Nasze oddziały X

Wydawnictwa
i czasopisma

Zobacz więcej pozycji

Regulamin Sądu Koleżeńskiego

Regulamin Głównego Sądu Koleżeńskiego
Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa

I.    Postanowienia ogólne

§1

Regulamin Sądów Koleżeńskich PZITB, opracowany na podstawie postanowień Statutu PZITB, ustala zasady i tryb ich funkcjonowania.

II. Przedmiot i zakres działania Sądów Koleżeńskich

§2

Sądy Koleżeńskie powołane są do:
1)    wydawania orzeczeń w sprawach członków PZITB, którym postawiono zarzut naruszenia postanowień statutu bądź zasad etyki członka Związku;
2)    podejmowania, w przypadkach stwierdzonych uchybień w sprawach o których mowa powyżej, postępowania z własnej inicjatywy;
3)    rozpatrywania i rozstrzygania w ramach swych kompetencji sporów i zatargów wynikłych pomiędzy członkami PZITB;
4)    Główny Sąd Koleżeński jest ponadto powołany do nadzoru nad przestrzeganiem zasad etyki zawodowej.

§3

W sprawach wymienionych w niniejszym regulaminie orzekają:
1)    Główny Sąd Koleżeński PZITB z siedzibą w Warszawie oraz
2)    Sądy Koleżeńskie Oddziałów w siedzibach poszczególnych Oddziałów PZITB.

§4

Główny Sąd Koleżeński:
1)    rozpatruje i rozstrzyga jako ostateczna instancja sprawy rozpatrywane w pierwszej instancji przez Sądy koleżeńskie Oddziałów;
2)    rozpatruje sprawy dotyczące członków władz naczelnych i oddziałowych PZITB jako sąd pierwszej i drugiej instancji;
3)    sprawuje ogólny nadzór nad Sądami Koleżeńskimi Oddziałów.

§5

1.    Sądy Koleżeńskie Oddziałów rozpatrują sprawy członków Związku.
2.    Właściwy miejscowo jest ten Sąd Koleżeński Oddziału, do którego przynależy organizacyjnie osoba, w stosunku do której wszczęto postępowanie.

§6

1.    Sąd Koleżeński Oddziału bada z urzędu swą właściwość, a w razie stwierdzenia swej niewłaściwości przekazuje sprawę właściwemu sądowi lub innemu organowi Związku.
2.    Spór o właściwość miejscową między Sądami Koleżeńskimi Oddziałów rozstrzyga Główny Sąd Koleżeński.
3.    W czasie trwania sporu każdy z tych sądów obowiązany jest przedsięwziąć w sprawie czynności nie cierpiące zwłoki.

III. Organizacja Sądów Koleżeńskich

§7

1.    Główny Sąd Koleżeński składa się z 7 członków i 2 zastępców członków wybranych przez Krajowy Zjazd Delegatów na okres kadencji. Sądy Koleżeńskie Oddziałów składają się maksymalnie z 7 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Oddziałów na okres kadencji.
2.    Sądy Koleżeńskie powinny ukonstytuować się w ciągu 15 dni po wyborach i wybrać ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

§8

Członkowie Sądów Koleżeńskich przy sprawowaniu czynności sędziowskich są niezawiśli, a przy wydawaniu orzeczeń powinni kierować się swoim sumieniem, zasadami etyki, postanowieniami Statutu PZITB i niniejszego regulaminu. Członkowie Sądów Koleżeńskich nie mogą pełnić innych funkcji we władzach naczelnych i oddziałowych PZITB.

§9

Wszystkie władze PZITB obowiązane są do udzielenia pomocy Sądom Koleżeńskim. Każdy członek PZITB obowiązany jest stawić się na wezwanie Sądu lub rzecznika władz PZITB powołanego przez Sąd, dla złożenia zeznań w sprawie oraz dostarczyć materiały, które mają istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.

§10

Prezydium Zarządu Głównego i Prezydia Zarządów Oddziałów PZITB są zobowiązane, na wniosek Sądu Koleżeńskiego odpowiedniego szczebla, powołać rzeczników do określonej sprawy.

