Nasze oddziały X

Wydawnictwa
i czasopisma

Zobacz więcej pozycji

Komitet Trwałości Budowli

1. Cel ustanowienia nagrody

Nagroda została ustanowiona celem podkreślenia wagi rozwoju i stosowania nowoczesnych metod badania, projektowania i wykonywania trwałych obiektów budowlanych, ich ochrony przed korozją oraz popularyzacji osiągnięć w tej dziedzinie.
Nagrodzie patronuje Profesor Władysław Danilecki, znawca i propagator wiedzy dotyczącej trwałości i ochrony obiektów budowlanych, zasłużony wychowawca wielu pokoleń inżynierów i pracowników nauki.
Nagroda została ustanowiona na wniosek Komitetu Trwałości Budowli uchwałą Zarządu Głównego PZITB z dnia 16 kwietnia 1996 r.

2. Dane dotyczące nagrody 

Nagroda im. Władysława Danileckiego jest indywidualnym wyróżnieniem, które może być przyznane obywatelowi polskiemu, członkowi PZITB, lub osobie związanej z działalnością PZITB, wykazującej się wybitnymi osiągnięciami w dziedzinie trwałości i ochrony budowli przed korozją. Nagroda może być przyznana za opracowanie:
a) nowatorskich metod badań odporności materiałów i   trwałości konstrukcji budowlanych,
b) materiałów zabezpieczających budowle lub służących do ich naprawy,
c) wyróżniających się projektów zabezpieczeń antykorozyjnych w budownictwie,
d) innych opracowań i realizacji dotyczących trwałości, korozji i ochrony obiektów budowlanych.
Prace te lub ich części muszą być opublikowane lub inaczej udokumentowane. Przyznanie uprzednio innej nagrody za typowane prace nie stanowi przeszkody do uzyskania nagrody Komitetu Trwałości Budowli PZITB. Kandydaci, którzy nie otrzymali nagrody, mogą być rozpatrywani za te same osiągnięcia w następnych latach.

3.Tryb przyznawania nagrody

3.1. Kandydatury mogą zgłaszać Zarządy Oddziałów PZITB, Komitet Trwałości Budowli ZG PZITB oraz członkowie kapituły nagrody.
Kandydatury do nagrody należy zgłaszać do Komitetu Trwałości Budowli PZITB.
Wniosek powinien zawierać oprócz podstawowych danych osobowych kandydata, nazwę i opis osiągnięć, za które ma być przyznana nagroda oraz uzasadnienie.
Kandydatury pozostają niejawne.

3.2. Kapitułę nagrody stanowią dotychczasowi laureaci oraz przewodniczący Komitetu Trwałości Budowli. Przewodniczącym Kapituły jest przewodniczący Komitetu. Kapituła rozpatruje wnioski na podstawie dostarczonych materiałów oraz własnego rozeznania. Tryb przyznawania nagród jest konkursowy. Kapituła przyznaje nagrodę zwykłą większością głosów podając krótkie uzasadnienie przyznania nagrody.

3.3.
 Nagrodę stanowi okolicznościowy dyplom oraz gratyfikacja pieniężna. Treść dyplomu i podanego w nim uzasadnienia ustala Kapituła. Wysokość gratyfikacji pieniężnej ustala Komitet Trwałości Budowli PZITB w ramach kosztów konferencji „Kontra”.

3.4. Wręczenie nagrody odbywa się uroczyście co dwa lata w trakcie otwarcia Konferencji KONTRA. Wiadomość o przyznaniu nagrody jest ogłaszana w prasie technicznej PZITB.

3.5. Zgłaszanie kandydatur trwa do końca marca roku organizowanej Konferencji KONTRA, natomiast zakończenie postępowania kwalifikacyjnego następuje w terminie ustalonym przez przewodniczącego Komitetu.

Regulamin nagrody w pierwszej wersji został przedstawiony i zatwierdzony uchwałą Zarządu Głównego PZITB w dniu 16 kwietnia 1996 roku oraz znowelizowany uchwałą Prezydium Zarządu Głównego PZITB 17.11.2009 rok.


