Nasze oddziały X

Wydawnictwa
i czasopisma

Zobacz więcej pozycji

Uchwały Prezydium PZITB w kadencji 1996 – 1999

Z dnia NR W sprawie
17.12.1996 1/1996 powołania agend Zarządu Głównego PZITB w kadencji 1996-1999
17.12.1996 2/1996 powołania Rady Ekonomicznej przy Prezydium ZG PZITB
17.12.1996 3/1996 powołania przedstawiciela PZITB w Spółce z o.o. „Prospera”.
17.12.1996 4/1996 Powołania Komitetu Organizacyjnego Konkursu PZITB „Budowa Roku „ w kadencji 1996-1999
17.12.1996 5/1996 powołania Centralnego Ośrodka Rzeczoznawstwa i Inżynierii Procesów Budowlanych ZG PZITB
17.12.1996 6/1996 Regulaminu Centralnego Ośrodka Rzeczoznawstwa i Inżynierii Procesów Budowlanych Zarząd Główny PZITB
17.12.1996 7/1996 przyznania nagrody mgr inż. Raulowi Karczewskiemu
17.12.1996 8/1996 zmiany stawek dla Sędziów konkursu PZITB „Budowa Roku”
17.12.1996 9/1996 podwyższenia wynagrodzenia sędziego – referenta
17.12.1996 10/1996 zatwierdzenia preliminarza kosztów wyróżnienia PZITB medalem im. Profesora Stefana Kaufmana
17.12.1996 11/1996 pokrycia przez Zarząd Główny PZITB kosztów wyjazdu delegacji PZITB na Węgry
17.12.1996 12/1996 ustalenia zasad przekazywania zysku z działalności gospodarczej CUTOB – PZITB
17.12.1996 13/1996 powołania redaktora „Informatora PZITB”
17.12.1996 14/1996 powołania przedstawiciela PZITB do Rady Nadzorczej Spółki z o.o. Warszawski Dom Technika NOT
28.01.1997 15/1997 powołania kolejnych agend Zarządu Głównego w kadencji 1996-1999
28.01.1997 16/1997 składu osobowego Rady Programowej Czasopism i Wydawnictw PZITB w kadencji 1996-1999
28.01.1997 17/1997 wpłat Oddziałów na fundusz wspólnej działalności statutowej PZITB w 1997 roku
28.01.1997 18/1997 przyjęcia prowizorium planu funduszu wspólnej działalności na I półrocze 1997 roku
28.01.1997 19/1997 Regulaminu CUTOB – PZITB
11.03.1997 20/1997 pokrycia przez Zarząd Główny PZITB kosztów wyjazdu delegatów PZITB do Berlina
11.03.1997 21/1997 składu osobowego Komitetu Rzeczoznawstwa Budowlanego PZITB w kadencji 1966-1999
11.03.1997 22/1997 powołania przewodniczącego agend Zarządu Głównego w kadencji 1996-1999
22.04.1997 23/1997 przyjęcia prowizorium planu funduszu wspólnej działalności na II półrocze 1997r.
22.04.1997 24/1997 zatwierdzenia preliminarza kosztów konkursu PZITB „Budowa Roku 1996”
22.04.1997 25/1997 podniesienia opłaty manipulacyjnej związanej z przyznaniem uprawnień rzeczoznawcy budowlanego PZITB oraz opiniowaniem wniosków na rzeczoznawców budowlanych z list wojewodów
22.04.1997 26/1997 udzielenia dotacji Oddziałowi Szczecińskiemu PZITB
22.04.1997 27/1997 pokrycia przez Zarząd Główny PZITB kosztów wyjazdu delegacji PZITB do Wyszehradu
01.07.1997 28/1997 zakupu pomieszczeń na II piętrze budynku FSNT – NOT przy ul. Świętokrzyskiej 14A w Warszawie
01.07.1997 29/1997 przyjęcia projektu uchwał Zarządu Głównego dot. zasad postępowania w sprawach członków kandydatów PZITB
01.07.1997 30/1997 przyjęcia projektu uchwały Zarządu Głównego dotyczącej nowej legitymacji członkowskiej PZITB
01.07.1997 31/1997 powołania przewodniczącego Głównej Komisji Odznaczeń
01.07.1997 32/1997 nadania odznak Honorowych PZITB oraz NOT a także godności „Zasłużony Senior PZITB”
17.09.1997 33/1997 zatwierdzenia Regulaminu Komitetu Trwałości Budowli PZITB