IV. Wszczęcie postępowania

§11

1.    Wszczęcie postępowania przed Sądem Koleżeńskim Oddziału następuje na wniosek:
a)    władz lub organów PZITB,
b)    członka Związku,
c)    osób trzecich,
d)    Sądu Koleżeńskiego.
2. W przypadkach wymienionych w ust. 1 lit. b) i c) Sąd Koleżeński może nie wszczynać pełnego postępowania jeśli uzna, że skarga wnioskodawcy może być rozpatrzona przez odpowiednie władze Oddziału lub władze naczelne PZITB.
3. Jeśli wnioskodawca (skarżący) jest niezadowolony ze sposobu załatwienia swojej sprawy przez władze Związku, składa ponownie wniosek do Sądu Koleżeńskiego, który wówczas jest zobowiązany wszcząć postępowanie i wydać orzeczenie.
4. Wniosek o wszczęcie postępowania przez Sąd Koleżeński powinien być szczegółowo umotywowany przez skarżącego (wnioskodawcę) oraz zawierać opis stanu faktycznego i wskazywać wnioski dowodowe.
5. W przypadku, gdy przeciwko osobie (stronie) wniesiono sprawę do sądu powszechnego, Sąd Koleżeński wstrzymuje rozpatrzenie sprawy do czasu wydania prawomocnego orzeczenia sądowego.

§12

Wszczęcie postępowania przed Głównym Sądem Koleżeńskim następuje w wyniku odwołania od orzeczenia wydanego przez Sąd Koleżeński Oddziału za pośrednictwem tego sądu. Tryb postępowania przed Głównym Sądem Koleżeńskim określają postanowienia rozdziału VIII niniejszego „regulaminu.

§13

1. Po otrzymaniu przez Sąd Koleżeński wniosku o wszczęcie
postępowania, przewodniczący Sądu Koleżeńskiego wyznacza w ciągu
14 dni zespół orzekający w składzie: przewodniczący zespołu i dwóch
sędziów, przekazując zespołowi sprawę do rozpatrzenia.
2. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego powołuje do danej sprawy protokolanta spośród członków Związku lub spośród pracowników etatowych PZITB.

§14

1.    Przewodniczący zespołu zwołuje, w terminie 7 dni od daty przekazania sprawy, posiedzenie zespołu celem rozpatrzenia wniosku o wszczęcie postępowania i ustalenia czynności przygotowawczych do rozprawy, a w szczególności: uzupełnienia środków dowodowych, ustalenia osób, które mają być wezwane na rozprawę, wyznaczenia terminu rozprawy.
2.    Po zakończeniu czynności przygotowawczych przewodniczący zespołu wysyła, za pośrednictwem biura Zarządu Głównego bądź Zarządu Oddziału, wezwanie na rozprawę listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Wezwanie na rozprawę powinno być wysłane nie później niż 14 dni przed terminem rozprawy.
3.    Na rozprawę wzywa się skarżącego, członka Związku w stosunku do którego wszczęto postępowanie oraz osoby, których przesłuchanie na rozprawie jest zdaniem zespołu konieczne.

§15

1. W wezwaniu na rozprawę należy wymienić:
a)    imię i nazwisko oraz adres wezwanego,
b)    w jakim charakterze i w jakiej sprawie został wezwany,
c)    miejsce, datę i godzinę rozprawy,
d)    nazwę i dokładny adres wzywającego Sądu.
2. Członkowi PZITB w stosunku do którego wszczęto postępowanie, doręcza się, wraz z wezwaniem, odpis wniosku który wpłynął do Sądu oraz listę osób wchodzących w skład zespołu orzekającego.

§16

W sprawach wszczętych na wniosek członka PZITB, rzecznik może brać udział w każdym stadium postępowania i nie jest związany z żadną ze stron. W tym przypadku rzecznik może składać oświadczenia, zgłaszać wnioski jakie uzna za stosowne (celowe), a także może zaskarżyć „orzeczenie Sądu Koleżeńskiego Oddziału do Głównego Sądu Koleżeńskiego.

