Nasze oddziały X

Wydawnictwa
i czasopisma

Zobacz więcej pozycji

Regulamin Komisji Rewizyjnej

 Regulamin Głównej Komisji Rewizyjnej
Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa

§ 1

Główna Komisja Rewizyjna (zwana dalej także „GKR”) jest władzą naczelną Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa powołaną do sprawowania kontroli całokształtu jego działalności i działa na podstawie postanowień § 43 – 47 Statutu PZITB oraz niniejszego regulaminu.

§ 2

1. Główna Komisja Rewizyjna PZITB składa się z członków i zastępców członków wybieranych imiennie, w głosowaniu tajnym, przez Krajowy Zjazd Delegatów na okres kadencji, w liczbie nie większej niż 5 członków i 2 zastępców członków. Liczbę imiennie wybieranych członków i zastępców członków GKR określa każdorazowo uchwała Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB.

2. Na pierwszym zebraniu GKR, które odbywa się w terminie ustalonym przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego Krajowego Zjazdu Delegatów i pod jego przewodnictwem, lecz nie później niż w ciągu 15 dni od daty wyboru, Główna Komisja Rewizyjna wybiera spośród swoich członków przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza. W pierwszym zebraniu nowo wybranej GKR powinien uczestniczyć również przedstawiciel ustępującej Komisji, celem przekazania spraw będących w toku.

3. Po ukonstytuowaniu się GKR o jego wynikach przewodniczący Komisji powiadamia, za pośrednictwem Sekretarza Generalnego, odpowiednie władze Związku.

§ 3

Kompetencje i obowiązki Głównej Komisji Rewizyjnej określa § 44 Statutu PZITB.

§ 4

Główna Komisja Rewizyjna wykonuje swoje funkcje kontrolno-rewizyjne w stosunku do Zarządu Głównego, organów doradczych i jednostek organizacyjnych, oraz w porozumieniu z właściwymi organami nadzorczymi, w stosunku do jednostek wyodrębnionej działalności gospodarczej.

§ 5

Komisja prowadzi swoją działalność na podstawie rocznego planu pracy.

§ 6

1.    Zebrania GKR zwołuje jej przewodniczący.

2.    Posiedzenia GKR powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na kwartał.

3.    W razie nieobecności lub niemożności sprawowania funkcji przez przewodniczącego GKR – jego prawa i obowiązki przejmuje na ten okres zastępca przewodniczącego.

4.    Uchwały podejmowane są przez GKR w drodze głosowania, zgodnie z § 47 ust. 2 Statutu PZITB.
Do podjęcia uchwały wymagana jest zwykła większość głosów obecnych, przy obecności co najmniej połowy liczby członków Komisji, w tym przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego.

5.    Członkowie GKR mają prawo brać udział z głosem doradczym w zebraniach i
posiedzeniach wszystkich władz i jednostek organizacyjnych PZITB z wyłączeniem posiedzeń sądów koleżeńskich.

6.    Zarząd Główny PZITB ma obowiązek powiadomić GKR o terminach posiedzeń plenarnych Zarządu Głównego oraz Prezydium Zarządu Głównego.

§ 7

Komisja ustala każdorazowo metodę przeprowadzania kontroli i badań (grupowo bądź pojedynczo) z możliwością powołania biegłych i rzeczoznawców.

§ 8

Wyniki przeprowadzonych kontroli GKR rozpatruje na najbliższym posiedzeniu oraz ustala dalszy bieg postępowania.

§ 9

1.    Wyniki przeprowadzonej kontroli, Przewodniczący GKR przedstawia Przewodniczącemu PZITB na piśmie, a uwagi przedstawia ustnie na najbliższym zebraniu Prezydium Zarządu Głównego PZITB lub na zebraniu innych władz lub organów Zarządu Głównego.

2.    Sprawozdanie GKR za okres kadencji powinno być dołączone do materiałów na Krajowy Zjazd Delegatów przekazywanych delegatom.

§ 10

Kontrolowane władze, organy lub jednostki zobowiązane są na żądanie członka GKR, delegowanego do przeprowadzenia kontroli, przedstawić mu wszelkie materiały niezbędne do wyczerpującego zbadania całokształtu sprawy i działalności badanej jednostki.

§ 11

Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą sprawować w PZITB funkcji związanych z odpowiedzialnością statutową lub materialną.

§ 12

Sprawy związane z działalnością Głównej Komisji Rewizyjnej traktowane są jako poufne.

§ 13

Wydatki Komisji pokrywane są ze środków finansowych Zarządu Głównego PZITB.