17.09.1997 34/1997 oddłużenia Oddziałów PZITB
17.09.1997 35/1997 udzielenia dotacji Oddziałowi Zamojskiemu PZITB
17.09.1997 36/1997 dofinansowania nagrobka kolegi profesora Stefana Kaufmana
17.09.1997 37/1997 pokrycia kosztów wyjazdu Przewodniczącego PZITB do Monachium
17.09.1997 38/1997 refundowania z budżetu Zarządu Głównego kosztów delegacji członków Prezydium ZG oraz przedstawiciela GKR
17.09.1997 39/1997 zatwierdzenia preliminarza kosztów konferencji naukowo – technicznej „KONTRA 98”
17.09.1997 40/1997 rozliczenia finansowego Konkursu PZITB „Budowa Roku 96”
14.10.1997 41/1997 zmiany nazwy Komitetu Ekonomiki i Rynku Budowlanego ZG PZITB
14.10.1997 42/1997 odwołania Przewodniczącego Komitetu Rzeczoznawstwa Budowlanego PZITB
25.11.1997 43/1997 wysokości składek członkowskich w 1998 roku
25.11.1997 44/1997 ustalenia wysokości świadczeń na wspólną działalność Związku
25.11.1997 45/1997 plan Funduszu Wspólnej Działalności Statutowej PZITB na pierwsze półrocze 1998
25.11.1997 46/1997 „Dnia Inżyniera Budowlanego”
25.11.1997 47/1997 Komitetu Rzeczoznawstwa Budowlanego PZITB
25.11.1997 48/1997 nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego PZITB
27.01.1998 49/1998 przedstawiciela PZITB w Radzie Konsultacyjno – Problemowej „Przeglądu Technicznego
27.01.1998 50/1998 pokrycia przez Zarząd Główny PZITB kosztów wyjazdu delegacji PZITB do Drezna
27.01.1998 51/1998 zatwierdzenie preliminarza kosztów Konkursu PZITB „Budowa Roku 97”
03.03.1998 52/1998 udział delegacji Komitetu Rzeczoznawstwa Budowlanego PZITB w IV Konferencji Naukowo – Technicznej „Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego”
03.03.1998 53/1998 nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego PZITB
03.03.1998 54/1998 opłaty manipulacyjnej z przyznawaniem specjalizacji zawodowej
03.03.1998 55/1998 zmiany stawek dla Sędziów Konkursu PZITB „Budowa Roku”
03.03.1998 56/1998 honorarium sędziego referenta Konkursu PZITB „Budowa Roku”
03.03.1998 57/1998 zwolnienia Oddziału PZITB we Wrocławiu z opłat na Fundusz Wspólnej Działalności Statutowej Związku
03.03.1998 58/1998 udziału delegacji PZITB w 4. Dniu Inżyniera Budowlanego w Bratysławie
03.03.1998 59/1998 udział w delegacji PZITB w Walnym Zgromadzeniu Delegatów ČKAIT w Pradze
03.03.1998 60/1998 pokrycia kosztów udziału zaproszonych osób w I Dniu Inżyniera Budowlanego (Kraków, kwiecień 1998r.)
03.03.1998 61/1998 AUB „Prospera” Spółka z o.o.
03.03.1998 62/1998 kapituły nagrody komitetu Trwałości Budowli PZITB im. Profesora Władysława Danileckiego
03.03.1998 63/1998 preliminarza kosztów kursu „Trwałość obiektów budowlanych i ochrony przed korozją”
16.04.1998 64/1998 nadania odznak honorowych PZITB oraz NOT a także godność „Zasłużony Senior PZITB”
26.05.1998 65/1998 planu Funduszu Wspólnej Działalności Statutowej PZITB na drugie półrocze 1998r.
26.05.1998 66/1998 pokrycia przez Zarząd Główny PZITB kosztów wyjazdu delegacji PZITB na Słowację
26.05.1998 67/1998 nadania odznak honorowych PZITB oraz NOT a także godności „Zasłużony Senior PZITB”
07.07.1998 68/1998 podniesienia wysokości nagród PZITB im. Profesora Stefana Bryły i Profesora Wacława Żenczykowskieo