V. Wyłączenie członka składu orzekającego

§17

1.    Członek zespołu orzekającego jest z mocy prawa wyłączony od udziału w sprawie jeżeli:
a/    sprawa dotyczy tego członka bezpośrednio;
b/ jest małżonkiem strony (wnioskodawcy lub skarżącego) albo ich pełnomocnika, bądź też pozostaje we wspólnym pożyciu z jedną z tych osób;
c/    jest krewnym lub powinowatym w linii prostej albo jest związany z jedną z osób wymienionych powyżej węzłem przysposobienia, opieki lub kurateli;
d/ był świadkiem zdarzenia, o który sprawa się toczy, albo w tej samej sprawie był przesłuchiwany w charakterze świadka lub występował jako biegły;
e/    brał udział w sprawie jako pełnomocnik strony;
f/    brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia;
g/    brał udział w wydaniu orzeczenia, które zostało uchylone;
h/    brał udział w mediacjach pomiędzy stronami;
2.    Powody wyłączenia trwają pomimo ustania uzasadniającego je małżeństwa, wspólnego pożycia, przysposobienia, opieki lub kurateli.
3.    Członek zespołu orzekającego, który brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia, nie może orzekać w sprawie związanej z odwołaniem od takiego orzeczenia.
4.    Członek zespołu orzekającego ulega wyłączeniu, jeżeli zachodzi okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie, w szczególności w przypadkach, gdy łączą go z którąkolwiek stroną więzy przyjaźni. Strony mogą w terminie 7-dniowym od otrzymania zawiadomienia o dacie rozprawy złożyć wniosek o wyłączenie tego członka z zespołu orzekającego.
5.    Wniosek o wyłączenie członka składu orzekającego, zgłoszony na podstawie ust. 4 powyżej, po rozpoczęciu postępowania w sprawie, pozostawia się bez rozpoznania, chyba że przyczyna wyłączenia powstała lub stała się Stronom wiadoma dopiero po rozpoczęciu postępowania.
6.    Wyłączenie następuje na żądanie członka zespołu orzekającego, z urzędu albo na wniosek strony.
7.    Jeżeli członek zespołu orzekającego uznaje, że zachodzi przyczyna wyłączająca go od rozpoznania sprawy na podstawie ust. 1 niniejszego paragrafu, wyłącza się składając oświadczenie na piśmie do akt, a na jego miejsce wyznaczony zostaje inny członek.
8.    Członek zespołu orzekającego, co do którego zgłoszono wniosek o wyłączenie na podstawie ust 4 niniejszego paragrafu, może złożyć do akt stosowne oświadczenie na piśmie i powstrzymuje się od udziału w sprawie; jest jednak obowiązany przedsięwziąć czynności nie cierpiące zwłoki.
9.    Poza wypadkiem określonym w ust. 4 powyżej o wyłączeniu orzeka zespół orzekający, przed którym toczy się postępowanie; w składzie orzekającym w kwestii wyłączenia nie może brać udziału członek składu orzekającego, którego dotyczy wyłączenie. W razie niemożności utworzenia takiego składu zespołu orzekającego, w kwestii wyłączenia orzeka Główny Sąd Koleżeński.
10.    W miejsce wyłączonego członka zespołu orzekającego lub członka, który z powodu okoliczności od siebie niezależnych nie może uczestniczyć w sprawie, przewodniczący Sądu Koleżeńskiego wyznacza innego członka spośród osób wchodzących w skład Sądu Koleżeńskiego.

§18

1.    Sąd nie wszczyna postępowania, a wszczęte umarza w razie śmierci członka, w stosunku do którego wpłynęła skarga, chyba że w okresie jednego roku od jego śmierci osoby mające interes w jego rehabilitacji złożą wniosek o podjęcie postępowania. Wystąpienie członka z PZITB, po wszczęciu przeciwko niemu postępowania przed Sądem Koleżeńskim, nie wstrzymuje rozpoznania sprawy i wydania orzeczenia.
2.    Sąd umarza postępowanie w razie cofnięcia wniosku przez wnioskodawcę lub stronę skarżącą.

