Nasze oddziały X

Wydawnictwa
i czasopisma

Zobacz więcej pozycji

Uchwały Prezydium PZITB w kadencji 2002 – 2005

Z dnia NR W sprawie
09.07.2002 1/2002 agend ZG PZITB w kadencji 2002-2005
09.07.2002 2/2002 współpracy z American Society of Civil Engineers
09.07.2002 3/2002 kontynuowania wydawania “Informatora PZITB”
09.07.2002 4/2002 delegowania przedstawiciela Związku do Prezydium Komisji Aprobat Technicznych ITB
27.08.2002 5/2002 powołania przewodniczącego Komitetów, Rad i Komisji Głównych
17.09.2002 6/2002 zadań Zarządu Głównego PZITB w kadencji 2002-2005
17.09.2002 7/2002 rozliczenia Konkursu PZITB „Budowa Roku 2001”
17.09.2002 8/2002 powołania przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Konkursu PZITB „Budowa Roku „ w kadencji 2002-2005
17.09.2002 9/2002 powołania Komitetu Organizacyjnego Konkursu PZITB „Budowa Roku”
17.09.2002 10/2002 rozliczenia finansowego Konferencji Naukowo – Technicznej „KONTRA 2002”
17.09.2002 11/2002 udziału w posiedzeniu Grupy Wyszehradzkiej 3-6 października – Smokowiec
17.09.2002 12/2002 udziału PZITB w III Europejskim Forum Inżynierów 11-13 października 2002r.
17.09.2002 13/2002 delegowania przedstawicieli PZITB do Stałego Przedstawicielstwa Kongresu Budownictwa Polskiego
17.09.2002 14/2002 nagrody jubileuszowej dla Pani Ireny Opałka
17.09.2002 15/2002 darowizny na rzecz powodzian w Czechach
17.09.2002 16/2002 uczestnictwa członków Prezydium ZG w konferencjach I seminariach organizowanych przez agendy Zarządu Głównego
17.09.2002 17/2002 dotacji XIV Konferencji „Ekologia a Budownictwo” 17-19 października 2002r.
08.10.2002 18/2002 udziału przedstawicieli PZITB w spotkaniu ASCE – Listopad 2002r. – Stany Zjednoczone
08.10.2002 19/2002 powołania przewodniczącego Komitetu Młodej Kadry Technicznej
03.12.2002 20/2002 ustalenia wysokości świadczeń na Wspólną Działalność Statutową Związku
03.12.2002 21/2002 minimalnej składki członkowskiej w 2003 roku
03.12.2002 22/2002 prowizorium planu Funduszu Wspólnej Działalności Statutowej Związku na I kwartał 2003r.
03.12.2002 23/2002 preliminarza kosztów Konkursu PZITB „Budowa Roku 2002”
03.12.2002 24/2002 powołania przewodniczącego Komitetu Konstrukcji Metalowych
03.12.2002 25/2002 nadania godności „Zasłużony Senior PZITB”
21.01.2003 26/2003 wydawania czasopisma „Przegląd Budowlany”
21.01.2003 27/2003 budżetu PZITB na rok 2003
21.01.2003 28/2003 preliminarza kosztów kursu podyplomowego „Trwałość I ochrona przed korozją obiektów budowlanych”
21.01.2003 29/2003 preliminarza kosztów Głównej komisji Seniorów
21.01.2003 30/2003 albumu „Zabytki Techniki Krajów Wyszehradzkiej Czwórki”
21.01.2003 31/2003 składu Kapituły nagród PZITB im. Aleksandra Dyżewskiego
18.02.2003 32/2003 powołania Komitetu Mieszkalnictwa ZG PZITB
18.02.2003 33/2003 powołania przewodniczącego Komitetu Remontów
18.02.2003 34/2003 udziału w spotkaniu Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa (ECCE) 4-5 kwietnia 2003r. w Madrycie
18.02.2003 35/2003 udziału w Sympozjum Inżynierskim „Mosty Warszawy I Wilna”
