Nasze oddziały X

Wydawnictwa
i czasopisma

Zobacz więcej pozycji

Komitet Ekonomiki Budownictwa

Regulamin Komitetu Ekonomiki Budownictwa PZITB

§ 1

Komitet Ekonomiki Budownictwa działa na podstawie § 41 pkt. f Statutu PZITB.

§ 2

Celem Komitetu jest działanie na rzecz poszerzenia wiedzy ekonomicznej wśród inżynierów i techników budownictwa.

§ 3

1 Kierunki działania Komitetu dotyczą:
a) Zakresu przekazywanej wiedzy ekonomicznej inżynierom i technikom budowlanym w formach:
– Szkolnych,
– poza szkolnych (kursy, seminaria, warsztaty, konferencje),
– studiów ( w tym podyplomowych),
b) problematyki efektywności procesu inwestycyjnego oraz zarządzania nim,
c) zarządzania kosztami we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego,
d) zagadnień rzeczoznawstwa kosztorysowego,
e) problematyki zamówień publicznych i rozwiązań FIDIC-owskich,
f) modyfikacji przepisów prawa,
g) innych – wynikających z bieżącej pracy ZG PZITB – zagadnień wiążących się tematycznie z obszarem działania Komitetu.
2. Działania Komitetu realizowane są w formach:
a) problemowych posiedzeń Komitetu, wynikających z ustalonego planu pracy,
b) organizowanie i współorganizowanie z wyspecjalizowanymi jednostkami gospodarczymi Konferencji, Narad i Sympozjów objętych zakresem działania Komitetu,
c) opracowywaniem i wydawaniem (wspólnie z innymi partnerami) opracowań, podręczników i poradników z zakresu objętego działaniem Komitetu,
d) współpracy z: innymi organizacjami, uczelniami technicznymi i ekonomicznymi w zakresie ekonomiki budownictwa,
e) przedstawiania opinii dla ZG PZITB i za jego pośrednictwem na zewnątrz,
f) innych – zleconych przez Prezydium ZG PZITB.

§ 5

1. Przewodniczący Komitetu Ekonomiki jest powołany przez zarząd Główny PZITB.
2. Członkami Komitetu mogą być:
a) osoby zaproszone przez Przewodniczącego Komitetu,
b) osoby delegowane przez Oddziały PZITB.
3. Członkowie Komitetu mają prawo do:
a) uczestnictwa w zebraniach, konferencjach i innych spotkaniach organizowanych przez Komitet,
b) inicjowania tematyki i zadań w ramach działalności Komitetu,
c) zapoznawania się ze sprawozdaniami z działalności Komitetu.
4. Do obowiązków członka Komitetu należy aktywny udział w realizacji zadań
5. Członkowstwo w Komitecie wygasa wskutek:
a) rozwiązania Komitetu,
b) dobrowolnej rezygnacji członka,
c) systematycznego uchylania się od pracy lub udziału w zebraniach Komitetu.
6. Pracami Komitetu kieruje Zarząd powołany na okres 4 – letniej kadencji, zgodnej z kadencją władz PZITB. W skład Zarządu wchodzą przewodniczący oraz wybrani przez Komitet na pierwszym w kadencji zebraniu dwóch zastępców przewodniczącego i sekretarz.
7. Do zadań przewodniczącego Komitetu należy:
a) zwoływanie posiedzeń Komitetu i jego Zarządu,
b) reprezentowanie Komitetu,
c) współpraca z Prezydium Zarządu Głównego oraz udział w zebraniach Zarządu Głównego PZITB,
d) czuwanie nad realizacja uchwał i decyzji Komitetu oraz władz PZITB dotyczących Komitetu.
8. Zebrania ogólne Komitetu odbywają się 2 razy w roku.
9. Komitet przedstawia informację ze swojej działalności na ostatnim w kadencji zebraniu ogólnym oraz przedkłada je Zarządowi Głównemu PZITB.
10.Koszty organizacji zebrań Komitetu (np.: koszty delegacji uczestników zebrań) są pokrywane z budżetu Zarządu Głównego lub oddziału PZITB – w zakresie wynikającym z aktualnych uchwał Zarządu Głównego.
11. Obsługę administracyjną Komitetu zapewnia biuro Zarządu Głównego PZITB.
12.Rozwiązanie Komitetu może nastąpić na podstawie Uchwały Zarządu Głównego PZITB powziętej na wniosek zebrania ogólnego Komitetu, uchwalony większością 2/3 głosów.

Regulamin został zatwierdzony Uchwałą nr 106/2012 Zarządu Głównego PZITB w dniu 13 marca 2012 roku.

 

Pobierz regulamin
Pobierz uchwałęCookies

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.