VI. Rozprawa

§19

Rozprawa rozpoczyna się wywołaniem sprawy. Następnie przewodniczący składu orzekającego sprawdza czy wszyscy wezwani są obecni.

§20

Sąd Koleżeński odracza rozprawę, jeżeli nie stawia się strona, w stosunku, do której wszczęto postępowanie i brak jest dowodu doręczenia wezwania na rozprawę. W innych przypadkach odroczenie rozprawy z powodu niestawiennictwa strony zależy od uznania Sądu.

§21

W razie niestawiennictwa świadka Sąd może odczytać jego zeznania złożone przed rzecznikiem władz PZITB, jak i na poprzedniej rozprawie, bądź odroczyć rozprawę na inny termin, jeżeli uzna, że stawiennictwo świadka jest dla wyjaśnienia sprawy konieczne.

§22

1.    Strona, w stosunku do której wszczęto postępowanie, może ustanowić pełnomocnika wybranego przez nią spośród członków PZITB nie będącymi członkami Sądu Koleżeńskiego. Pełnomocnikiem może być także adwokat lub radca prawny.
2.    Pełnomocnik ma prawo udziału w rozprawie, chyba że jego udział w rozprawie jest obligatoryjny.

§23

Na rozprawie mają prawo być obecni: rzecznik, skarżący, strona w stosunku do której wszczęto postępowanie oraz jej pełnomocnik. Świadkowie, którzy otrzymali wezwanie do Sądu obecni są na rozprawie tylko w czasie zeznań i konfrontacji.

§24

Przewodniczący zespołu orzekającego kieruje rozprawą i czuwa nad jej prawidłowym przebiegiem, bacząc, aby zostały wyjaśnione wszystkie istotne okoliczności sprawy.

§25

1.    Po wywołaniu sprawy, przewodniczący udziela głosu stronom dla złożenia wyjaśnień, rozpoczynając od strony skarżącej.
2.    Przewodniczący umożliwia stronom wypowiedzenie się co do każdej kwestii podlegającej rozstrzygnięciu.
3.    Po głosach stron przewodniczący zarządza postępowanie dowodowe.

§26

Jeżeli wyjaśnienia strony, w stosunku do której wszczęto postępowanie, nie budzą wątpliwości w kwestii uznania faktów stanowiących podstawę zarzutów strony skarżącej, Sąd może nie przeprowadzać postępowania dowodowego lub przeprowadzić je tylko częściowo.

§27

1.    Zarówno członkowie składu orzekającego, jak i strony mogą zadawać pytania świadkom bezpośrednio, o ile przewodniczący nie zarządzi inaczej.
2.    Przewodniczący uchyla pytanie, które uznaje za niestosowne.
3.    O dopuszczeniu innych dowodów decyduje Sąd.

§28

1.    Załączone do akt sprawy protokoły i dokumenty, o ile mają znaczenie dla sprawy, przewodniczący okazuje stronom i odczytuje w całości lub w części.
2.    Sąd może, za zgodą stron, zaniechać odczytania protokołów i zaliczyć je do materiału dowodowego ujawnionego na rozprawie bez odczytania.

§29

Po przeprowadzeniu każdego dowodu, strony moją prawo zabrać głos w celu złożenia wyjaśnień.

§30

Jeżeli zachodzi konieczność dokonania oględzin dowodów na miejscu lub przesłuchania świadka, którego stawiennictwo na rozprawę jest utrudnione, Sąd odracza rozprawę. Sąd może również zlecić jednemu ze swych członków przeprowadzenie oględzin dowodów na miejscu oraz przesłuchanie świadka nie mogącego przybyć na rozprawę.

§31

Po przeprowadzeniu rozprawy przewodniczący udziela głosu stronom, które przemawiają w następującym porządku: skarżący, rzecznik, pełnomocnik strony i strona, w stosunku, do której wszczęto postępowanie.