18.02.2003 36/2003 pokrycia kosztów wykonania 2 medali im. Profesora Stefana Kauffmana
18.02.2003 37/2003 nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego PZITB
18.02.2003 38/2003 nadania godności „Zasłużony Senior PZITB”
25.03.2003 39/2003 powołania Komitetu Informatyzacji w Budownictwie
25.03.2003 40/2003 wyjazdowego posiedzenia Zarządu Głównego
25.03.2003 41/2003 rozliczenia Finansowego I Ogólnopolskiej Konferencji „Problemy realizacji inwestycji” – Puławy 2002
25.03.2003 42/2003 preliminarza kosztów II Ogólnopolskiej Konferencji „Problemy realizacji inwestycji” – Puławy 2003
06.05.2003 43/2003 nadania odznak honorowych PZITB
06.05.2003 44/2003 zakupu „Notówki” w Zakopanem
02.06.2003 45/2003 przyjęcia sprawozdania finansowego (bilansu) ZG PZITB za 2002 rok
02.06.2003 46/2003 dofinansowania XIV Konferencji „Ekologia a Budownictwo”
02.06.2003 47/2003 dofinansowania wydawnictwa dotyczącego Jubileuszu 50-lecia Oddziału PZITB w Częstochowie
02.06.2003 48/2003 nadania godności „Zasłużony Senior PZITB”
01.07.2003 49/2003 przyznania nagród pieniężnych laureatom nagród im. Profesora Stefana Bryły I im. Profesora Wacława Żenczykowskiego
01.07.2003 50/2003 przyznania nagród pieniężnych laureatom nagród im. Profesora Aleksandra Dyżewskiego
01.07.2003 51/2003 „Wieczoru Inżynierskiego” w czasie Konferencji „KRYNICA 2003”
01.07.2003 52/2003 preliminarza kosztów Konferencji „KONTRA 2004”
16.09.2003 53/2003 przyznania nagród „Zasłużonym dla PZITB”
04.11.2003 54/2003 przyznawania nagród PZITB im. Profesora Aleksandra Dyżewskiego
04.11.2003 55/2003 nadania godności „Zasłużony Senior PZITB”
09.12.2003 56/2003 Jubileuszu 70-lecia PZITB
09.12.2003 57/2003 budżetu PZITB na rok 2004
09.12.2003 58/2003 preliminarza kosztów Konkursu PZITB „Budowa Roku 2003”
09.12.2003 59/2003 nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego PZITB
09.12.2003 60/2003 nadania godności „Zasłużony Senior PZITB”
09.12.2003 61/2003 nadania odznak honorowych PZITB
09.12.2003 62/2003 biografii mgr inż. Kazimierza Dobrowolskiego
13.01.2004 63/2004 Ośrodka Szkolenia ZG PZITB
13.01.2004 64/2004 rozliczenia finansowego Konkursu PZITB „Budowa Roku 2002”
13.01.2004 65/2004 nadania odznak honorowych PZITB
26.02.2004 66/2004 wynajmu przez ZG PZITB powierzchni biurowych dla jednostek gospodarczych
26.02.2004 67/2004 opracowania ekspertyz oceniających sytuację ekonomiczną Oddziału PZITB we Wrocławiu
16.03.2004 68/2004 współpraca pomiędzy Chorwackim Związkiem Inżynierów Budownictwa I Polskim Związkiem Inżynierów I Techników Budownictwa
16.03.2004 69/2004 porozumienia pomiędzy Rosyjskim Związkiem Inżynierów Budownictwa i Polskim Związkiem Inżynierów I Techników Budownictwa
16.03.2004 70/2004 udział PZITB w programie „Sokrates” na Malcie
16.03.2004 71/2004 przedstawicieli PZITB w Spółce Wydawniczej „Inżynier Budowlany”
16.03.2004 72/2004 przedstawicieli PZITB w Spółce Wydawniczej „Inżynier Budowlany”
16.03.2004 73/2004 udziału PZITB w Kongresie Budownictwa
06.04.2004 74/2004 zmiany terminu obchodów Jubileuszu PZITB
06.04.2004 75/2004 przyjęcia sprawozdania finansowego (bilansu) ZG PZITB za rok 2003
