Nasze oddziały X

Wydawnictwa
i czasopisma

Zobacz więcej pozycji

Komitet Ekologii

Regulamin Komitetu Ekologii ZG PZITB

1. Komitet Ekologii, powołany w 2000 roku, zwany dalej Komitetem, jest agendą Zarządu Głównego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.
2. Komitet jest powołany do promowania działalności naukowej, technicznej i szkoleniowej w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska oraz upowszechniania osiągnięć naukowych i technicznych w tym zakresie.
3. Do osiągnięcia wyznaczonych celów Komitet:
a)    promuje i wspiera merytorycznie konferencje naukowo-techniczne poświęcone problematyce ekologii, w tym szczególnie cykliczną konferencję „Ekologia a budownictwo”, lub patronuje tym konferencjom,
b)    upowszechnia prace naukowe oraz wyróżniające się osiągnięcia projektowe dotyczące tematyki ekologii i ochrony środowiska,
c)    współpracuje z innymi agendami PZITB, a także – za pośrednictwem Zarządu Głównego PZITB – z instytucjami prowadzącymi działania w zakresie ekologii i ochrony środowiska,
d)    rekomenduje – w uzgodnieniu z Zarządem Głównym PZITB – swoich członków do udziału w pracach gremiów zajmujących się ekologią i ochroną środowiska,
e)    opiniuje – na wniosek Zarządu Głównego – akty prawne związane z ekologią i ochroną środowiska,
f)    opracowuje i przedkłada Zarządowi Głównemu PZITB opinie i wnioski dotyczące swojej działalności,
4. Komitet, na wniosek Zarządu Oddziału PZITB, może powołać Komisje Ekologii w Oddziałach.
5. Członkiem zwyczajnym Komitetu może być członek PZITB, a członkiem stowarzyszonym członek innych stowarzyszeń, legitymujący się wyróżniającym się dorobkiem w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska.
6. W poczet członków Komitetu przyjmuje Zarząd na podstawie oceny całokształtu dorobku kandydata, w tym jego działalności zawodowej, naukowej, wynalazczej, publikacyjnej, dydaktycznej, popularyzatorskiej oraz innych przejawów aktywności związanej z ekologią i ochroną środowiska. Wniosek o przyjęcie do Komitetu mogą zgłaszać Oddziały PZITB oraz przewodniczący Komitetu Ekologii ZG PZITB.
7. Członkowie Komitetu mają prawo do:
a)    uczestniczenia w zebraniach, konferencjach i innych spotkaniach organizowanych przez Komitet,
b)    inicjowania tematyki i zadań w ramach działalności Komitetu,
c)    zapoznawania się ze sprawozdaniami z działalności Komitetu.
8. Do obowiązków członka Komitetu należy aktywny udział w realizacji zadań Komitetu.
9. Członkowstwo w Komitecie wygasa wskutek:
a)    rozwiązania Komitetu,
b)    dobrowolnej rezygnacji członka,
c)    systematycznego uchylania się od pracy lub udziału w zebraniach Komitetu.
10. Pracami Komitetu kieruje Zarząd powołany na okres 4-letniej kadencji, zgodnej z kadencją władz PZITB. W skład Zarządu wchodzą przewodniczący oraz wybrani przez Komitet na pierwszym w kadencji zebraniu: zastępca przewodniczącego, sekretarz i do 5 członków Komitetu. Przewodniczącego Komitetu powołuje Zarząd Główny PZITB.
11. Do zadań przewodniczącego Komitetu należy:
a)    zwoływanie posiedzeń Komitetu i jego Zarządu,
b)    reprezentowanie Komitetu,
c)    współpraca z Prezydium Zarządu Głównego oraz udział w zebraniach Zarządu Głównego PZITB, na których są omawiane sprawy Komitetu,
d)    czuwanie nad realizacją uchwał i decyzji władz Komitetu oraz władz PZITB dotyczących Komitetu.
12. Zebrania ogólne Komitetu odbywają się raz w roku, a zebrania Zarządu – nie rzadziej niż raz na pół roku.
13. Komitet przedstawia sprawozdanie ze swej działalności na ostatnim w kadencji zebraniu ogólnym oraz przedkłada je Zarządowi Głównemu PZITB.
14. Koszty organizacji zebrań Komitetu i jego Zarządu (np. koszty delegacji uczestników zebrań) są pokrywane z budżetu Zarządu Głównego PZITB – w zakresie wynikającym z aktualnych uchwał Zarządu Głównego.
15. Obsługę administracyjną Komitetu zapewnia biuro Zarządu Głównego PZITB.
16. Rozwiązanie Komitetu może nastąpić na podstawie Uchwały Zarządu Głównego PZITB powziętej na wniosek zebrania ogólnego Komitetu, uchwalony większością 2/3 głosów.

Regulamin został zatwierdzony Uchwałą nr 104/2012 Zarządu Głównego PZITB Z dnia 18 stycznia 2012 roku.

 

Pobierz regulamin
Pobierz uchwałę

Prezydium Komitetu Ekologii

Przewodniczący KE
Tomasz Z. Błaszczyński – O/Poznań
e-mail: tomasz.blaszczynski@put.poznan.pl

Z-ca Przewodniczącego
Leonard Runkiewicz – O/Warszawa

Sekretarz
Janusz Kozula – O/Bielsko-Biała

Członkowie

Agata Modrzycka – O/Częstochowa

Waldemar Szleper – O/Częstochowa

Tomasz Steidl – O/Gliwice

Przemysław Brzyski – O/Lublin

Witold Grymin – O/Łódź

Barbara Ksit – O/PoznańCookies

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.