§32

1.    Z przebiegu rozprawy sporządza się protokół.
2.    Protokół powinien zawierać:
a)    nazwę Sądu, miejsce i datę rozprawy,
b)    imiona i nazwiska osób biorących udział w rozprawie,
c)    przebieg rozprawy.

§33

Wszelkiego rodzaju poprawki i uzupełnienia należy umieścić na końcu protokółu przed podpisami przewodniczącego i protokolanta lub na osobnej podpisanej przez te osoby karcie protokołu.

§34

Protokół z rozprawy podpisuje przewodniczący i protokolant.

VII. Orzeczenie

§35

1.    Po wysłuchaniu głosów stron Sąd niezwłocznie przystępuje do narady.
2.    Narada jest tajna. Prócz członków zespołu orzekającego na naradzie może być obecny tylko protokolant.

§36

Jeżeli w czasie narady wyłoni się potrzeba uzupełnienia materiału dowodowego, Sąd może wznowić rozprawę. W tym celu może również odroczyć rozprawę po jej wznowieniu i zarządzić zebranie dodatkowych dowodów.

§37

Orzeczenie zapada większością głosów.

§38

1.    Po zakończeniu głosowania, wyznaczony przez przewodniczącego członek zespołu orzekającego formułuje na piśmie orzeczenie wraz z uzasadnieniem, które podpisują wszyscy sędziowie, nie wyłączając przegłosowanego członka zespołu orzekającego.
2.    Sędzia przegłosowany może złożyć na piśmie uzasadnienie swego zdania odrębnego w terminie trzech dni od ogłoszenia orzeczenia.

§39

1.    Po podpisaniu orzeczenia przewodniczący ogłasza treść orzeczenia z podaniem sposobu i terminu odwołania.
2.    Orzeczenie wraz z uzasadnieniem doręcza się stronom na piśmie.
3.    Termin odwołania biegnie od daty doręczenia orzeczenia.

§40

W sprawie zawiłej Sąd może odroczyć wydanie orzeczenia na czas nie przekraczający 7 dni. Dzień i godzinę ogłoszenia orzeczenia podaje się do wiadomości stronom bezzwłocznie.

§41

Orzeczenie uniewinniające powinno zawierać:
a)    nazwę Sądu, które je wydał,
b)    imiona i nazwiska członków protokolanta,
c)    datę i miejsce rozpoznania sprawy i wydania orzeczenia,
d)    imię, nazwisko i funkcje pełnione w PZITB przez osobę, w stosunku do której toczyło się postępowanie,
e)    dokładne określenie zarzuconego jej czynu,
f)    postanowienie o uniewinnieniu jej z zarzutu będącego przedmiotem rozpoznania,
g)    uzasadnienie orzeczenia,
h)    podpisy członków zespołu orzekającego (sędziów),
i)    klauzulę o ewentualnym podaniu orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do publicznej wiadomości,
j)    pouczenie o sposobie i terminie odwołania się od orzeczenia, które przysługuje rzecznikowi władz PZITB i stronom.

§42

Orzeczenie skazujące powinno zawierać punkty jak w §41 z wyjątkiem punktu f), w miejsce którego należy podać:
a)    ustalenie czynu, który Sąd przypisał osobie, w stosunku do której toczyło się postępowanie,
b)    rodzaj nałożonej kary dyscyplinarnej tj.:
zwrócenie uwagi na niewłaściwość postępowania,
upomnienie,
zawieszenie w prawach członkowskich na okres od 3 miesięcy do roku,
wykluczenie z PZITB.

§43

Uzasadnienie orzeczenia powinno zawierać:
a)    wskazanie faktów, które Sąd uznał za udowodnione i nie udowodnione, oraz wskazania przyczyn, dla których dowody nie zostały uznane za wystarczające, bądź dowodów, na których zostało oparte orzeczenie,
b)    przytoczenie okoliczności, które Sąd miał na uwadze przy wymiarze kary w przypadku orzeczenia skazującego.