01.06.2004 76/2004 dofinansowanie wydania książki o profesorze Stefanie Kaufmanie
01.06.2004 77/2004 nadania odznak honorowych PZITB
01.06.2004 78/2004 Regulaminu Komitetu Mieszkalnictwa ZG PZITB
31.08.2004 75/2004/A Regulaminu nadania godności „Zasłużony Senior PZITB”
14.09.2004 76/2004/A przyjęcia Kodeksu Etycznego Postępowania Członka PZITB
14.09.2004 77/2004/A nadania godności „Zasłużony Senior PZITB”
14.09.2004 78/2004/A przyznania nagród pieniężnych laureatom nagród im. Profesora Stefana Bryły, im. Profesora Wacława Żenczykowskiego I im. Profesora Aleksandra Dyżewskiego
14.09.2004 79/2004 udział w spotkaniach ECCE, Grupy Wyszehradzkiej oraz ASCE
14.09.2004 80/2004 dofinansowania V Konferencji Doktorantów Wydziału Budownictwa
14.09.2004 81/2004 XL Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB
19.10.2004 82/2004 rozliczenia finansowego II Ogólnopolskiej Konferencji „Problemy Realizacji Inwestycji” Puławy 2004
19.10.2004 83/2004 rozliczenie finansowe Konferencji „VAT w Budownictwie”
19.10.2004 84/2004 powołania przewodniczącego Komitetu Ekologii
23.11.2004 85/2004 przewodniczącego Kapituły nagród PZITB im. Profesora S. Bryły I W. Żenczykowskiego
23.11.2004 86/2004 Kapituły przyznania tytułu Członka Honorowego PZITB
07.12.2004 87/2004 Regulaminu przyznawania nagród PZITB im. Stefana Bryły I Wacława Żenczykowskiego
07.12.2004 88/2004 rozliczenia finansowego Konkursu PZITB „Budowa Roku 2003”
07.12.2004 89/2004 Preliminarza Konkursu PZITB „Budowa Roku 2004”
07.12.2004 90/2004 nadania odznak honorowych PZITB
07.12.2004 91/2004 składu osobowego Rady Programowej Czasopisma PIIB „Inżynier Budownictwa”
07.12.2004 92/2004 przyznania wyróżnienia „Zasłużonym dla PZITB”
11.01.2005 93/2005 budżetu czasopisma PZITB „Przegląd Budowlany” na 2005 rok
11.01.2005 94/2005 powołania Redaktora Naczelnego czasopisma PZITB „Przegląd Budowlany”
11.01.2005 95/2005 uchylenia uchwał Zarządu Głównego o nr 63/2001 I 14/2003
11.01.2005 96/2005 nadania godności „Zasłużony Senior PZITB”
08.02.2005 97/2005 powołania Redaktora Naczelnego wydania III tomu wydawnictwa „Zabytki Techniki Krajów Wyszehradzkiej Czwórki”
08.02.2005 98/2005 dotacji Redakcji Słownika Biograficznego Techników Polskich
15.03.2005 99/2005 preliminarza II tomu wydawnictwa „Zabytki Techniki Krajów Wyszehradzkiej Czwórki”
15.03.2005 100/2005 polsko – amerykańskiego seminarium
15.03.2005 101/2005 pokrycia kosztów wykonania medalu im. Profesora Stefana Kaufmana
15.03.2005 102/2005 delegacji PZITB na Konferencję „Awarie Budowlane”
15.03.2005 103/2005 przyznania honorowych odznak PZITB
26.04.2005 104/2005 Regulaminu Komitetu Szkolenia i Kształcenia Ustawicznego ZG PZITB
26.04.2005 105/2005 programu i preliminarza Polsko – Amerykańskiego seminarium
26.04.2005 106/2005 nadzwyczajnego posiedzenia Zarządu Głównego PZITB
26.04.2005 107/2005 nadania godności „Zasłużony Senior PZITB”
26.04.2005 108/2005 przyznania nagród PZITB im. Profesora Aleksandra Dyżewskiego


Cookies

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.