Laureaci nagród PZITB imienia Profesora Władysława Danileckiego

1986    –    prof. dr hab. Tadeusz Broniewski
1988    –    prof. dr hab. inż. Zbigniew Ściślewski
1990    –    prof. dr hab. inż. Lech Czarnecki
1992    –    prof. dr hab. inż. Małgorzata Gruener
1994    –    prof. dr hab. inż. Grzegorz Wieczorek
1996    –    prof. dr hab. inż. Maria Fiertak
1998    –    prof. dr hab. inż. Adam Zybura
2000    –   mgr inż. Zygmunt Stramski
2002    –   prof. dr hab. inż. Jerzy Ważny
2004    –   prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak
2006    –   dr inż. Jerzy Karyś
2008    –   prof. dr hab. inż. Józef Kubicki
2010    –    dr hab. inż. Zdzisława Owsiak
2012    –    prof. dr hab. inż. Paweł Łukowski
2014    –    dr hab. inż. Andrzej Garbacz
2016    –    dr hab. inż. Mariusz Jaśniok
2020   –    mgr inż. Krzysztof Saramowicz
2022   –    dr inż. Dominika Dębska


Regulamin Komitetu Trwałości Budowli ZG PZITB

1. Komitet Trwałości Budowli, zwany dalej Komitetem, został powołany w 1964 r. i jest agendą Zarządu Głównego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.

2. Komitet jest powołany do promowania działalności naukowej, technicznej i szkoleniowej w dziedzinie trwałości i ochrony budowli przed korozją oraz upowszechniania osiągnięć naukowych i technicznych.

3. Do osiągnięcia wyznaczonych celów Komitet:
a)    inicjuje i organizuje konferencje naukowo-techniczne i techniczne o zasięgu ogólnopolskim (w tym szczególnie cykliczną konferencję KONTRA) lub patronuje tym konferencjom,
b)    popiera badania naukowe dotyczące tematyki trwałości i ochrony obiektów budowlanych, upowszechnia prace naukowe oraz wyróżniające się osiągnięcia projektowe i realizacyjne, między innymi poprzez przyznawanie nagrody im. Władysława Danileckiego,
c)    współpracuje z innymi agendami PZITB, a także za pośrednictwem Zarządu Głównego PZITB ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych i Polskim Stowarzyszeniem Mykologów Budownictwa, Polskim Stowarzyszeniem Korozyjnym,
d)    współpracuje z zagranicznymi organizacjami o podobnym charakterze,
e)    rekomenduje swoich członków do udziału z ramienia PZITB w pracach zespołów zajmujących się trwałością obiektów i odpornością materiałów na działanie czynników środowiskowych,
f)    opracowuje i przedkłada Zarządowi Głównemu PZITB opinie i wnioski dotyczące swojej działalności.

4. Komitet na wniosek Zarządu Oddziału PZITB może powołać Komisje Trwałości Budowli, grupujące członków z terenu Oddziału.

5. Członkiem zwyczajnym Komitetu może być członek PZITB, a członkiem stowarzyszonym członek innych stowarzyszeń, legitymujący się odpowiednim dorobkiem w dziedzinie trwałości obiektów budowlanych, korozji i ochrony przed korozją.
Członek stowarzyszony nie uzyskuje uprawnień członka PZITB, ale może pracować w strukturach organizacyjnych Komitetu i korzystać z uprawnień członka Komitetu.

6. W poczet członków Komitetu przyjmuje Zarząd Komitetu na podstawie całokształtu dorobku kandydata, jego działalności zawodowej, naukowej, wynalazczej, publikacyjnej, dydaktycznej, popularyzatorskiej oraz innych przejawów aktywności związanej z trwałością i ochroną obiektów budowlanych.

7. Członkowie Komitetu mają prawo do:
a)    uczestnictwa w zebraniach, konferencjach i innych imprezach organizowanych przez Komitet na zasadach preferencyjnych,
b)    inicjowania tematyki i zadań w ramach działalności Komitetu,
c)    zapoznawania się ze sprawozdaniami z działalności Komitetu.