§ 14

Komisja Rewizyjna Oddziału (zwana dalej także „KRO”) jest władzą Oddziału PZITB powołaną do sprawowania kontroli działalności Oddziału i działa na podstawie postanowień § 62 – 66 Statutu PZITB oraz niniejszego regulaminu.

§ 15

1.    Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z członków wybieranych imiennie w głosowaniu tajnym, przez Walne Zgromadzenie Oddziału (Delegatów Oddziału) na okres kadencji, w liczbie nie większej niż 5 członków i 2 zastępców członków. Liczbę imiennie wybieranych członków i zastępców członków KRO określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia Oddziału (Delegatów Oddziału).

2.    Na pierwszym zebraniu KRO, które odbywa się w terminie ustalonym przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i pod jego przewodnictwem, lecz nie później niż w ciągu 15 dni od daty wyboru, Komisja Rewizyjna Oddziału wybiera spośród swoich członków przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza. W pierwszym zebraniu nowo wybranej KRO powinien uczestniczyć również przedstawiciel ustępującej Komisji, celem przekazania spraw będących w toku.

3.    Po ukonstytuowaniu się KRO o jego wynikach przewodniczący Komisji powiadamia, Przewodniczącego Oddziału i Główną Komisję Rewizyjną PZITB.

§ 16

Kompetencje i obowiązki Komisji Rewizyjnej Oddziału określa § 63 Statutu PZITB.

§ 17

Komisja Rewizyjna Oddziału wykonuje swe funkcje kontrolno-rewizyjne w stosunku do Zarządu Oddziału oraz organów doradczych i jednostek organizacyjnych.

§ 18

Komisja prowadzi swą działalność na podstawie rocznego planu pracy.

§ 19

1.    Zebranie KRO każdorazowo zwołuje jej przewodniczący.

2.    Posiedzenia KRO odbywają się co najmniej raz na kwartał.

3.    W razie nieobecności lub niemożności sprawowania funkcji przez przewodniczącego KRO – jego prawa i obowiązki przejmuje na ten okres zastępca przewodniczącego.

4.    Uchwały podejmowane są przez KRO w drodze głosowania, zgodnie z § 66 ust. 2 Statutu PZITB. Do podjęcia uchwały wymagana jest zwykła większość głosów obecnych, przy obecności co najmniej połowy liczby członków Komisji, w tym przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego.

5.    Członkowie KRO mają prawo brać udział z głosem doradczym w zebraniach i posiedzeniach wszystkich władz i jednostek organizacyjnych Oddziału PZITB z wyłączeniem Sądu Koleżeńskiego Oddziału.

6.    Zarząd Oddziału ma obowiązek powiadomić KRO o terminach posiedzeń plenarnych Zarządu Oddziału oraz Prezydium Oddziału.

§ 20

Komisja ustala każdorazowo metodę przeprowadzania kontroli i badań (grupowo bądź pojedynczo) z możliwością powołania biegłych i rzeczoznawców.

§ 21

Wyniki przeprowadzonych kontroli rozpatruje KRO na najbliższym zebraniu i ustala dalszy bieg postępowania.

§ 22

1.    Wyniki przeprowadzonej kontroli, Przewodniczący KRO przedstawia Przewodniczącemu Zarządu Oddziału na piśmie, a uwagi przedstawia ustnie na najbliższym zebraniu Prezydium Zarządu Oddziału lub na zebraniu innych władz lub organów Oddziału.

2.    Sprawozdanie KRO za okres kadencji powinno być dołączone do materiałów na Walne Zgromadzenie Oddziału, przekazywanych członkom (delegatom).

§ 23

Kontrolowane władze, organ lub jednostki są zobowiązane na żądanie członka KRO, delegowanego do przeprowadzenia kontroli, przedstawić mu wszelkie materiały, niezbędne do wyczerpującego zbadania całokształtu sprawy i działalności badanej jednostki.

§ 24

Członkowi Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą sprawować w Oddziale funkcji związanych z odpowiedzialnością statutową lub materialną.

§ 25

Sprawy związane z działalnością Komisji traktowane są jako poufne.

§ 26

M/datki Komisji pokrywane są ze środków finansowych Oddziału.

§ 27

1.    Niniejszy regulamin został zatwierdzony Uchwałą nr 2/2010 XLV Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB w Warszawie podjętą w dniu 14 września 2010 r.

2.    Traci moc dotychczas obowiązujący regulamin GKR PZITB z dnia 9 czerwca 2002 r.

Pobierz regulamin
Pobierz uchwałęCookies

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.