07.07.1998 69/1998 pokrycia przez Zarząd Główny PZITB kosztów wyjazdu Przewodniczącego PZITB do Rostoku
07.07.1998 70/1998 dofinansowania wydawnictwa pt. „Wacław Żenczykowski (1897/1957) życie i dzieło”
07.07.1998 71/1998 dotacji przeznaczonej na organizację XV Krajowej Narady Seniorów PZITB
07.07.1998 72/1998 przyznania Oddziałowi PZITB we Wrocławiu uprawnień do opiniowania wniosków na rzeczoznawców budowlanych z list wojewody
07.07.1998 73/1998 nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego PZITB
08.09.1998 74/1998 bieżącego remontu w lokalu PZITB na II piętrze budynku przy ul. Świętokrzyskiej 14
08.09.1998 75/1998 współpracy PZITB z FSNT NOT
08.09.1998 76/1998 zmiany adresu siedziby Zarządu Głównego PZITB
20.10.1998 77/1998 przyznania nagrody koledze Januszowi Stadnikowi
24.11.1998 78/1998 nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego PZITB
24.11.1998 81/1998 zatwierdzenia preliminarza kosztów Konkursu PZITB „Budowa Roku 1998”
24.11.1998 82/1998 zmiany stawek dla Sędziego Konkursu PZITB „Budowa Roku”
24.11.1998 83/1998 honorarium sędziego referenta Konkursu PZITB „Budowa Roku”
24.11.1998 84/1998 przyznania nagrody koledze Stefanowi Pyrakowi
24.11.1998 85/1998 aneksu do Uchwały nr 26/97 Prezydium ZG z 22 kwietnia 1997r. oraz w sprawie umowy pomiędzy Prezydium ZG a Zarządem Oddziału PZITB w Szczecinie
24.11.1998 86/1998 powołania przewodniczącego Komitetu Kosztorysowania i Rynku Budowlanego ZG PZITB
19.01.1999 87/1999 prowizorium planu Funduszu Wspólnej Działalności Statutowej PZITB na pierwsze półrocze 1999 roku
19.01.1999 88/1999 dofinansowania ogólnopolskiej „Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych”
19.01.1999 89/1999 przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego VI Konferencji Izb i Związków Inżynierów Budowlanych Krajów Grupy Wyszehradzkiej
19.01.1999 90/1999 kontynuacji remontu w siedzibie Zarządu Głównego PZITB przy ul. Świętokrzyskiej 14 w Warszawie
02.03.1999 92/1999 pokrycia kosztów pobytu trzech kolegów z Komitetu Rzeczoznawstwa Budowlanego PZITB na V Konferencji Naukowo – Technicznej „Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego”
02.03.1999 93/1999 nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego PZITB
02.03.1999 94/1999 minimalnej wysokości składek członkowskich w 1999 roku
02.03.1999 95/1999 ustalenia wysokości świadczeń na Fundusz Wspólnej Działalności statutowej Związku
02.03.1999 96/1999 zmian w Regulaminie przyznawania wyróżnienia PZITB medalem im. Profesora Stefana Kaufmana
02.03.1999 97/1999 preliminarza kosztów VI Konferencji Izb i Związków Inżynierów Budowlanych Krajów Grupy Wyszehradzkiej
02.03.1999 98/1999 nadania odznak honorowych PZITB oraz NOT a także godności „Zasłużony Senior PZITB”
20.04.1999 99/1999 terminu Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziały Legnickiego
20.04.1999 100/1999 terminu XXXVIII KZD PZITB w Rzeszowie
20.04.1999 101/1999 realizacji uchwały nr 32/98 Zarządu Głównego PZITB z 24 marca 1998 roku w sprawie premiowania Oddziałów za przyrost liczby członków PZITB
25.05.1999 102/1999 udzielenia dotacji Oddziałowi Gorzowskiemu PZITB
25.05.1999 103/1999 nadania godności „Zasłużony Senior PZITB”


Cookies

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.