Nasze oddziały X

Wydawnictwa
i czasopisma

Zobacz więcej pozycji

Medal im. Prof. Aleksandra Dyżewskiego

REGULAMIN
Przyznawania Nagrody Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
imienia Profesora Aleksandra Dyżewskiego

1. Nagroda imienia prof. Aleksandra Dyżewskiego jest przyznawana za wybitne osiągnięcia naukowe i praktyczne z zakresu inżynierii przedsięwzięć inwestycyjnych i procesów budowlanych. Nagroda może być również przyznana za całokształt działalności naukowej lub praktycznej w wymienionym zakresie.

2.  Nagroda ma dwie kategorie: za osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia praktyczne. Nagrody w obu kategoriach są corocznymi, indywidualnymi i jednorazowymi.

3.  Kandydaci do nagrody za osiągnięcia naukowe powinni legitymować się również osiągnięciami praktycznymi z zakresu projektowania technologii i organizacji budowy lub realizacji procesów inwestycyjnych.

4.  Kandydatami do nagrody mogą być obywatele polscy.

5.  W danym roku kalendarzowym może być przyznana tylko jedna nagroda w kategorii za osiągnięcia naukowe oraz jedna nagroda w kategorii za osiągnięcia praktyczne.

6.  Nagrody mają znaczenie prestiżowe. Laureaci otrzymują dyplomy. Treść dyplomu i uzasadnienie przyznanej nagrody ustala Kapituła nagrody. Wręczanie nagród odbywa się w sposób uroczysty i jest dokonywane na Krajowym Zjeździe Delegatów PZITB lub podczas Konferencji Naukowej w Krynicy. ZG PZITB zaprasza laureatów na Konferencję Naukową w Krynicy lub na Krajowy Zjazd Delegatów.

7.  Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać: Zarząd Główny PZITB, Oddziały PZITB, Komitet Nauki PZITB, członkowie Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, członkowie Kapituły oraz laureaci nagrody. Wniosek powinien zawierać życiorys zawodowy kandydata oraz wszelkie informacje i materiały niezbędne do merytorycznej oceny osiągnięć naukowych i praktycznych.

8.  Kandydatów do nagrody, wraz z odpowiednią dokumentacją, należy zgłaszać do Zarządu Głównego PZITB w terminie do 30 kwietnia każdego roku.

9.  Nagrodę przyznaje Kapituła powołana przez Prezydium Zarządu Głównego PZITB. Kapituła powoływana jest na okres kadencji odpowiadający terminom kadencji władz Związku. Przewodniczącego oraz Sekretarza Kapituły wybierają jej członkowie.

10. Kapituła działa w imieniu PZITB. Kapituła rozpatruje wnioski na postawie dostarczonych materiałów oraz własnego rozeznania. Kapituła przyznaje nagrody większością głosów, wskazując imiennie kategorię nagrody i podając krótkie uzasadnienie jej przyznania. Praca w Kapitule jest honorowa.

11. Decyzje Kapituły nagrody im. prof. A. Dyżewskiego podawane do publicznej wiadomości w wybranych czasopismach z zakresu budownictwa.

12. Przyznanie uprzednio innej nagrody za podobne osiągnięcia nie stanowi przeszkody do przyznania nagrody im. prof. A. Dyżewskiego. Wnioski kandydatów, którzy nie otrzymali nagrody mogą być rozpatrywane w następnej edycji pod warunkiem ich ponownego zgłoszenia. Laureaci nagród nie mogą kandydować ponownie do nagrody w tej samej kategorii.

13. Prace administracyjne związane z działaniem Kapituły prowadzi sekretariat ZG PZITB. Koszty z tym związane (korespondencja, delegacje) są pokrywane z budżetu Zarządu Głównego. Sekretariat przechowuje w siedzibie ZG PZITB dokumentację prac Kapituły.

14. Regulamin został przyjęty uchwałą nr 85/2011 Zarządu Głównego PZITB w dniu 13 września 2011 roku. Traci moc regulamin przyjęty w dniu 16 grudnia 2008 r.

Pobierz regulamin


Uchwała nr 85/2011
Zarządu Głównego PZITB z dnia 13 września 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie przyznawania
nagrody PZITB im. prof. Aleksandra Dyżewskiego

1. Zarząd Główny PZITB – na wniosek Kapituły nagrody PZITB im. prof. Aleksandra Dyżewskiego i rekomendacji Prezydium ZG PZITB z dnia 20 lipca 2011 roku, zatwierdza zmiany w regulaminie przyznawania nagrody PZITB im. prof. Aleksandra Dyżewskiego.