§44

Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego PZITB otrzymują strony oraz rzecznik władz PZITB listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

§45

1.    Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego Oddziału staje się prawomocne, o ile strony lub/i rzecznik władz PZITB nie wniosą odwołania w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.
2.    Od orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego, w przypadku wszczęcia przez ten Sąd postępowania zgodnie z § 12 regulaminu, odwołanie nie przysługuje i orzeczenie to jest ostateczne, z wyjątkiem orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego w sprawach członkowskich, od których przysługuje odwołanie do Krajowego Zjazdu Delegatów.

VIII. Odwołanie

§46

1.    Strony mogą wnieść odwołanie do Głównego Sądu Koleżeńskiego od całości lub części orzeczenia wydanego przez Sąd Koleżeński Oddziału oraz orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego jako sądu pierwszej instancji w sprawach o których mowa w §4 pkt. 2 regulaminu.
2.    W odwołaniu wyszczególnia się zarzuty czynione w orzeczeniu i wskazuje się na te jego części, których uchylenia lub zmiany żąda strona.

§47

1.    Odwołanie wnosi się na piśmie w dwóch egzemplarzach, w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania orzeczenia, do Sądu, który je wydał.
2.    Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego odmawia przyjęcia odwołania, jeżeli wniesione zostało po terminie lub przez osobę nieuprawnioną, wydając stosowne zarządzenie, które należy doręczyć stronie składającej odwołanie. Termin do złożenia odwołania uznaje się za zachowany w przypadku nadania przesyłki poleconej w polskim urzędzie pocztowym.

§48

Po przyjęciu odwołania Sąd Koleżeński Oddziału przesyła je niezwłocznie, wraz z aktami sprawy, do Głównego Sądu Koleżeńskiego.

§49

Do postępowania odwoławczego przed Głównym Sądem Koleżeńskim mają zastosowanie odpowiednie postanowienia regulaminu o postępowaniu przed Sądem Koleżeńskim Oddziału.

§50

Przed rozpoczęciem rozprawy, na skutek odwołania od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, Główny Sąd Koleżeński może zarządzić sprawdzenie dowodów, wskazanych w odwołaniu, przez jednego z członków Sądu. Przewodniczący może również zwrócić się do Zarządu Głównego o spowodowanie przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego, jeżeli uzna, że materiał dowodowy zebrany w aktach nie jest wystarczający dla przeprowadzenia rozprawy i rozpoznania sprawy.

§51

Po wywołaniu sprawy sędzia sprawozdawca, wyznaczony przez przewodniczącego zespołu orzekającego, składa ustne sprawozdanie polegające na przedstawieniu stanu faktycznego sprawy i treści odwołania oraz odczytuje orzeczenie zapadłe uprzednio w tych częściach, które są przedmiotem odwołania, a w razie potrzeby poszczególne ustępy z akt sprawy. Odwołanie lub inne pisma strony nieobecnej odczytuje w całości.

§52

Po wysłuchaniu głosów stron Główny Sąd Koleżeński odbywa naradę i orzeka o utrzymaniu w mocy, zmianie lub uchyleniu zaskarżonego orzeczenia w całości lub w części, przy czym orzeczenie takie jest ostateczne.

§53

Orzeczenie sądu pierwszej instancji ulega uchyleniu lub zmianie przez Główny Sąd Koleżeński w razie stwierdzenia:
1/    obrazy postanowień Statutu PZITB lub bezwzględnie obowiązujących
przepisów prawa;
2/    obrazy przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na
treść orzeczenia;
3/    błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść orzeczenia;
4/    rażącej niewspółmierności orzeczonej kary.