8. Do obowiązków członka Komitetu należy:
a)    rozwijanie pracy naukowej lub twórczej inżynierskiej w problematyce korozji i ochrony przed korozją oraz trwałości obiektów budowlanych,
b)    aktywny udział w realizacji zadań Komitetu.

9. Człon kowstwo w Komitecie wygasa wskutek:
a)    rozwiązania Komitetu,
b)    dobrowolnej rezygnacji lub śmierci członka,
c)    systematycznego uchylania się od pracy lub udziału w zebraniach Komitetu.

10. Rozwiązanie Komitetu może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu Głównego PZITB powziętej na wniosek zebrania Komitetu.

11. Pracami Komitetu kieruje Zarząd powołany na okres 4-letniej kadencji, , zgodnej z kadencją władz PZITB. W skład Zarządu wchodzą przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz.

12. Funkcję przewodniczącego Komitetu powierza Zarząd Główny. Zastępcę przewodniczącego i sekretarza na wniosek przewodniczącego aprobuje Komitet na pierwszym zebraniu, a następnie akceptuje Zarząd Główny
PZITB.

13. Do zadań przewodniczącego należy:
a)    zwoływanie posiedzeń Komitetu i jego Zarządu,
b)    reprezentowanie Komitetu,
c)    współpraca z Prezydium Zarządu Głównego oraz udział w zebraniach Zarządu Głównego PZITB, na których są omawiane sprawy Komitetu,
d)    czuwanie nad realizacją uchwał i decyzji władz Komitetu oraz władz PZITB dotyczących Komitetu.

14. Komitet przedstawia sprawozdanie ze swej działalności na ostatnim w kadencji zebraniu ogólnym oraz przedkłada je Zarządowi Głównemu PZITB.

15. Wydatki Komitetu są pokrywane z budżetu Zarządu Głównego PZITB , do którego są kierowane wszystkie środki wspierające działalność Komitetu, z organizacji konferencji lub innych imprez, którym patronuje Komitet.

16. Obsługę Komitetu zapewnia biuro Zarządu Głównego PZITB.

Regulamin w poprzedniej wersji został przygotowany przez Zarząd Komitetu Trwałości Budowli i zatwierdzony uchwałą Zarządu Głównego PZITB w dniu 30 września 1997 roku. Nowelizacja tego regulaminu nastąpiła uchwałą Zarządu Głównego PZITB 15.12.2009 roku.

Pobierz regulamin
Pobierz uchwałę

Prezydium Komitetu Trwałości Budowli

Przewodniczący KTB
Piotr Woyciechowski – O/Warszawski
e-mail: p.woyciechowski@il.pw.edu.pl

Wiceprzewodniczący
Mariusz Jaśniok – O/Gliwice

Sekretarz
Justyna Kuziak – O/Warszawa

Członkowie

Jolanta Prusiel – O/Białystok

Tadeusz Dudziak – O/Bielsko – Biała

Magdalena Dobiszewska – O/Bydgoszcz

Tomasz Majewski – O/Gdańsk

Zbigniew Giergiczny – O/Gliwice

Tomasz Jaśniok – O/Gliwice

Adam Zybura – O/Gliwice

Andrzej Śliwka – O/Gliwice

Zdzisława Owsiak – O/Kielce

Justyna Zapała – Sławeta – O/Kielce

Wiesława Głodkowska – O/Koszalin

Dominika Dębska – O/Małopolski w Krakowie

Elżbieta Stanaszek – Tomal – O/Małopolski w Krakowie

Bartosz Szostak – O/Lublin

Urszula Jakubowska – O/Piotrków Trybunalski

Józef Jasiczak – O/Poznań

Anna Szymczak – Graczyk – O/Poznań

Grzegorz Bajorek – O/Rzeszów

Elżbieta Horszczaruk – O/Szczecin

Andrzej Garbacz – O/Warszawa

Paweł Łukowski – O/Warszawa

Radek Cichocki – O/Warszawa

Paweł Kaim – O/Warszawa

Maciej Łyżwiński – O/Warszawa

Wioletta Jackiewicz – Rek – O/Warszawa

Leonard Runkiewicz – O/WarszawaCookies

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.