Nasze oddziały X

Wydawnictwa
i czasopisma

Zobacz więcej pozycji

Regulamin Godności Członka Honorowego

REGULAMIN NADAWANIA GODNOŚCI CZŁONKA HONOROWEGO
POLSKIEGO ZWIĄZKU INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA

§ 1

Godność członka honorowego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (zwanym dalej „PZITB” lub „Związkiem”) jest najwyższym wyróżnieniem w PZITB nadawanym za wybitne zasługi na rzecz Związku lub dla wiedzy technicznej związanej z budownictwem.

§ 2

1.    Godność członka honorowego nadaje się członkom zwyczajnym PZITB.
2.    Członkowie honorowi PZITB mają prawo do:
a/    czynnego i biernego udziału w wyborach do władz PZITB;
b/    udziału, z głosem stanowiącym, w Krajowym Zjeździe Delegatów PZITB;
c/    udziału, na prawach delegatów, w Walnym Zgromadzeniu Oddziału, którego są członkiem;
d/    korzystania z pomocy koleżeńskiej i świadczeń PZITB;
e/    noszenia odznak organizacyjnych Związku.

§ 3

Kandydatów do godności członka honorowego PZITB zgłasza Zarząd Oddziału PZITB, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Oddziału.

§ 4

1.    Kandydatury powinny być zgłoszone nie później niż na 2 miesiące przed terminem Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB.
2.    Wniosek o nadanie godności członka honorowego Zarząd Oddziału składa w biurze Zarządu Głównego PZITB.
3.    Wniosek powinien zawierać:
a/ imię i nazwisko kandydata wraz z krótką charakterystyką jego osoby, a także przedstawieniem zasług dla PZITB lub osiągnięć dla wiedzy technicznej związanej z budownictwem;
b/    uchwałę Walnego Zgromadzenia Oddziału PZITB.

§5

1.    Zgłoszone kandydatury opiniuje Kapituła Godności członka honorowego PZITB, którą każdorazowo powołuje Zarząd Główny PZITB w terminie o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszego regulaminu. Przedstawienie kandydata podczas posiedzenia Kapituły może dokonać przedstawiciel wnioskodawcy.
2.    Opinia Kapituły co do osoby kandydata powinna być sporządzona na piśmie i podpisana przez wszystkie osoby wchodzące w skład Kapituły, a następnie przekazana do biura Zarządu Głównego PZITB.
3.    Kapituła Godności członka honorowego PZITB powoływana jest na wniosek Przewodniczącego PZITB spośród członków honorowych Związku, w liczbie co najmniej 7 (siedmiu) osób.

§6

1.    Pozytywnie zaopiniowane przez Kapitułę kandydatury podlegają akceptacji przez Zarząd Główny PZITB w trybie głosowania.
2.    Zarząd Główny PZITB zgłasza wnioski o nadanie godności członka honorowego PZITB osobom, które w głosowaniu uzyskały bezwzględną większość głosów.

§7

1.    Godność członka honorowego PZITB nadaje, w trybie głosowania, oddzielnie na każdego kandydata, Krajowy Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego, przedstawiony przez Przewodniczącego PZITB.
2.    Członek honorowy PZITB otrzymuje odznakę i dyplom z rąk Przewodniczącego Prezydium Krajowego Zjazdu Delegatów.

§8

1.    Niniejszy regulamin został zatwierdzony uchwałą nr 4/2010 XLV Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB w Warszawie podjętą w dniu 14 września 2010 roku.
2.    Traci moc dotychczas obowiązujący regulamin nadawania godności członka honorowego PZITB z dnia 9 czerwca 2002 roku.

Pobierz regulamin
Pobierz uchwałę

 

Członek honorowy

Odznaka Członka Honorowego zostaje przyznawana od 16 października 2009r., od Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB w Warszawie.Cookies

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.