§54

1.    Niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów oraz wpływu uchybienia na treść orzeczenia Główny Sąd Koleżeński, na posiedzeniu, uchyla zaskarżone orzeczenie, jeżeli:
1/    w wydaniu orzeczenia brała udział osoba nieuprawniona lub niezdolna do orzekania bądź podlegająca wyłączeniu na podstawie §17 regulaminu;
2/    sąd był nienależycie obsadzony lub którykolwiek z jego członków nie był obecny na całej rozprawie;
3/    sąd niższego rzędu orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu wyższego rzędu;
4/    orzeczono karę nieznaną Statutowi PZITB;
5/ orzeczenie zostało wydane z naruszeniem zasady większości głosów lub nie zostało podpisane przez wszystkich członków zespołu orzekającego;
6/    zachodzi sprzeczność w treści orzeczenia, uniemożliwiająca jego wykonanie;
7/    orzeczenie zostało wydane pomimo to, że postępowanie co do tego samego czynu tej samej osoby zostało już prawomocnie zakończone;
8/    sprawę rozpoznano podczas nieobecności stron, których obecność była obowiązkowa.
2.    W posiedzeniu mają prawo wziąć udział strony i ich pełnomocnicy oraz rzecznik władz PZITB.

§55

W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych lub merytorycznych popełnionych przez Sąd Koleżeński Oddziału w sprawie stanowiącej przedmiot odwołania, Główny Sąd Koleżeński może:
a)    uchylić orzeczenie i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania przez inny zespół orzekający Sądu Koleżeńskiego właściwego Oddziału lub wyjątkowo przez Sąd Koleżeński innego Oddziału.
b)    przeprowadzić rozszerzone postępowanie we własnym zakresie; w takim przypadku postanowienia § 49 regulaminu stosuje się odpowiednio.

§56

1. Po upływie roku od daty wydania prawomocnego orzeczenia, Sąd Koleżeński Oddziału z własnej inicjatywy, na wniosek ukaranego lub Zarządu Oddziału, może wystąpić do Głównego Sądu Koleżeńskiego z uzasadnionym wnioskiem o zatarcie kary i wykreślenie jej z akt członka.
2.    Po upływie 3 lat kara nałożona na członka zostaje obligatoryjnie wykreślona z jego akt.
3.    Po upływie okresu zawieszenia, o którym mowa w § 42 lit. b) regulaminu ukarany członek odzyskuje automatycznie pełne prawa członkowskie Związku w swojej jednostce organizacyjnej.

IX. Wykonanie orzeczenia

§57

Postanowienie wynikające z orzeczenia wykonuje się niezwłocznie po jego uprawomocnieniu.

§58

Wykonanie orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego i orzeczenia Sądu Koleżeńskiego Oddziału należy do Zarządu Oddziału.

§59

W celu wykonania orzeczenia przewodniczący Sądu Koleżeńskiego przesyła właściwemu Zarządowi Oddziału odpis orzeczenia z zaznaczeniem, że jest ono prawomocne i podlega wykonaniu. Z wykonania orzeczenia sporządza się protokół. Odpis tego protokołu przesyła się niezwłocznie Sądowi, który wydał orzeczenie.

§60

Odpis orzeczenia Sąd Koleżeński Oddziału przesyła Głównemu Sądowi Koleżeńskiemu niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia.

X. Wznowienie postępowania

§61

Wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem może nastąpić, gdy wyjdzie na jaw, że orzeczenie wydano na podstawie fałszywych zeznań świadków, na skutek sfałszowania dokumentów, przekupstwa lub gdy zostaną ujawnione nowe fakty i dowody nieznane przed tym ani stronie, która złożyła wniosek o wznowienie, ani Sądowi.

§62

O wznowieniu postępowania orzeka Główny Sąd Koleżeński, w składzie trzech sędziów, z własnej inicjatywy lub na wniosek stron, po wysłuchaniu rzecznika władz PZITB.

§63

1.    W razie uwzględnienia wniosku o wznowienie postępowania Główny Sąd Koleżeński uchyla orzeczenie i rozpoznaje sprawę. Jeżeli wniosek dotyczy uchylenia prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego Oddziału, sprawa podlega rozpoznaniu przez ten Sąd w innym składzie zespołu orzekającego. W razie braku możliwości powołania innego składu zespołu orzekającego, Główny Sąd Koleżeński wyznacza do rozpoznania sprawy Sąd Koleżeński innego Oddziału PZITB.
2.    W sprawach wznowionych należących do kompetencji Głównego Sądu Koleżeńskiego przewodniczący tego Sądu wyznacza zespół orzekający w innym składzie.