2.   Regulamin    przyznawania    nagrody    PZITB    im.    prof.    Aleksandra Dyżewskiego, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pobierz uchwałę


Laureaci nagród PZITB imienia Aleksandra Dyżewskiego

1975 – prof. dr hab. inż. RYSZARD CIOŁEK
1978 – mgr inż. EDWARD MONIKOWSKI
1979 – prof. dr hab. inż. LEON ROWIŃSKI
1981 – doc. dr inż. ZYGMUNT SADOWSKI
1982 – doc. dr inż. WITOLD STANISZKIS
1983 – prof. dr hab. inż. JAN MIKOŚ
1984 – mgr inż. JÓZEF MUSIALIK
1985 – mgr inż. JERZY KOZŁOWSKI
1986 – mgr inż. JERZY BŁASIK
1987 – inż. BOGUMIŁ JANUS
1988 – prof. dr hab. inż. JERZY KURZAWA
1989 – dr inż. JÓZEF BAKALUS
1996 – prof. dr hab. inż. KAZIMIERZ CZAPLIŃSKI
1998 – mgr inż. JANUSZ SMAGA
1998 – doc. dr inż. ANDRZEJ SKARŻYŃSKI
1999 – mgr inż. KAZIMIERZ MROZIK
1999 – prof. dr hab. inż. JULIUSZ MROZOWICZ
2000 – mgr inż. KRZYSZTOF DOBISZEWSKI
2000 – prof. dr hab. inż. WŁADYSŁAW LENKIWICZ
2001 – dr hab. inż. ANNA SOBOTKA
2001 – mgr inż. TADEUSZ KARCZMARCZYK
2002 – prof. dr hab. inż. JANUSZ BIERNACKI
2002 – inż. ADAM CHMURA
2003 – prof. dr hab. Inż. ZDZISŁAW KOWALCZYK
2003 – mgr inż. MAREK MILANOWSKI
2004 – dr inż. ANDRZEJ MINASOWICZ
2004 – mgr inż. ADAM JAKÓBCZAK
2005 – dr hab. inż. ZYGMUNT ORŁOWSKI
2005 – mgr inż. STEFAN WIETECHA
2006 – prof. dr hab. inż. WŁODZIMIERZ MARTINEK
2006 – dr inż. LESZEK JANUSZ
2007 – prof. dr hab. inż. KAZIMIERZ, MAKSYMILIAN JAWORSKI
2007 – mgr inż. DARIUSZ KOLASA
2008 – prof. dr hab. inż. EWA MARCINKOWSKA
2008 – inż. EDWARD GALA
2009 – prof. dr hab. inż. ROMAN MARCINKOWSKI
2009 – mgr inż. JAN L. ZIOBERSKI
2010 – dr hab. inż. BOŻENA HOŁA
2010 – mgr inż. ZBIGNIEW DREWNOWSKI
2011 – mgr inż. KAMIL MARCIN CZYŻEWSKI
2011 – dr inż. ANDRZEJ CZEMPLIK
2012 – mgr inż. KRZYSZTOF OWCZARCZYK
2012 – dr inż. PAWEŁ NOWAK
2013 – mgr inż. MICHAŁ WRZOSEK
2013 – dr hab. inż. MIECZYSŁAW POŁOŃSKI
2014 – mgr inż. RYSZARD TRYKOSKO
2014 – dr hab. inż. ZDZISŁAW HEJDUCKI
2015 – mgr inż. HUBERT MATULEWICZ
2015 – dr hab. inż. ELŻBIETA RADZISZEWSKA – ZIELINA
2016 – inż. STANISŁAW WIŚNIOWSKI
2016 – dr hab. inż. EDYTA PLEBANKIEWICZ
2017 – mgr inż. KAROL KALINOWSKI
2017 – dr hab. inż. JADWIGA BIZON – GÓRECKA
2018 – mgr inż. ANDRZEJ MUZIŃSKI
2018 – dr hab. inż. PIOTR JAŚKOWSKI
2019 – dr inż. RADOSŁAW SEKUNDA
2019 – dr hab. inż. AGNIESZKA LEŚNIAK
2020 – mgr inż. ARTUR SIKORA
2020 – prof. dr hab. inż. EUGENIUSZ KODA
2021 – mgr inż. JACEK SZYMAŃSKI
2021 – prof. dr hab. inż. arch. WITOLD ANDRZEJ WERNER
2022 – dr inż. STEFAN NOWACZYK
2022 – prod. dr hab. inż. JACEK GOŁASZEWSKI
2023 – mgr inż. RYSZARD RIPPEL
2023 – dr hab. inż. KRZYSZTOF ZIMA,prof. uczelni
m_aleksander_dyzewski

 Cookies

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.