutowych, powołuje Komitety, Rady oraz Główne Komisje, określając ich regulaminy oraz ustala lub zatwierdza na okres kadencji władz PZITB ich przewodniczących. Komitety, Rady i Główne Komisje współdziałają z odpowiednimi Komisjami Oddziałowymi.

2. Komisje mogą mieć również charakter doraźny, w celu wykonania określonego zadania, po którego zakończeniu ulegają rozwiązaniu.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie postanowienia Zarządu Głównego podjęte w ramach Statutu PZITB i ogólnie obowiązujących przepisów prawa o stowarzyszeniach.

§ 14

Niniejszy regulamin został zatwierdzony uchwałą nr 1/2010  XLV Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB w Warszawie, podjętą w dniu 14 września 2010 r.

Z tym dniem traci moc dotychczas obowiązujący Regulamin Zarządu Głównego PZITB z dnia 9 czerwca 2002 r.

Pobierz regulamin
Pobierz uchwałęCookies

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.