XI. Nadzór nad działalnością Sądów Koleżeńskich Oddziałów PZITB

§64

1.    Główny Sąd Koleżeński sprawuje ogólny nadzór nad działalnością Sądów Koleżeńskich Oddziałów zgodnie z § 48 ust. 1 Statutu PZITB.
2.    Nadzór, o którym mowa w ust. 1 jest sprawowany:
•    w formie bezpośrednich lustracji w Sądach Koleżeńskich Oddziałów przez członka Głównego Sądu Koleżeńskiego delegowanego w tym celu przez przewodniczącego Głównego Sądu Koleżeńskiego;
•    pośrednio, przez bieżące kontrolowanie orzeczeń nadsyłanych przez Sądy Koleżeńskie Oddziałów;
•    przez badanie merytoryczne spraw nadsyłanych Głównemu Sądowi Koleżeńskiemu w trybie odwoławczym.
3.    Sądy Koleżeńskie Oddziałów są zobowiązane przekazywać do Głównego Sądu Koleżeńskiego corocznie informacje o swojej działalności.
4.    Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego i Sądów Koleżeńskich Oddziałów sporządzają pisemne sprawozdania z działalności Sądów za okres kadencji. Sprawozdanie z działalności Głównego Sądu Koleżeńskiego przedkładane jest Krajowemu Zjazdowi Delegatów PZITB, a z działalności Sądu Koleżeńskiego Oddziału Walnemu Zgromadzeniu danego Oddziału.

§65

W przypadku, gdy Główny Sąd Koleżeński stwierdzi, że orzeczenie Sądu Koleżeńskiego Oddziału wydane jest z naruszeniem lub pogwałceniem postanowień niniejszego regulaminu lub na skutek niewłaściwej
kwalifikacji czynu, wówczas Główny Sąd Koleżeński uchyla to orzeczenie i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania.

§66

Jeżeli Sąd Koleżeński Oddziału nie spełnia swojej funkcji tj. nie podejmuje rozpoznania spraw do niego wniesionych zgodnie z § 13 i § 14 niniejszego regulaminu lub nadmiernie opóźnia rozpoznanie sprawy i wydanie orzeczenia, wówczas Główny Sąd Koleżeński może, po uprzednim ostrzeżeniu na piśmie, zawiesić w czynnościach przewodniczącego Sądu i spowodować wybór nowego przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego Oddziału spośród członków tego Sądu.

§67

Główny Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy i sytuacje ujawnione w działalności Sądów Koleżeńskich Oddziałów, Zarządu Głównego lub w Głównej Komisji Rewizyjnej, a w uzasadnionych przypadkach również w wystąpieniach kierowanych bezpośrednio do Głównego Sądu Koleżeńskiego przez inne władze lub organy PZITB bądź poszczególnych członków PZITB.

XII. Sprawy wykładni przepisów PZITB w zakresie etyki.

§68

1. Dla ustalania wykładni etycznego postępowania w określonych przypadkach, Główny Sąd Koleżeński wyznacza ze swego grona odpowiednie zespoły. Przygotowane w powyższym trybie wykładnie etycznego postępowania są następnie rozpatrywane i akceptowane na plenarnych posiedzeniach Głównego Sądu Koleżeńskiego.

XIII. Postanowienia przejściowe i końcowe

§69

1.    Sądy Koleżeńskie Oddziałów prowadzą własne repertorium oraz skorowidz wg wzoru ustalonego przez Główny Sąd Koleżeński.
2.    Sprawy wszczęte przed dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu, toczą się według postanowień tego regulaminu.
3.    Niniejszy regulamin został zatwierdzony Uchwałą nr 3/2010 XLV Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB w Warszawie podjętą w dniu 14 września 2010 r.
4.    Z tym dniem traci moc dotychczas obowiązujący regulamin Głównego Sądu Koleżeńskiego PZITB z dnia 9 czerwca 2002 roku.

Pobierz regulamin
Pobierz uchwałęCookies

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.