Nasze oddziały X

Wydawnictwa
i czasopisma

Zobacz więcej pozycji

Struktura, członkowie

Naczelnymi władzami PZITB są:

Krajowy Zjazd Delegatów – najwyższa władza Związku; Zjazd ten może być zwyczajny (organizowany na zakończenie trwającej 4 lata kadencji naczelnych władz Związku) lub nadzwyczajny,

Zarząd Główny – najwyższa władza PZITB w okresie między Krajowymi Zjazdami Delegatów, składająca się z przewodniczącego PZITB i członków imiennie wybranych podczas Krajowego Zjazdu Delegatów oraz z przewodniczących Oddziałów,

Prezydium Zarządu Głównego – kierujące działalnością Związku w okresach między posiedzeniami Zarządu Głównego, składające się z przewodniczącego PZITB oraz wybranych ze składu Zarządu Głównego wiceprzewodniczących, sekretarza generalnego i jego zastępcy oraz skarbnika i jego zastępcy,

Główna Komisja Rewizyjna – powoływana do sprawowania kontroli nad działalnością PZITB, wybierana przez Krajowy Zjazd Delegatów,

Główny Sąd Koleżeński – powoływany do sprawowania ogólnego nadzoru nad Sądami Koleżeńskimi Oddziałów oraz rozpatrywania i rozstrzygania spraw orzeczonych przez te Sądy, wybierany przez Krajowy Związek Delegatów.

Do realizacji celów statutowych oraz zainteresowań członków PZITB są powoływane:
a) na szczeblu władz naczelnych: komitety, rady, główne komisje i inne jednostki,
b) na szczeblu władz Oddziałów: koła, komisje, kluby, zespoły i inne jednostki.

Obecnie PZITB ma 28 Oddziałów. Ich głównym zadaniem jest realizacja celów Związku. Oddziały maja osobowość prawną. Władzami każdego Oddziału są: Walne Zgromadzenie, Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński. Kadencja władz Oddziału trwa 4 lata.

Członkami PZITB są:

członkowie kandydaci – studenci ostatnich lat dwóch studiów wydziałów budowlanych, mający obywatelstwo polskie,

członkowie zwyczajni – obywatele polscy, mający dyplom inżyniera budowlanego bądź świadectwo technika budowlanego lub dyplom inżyniera bądź świadectwo technika innych związanych z budownictwem specjalności (pracujący w budownictwie), a także spełniający te wymagania cudzoziemcy mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

członkowie honorowi – członkowie zwyczajni szczególnie zasłużeni dla rozwoju PZITB lub wiedzy technicznej związanej z budownictwem bądź dla rozwoju budownictwa,

członkowie korespondenci – osoby nie mające obywatelstwa polskiego, będące członkami organizacji zagranicznej o podobnym do PZITB zakresie działania,

członkowie wspierający – osoby prawne i fizyczne zainteresowane działalnością PZITB, deklarujące gotowość popierania jego działalności i z nim współpracujący.

Członkowie zwyczajni i honorowi mają m. in. prawo do czynnego i biernego wyboru władz Związku, korzystania z pomocy PZITB w uzyskaniu uprawnień budowlanych, stopni specjalizacji zawodowej, uprawnień rzeczoznawcy budowlanego i ewentualnie innych oraz w podnoszeniu swoich kwalifikacji, udziału w zebraniach, odczytach, konferencjach naukowo-technicznych, kursach, wyjazdach krajowych i zagranicznych organizowanych przez Związek, noszenia odznaki organizacyjnej PZITB.

Członkowie kandydaci mają identyczne prawa, oprócz praw do czynnego i biernego wyboru władz PZITB.

Członkowie korespondenci mają prawo udziału w działaniach Związku, nie mają jednak prawa do czynnego i biernego wyboru władz PZITB.

Członkowie wspierający m. in. mogą korzystać z porad PZITB w zakresie zagadnień technicznych, mają prawo do pomocy Związku w podnoszeniu kwalifikacji swoich pracowników, a także do używania obok swojej nazwy, jako osoby prawnej, dopisku „Członek wspierający Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa”.

Członkowie PZITB są zobowiązani do realizacji celów Związku i czynnego udziału w jego pracach, przestrzegania postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz i organów PZITB, a także przestrzegania zasad etyki i postępowanie zgodnie z normami współżycia społecznego w Rzeczypospolitej Polskiej.Cookies

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.