Nasze oddziały X

Wydawnictwa
i czasopisma

Zobacz więcej pozycji

Kodeks Etyczny

Celem działalności inżynierskiej jest stałe udoskonalanie warunków życia ludzi drogą przetwarzania środowiska naturalnego, szanując przy tym jego wartości i szacunek do ludzkich potrzeb: życia, zdrowia, rozwoju społecznego i indywidualnego.

Działalność inżynierska służy bieżącym potrzebom społecznym oraz uwzględnia doświadczenia z przeszłości, przewiduje kierunki rozwoju oraz związane z tym skutki.

Działalność inżynierska jest usługową dla społeczeństwa, jest nośnikiem rozwoju cywilizacyjnego.

I. INŻYNIER A ŚRODOWISKO.

– Zachowanie warunków środowiska naturalnego jest podstawowym warunkiem istnienia gatunku ludzkiego i podstawą jego rozwoju. Świadomość jego oddziaływania na zmiany, czy ograniczania warunków środowiska winna być podstawą przy podejmowaniu każdej decyzji inwestycyjnej.

– Inżynier powinien znać zasady zrównoważonego rozwoju środowiska i stosować się do nich w swojej twórczej działalności.

– Inżynier musi być świadomym wzajemnej zależności różnych ekosystemów. Powinien przeciwdziałać wprowadzaniu do środowiska takich zmian, które przekraczają możliwość dostosowania się i powodują trwałą degradację. Szkody – wyrządzone środowisku naturalnemu na skutek działań inwestycyjnych – powinny być po zakończeniu prac budowlanych usunięte, bądź ograniczone do niezbędnego minimum.

– W prowadzonych przez siebie robotach inżynier powinien stosować materiały odnawialne, lub będące wytworem wtórnej przeróbki – recyklingu.

II. INŻYNIER A SPOŁECZEŃSTWO.

– W swej działalności inżynier kieruje się dobrem publicznym, zaś w swoim postępowaniu zawodowym zasadami uczciwości.

– Inżynier pamięta o konsekwencjach swojej działalności, liczy się z zagrożeniem: bezpieczeństwa, dobra ogółu, zdrowia, i życia obywateli.

– Działalność inżynierska jest sztuką. Dlatego dbałość o autorytet zawodu powinna cechować jego pracę a także wszelkie wystąpienia publiczne.

– Inżynier jest powołany do wyrażenia publicznie opinii zawodowej. Opinie te winny być oparte o głęboką wiedzę fachową i przekonanie o ich słuszności.

– Inżynier nie uczestniczy świadomie w działaniach korupcyjnych, jak też nie toleruje ich u innych.

– Inżynier winien angażować się w działalność społeczną, a swoja wiedzę i doświadczenie ofiarowuje dla poprawy warunków życia w otoczeniu.

III. RELACJE POMIĘDZY INŻYNIEREM A JEGO ZLECENIODAWCĄ LUB PRACODAWCĄ.

– Praca inżynierska wymaga często podejmowania decyzji o charakterze konfliktowym. Inżynier -działając lojalnie-jest zaufanym powiernikiem swego zleceniodawcy. W rozstrzyganych przez siebie sprawach powinien postępować zgodnie z prawem i sprawiedliwie.

– O wszelkich sprzecznościach i konfliktach interesów, jak również o możliwościach, bądź sposobach ich rozwiązania powinien informować swojego zleceniodawcę lub pracodawcę.

– W swojej działalności nie powinien inżynier – świadomie – stosować rozwiązań zagrażających bezpieczeństwu życia lub powodują straty materialne. O możliwych konsekwencjach – z powyższego wynikających – powinien informować zleceniodawcę lub pracodawcę.

– Inżynier nie powinien podejmować się działań przekraczających jego wiedzę zawodową i umiejętności techniczne.

– Jako powiernik – swojego zleceniodawcy lub pracodawcy – inżynier powinien zachować w tajemnicy poufne informacje i sprawy związane z realizowanym zadaniem, lub uzyskać na ich ujawnienie zgodę.

– Inżynier nie może przyjmować upominków lub prowizji od stron trzecich.

– Inżynier powinien lojalnie poinformować swojego zleceniodawcę lub pracodawcę o każdej okoliczności mogącej stanowić przeszkodę lub zagrożenie w realizacji powierzonego mu zadania.

– Inżynier powinien podejmować tylko takie zadania, dla wykonania których jest teoretycznie i praktycznie przygotowany, jak również jest przekonany, że uzyska oczekiwany rezultat.

– Inżynier nie podejmuje się żadnych zadań z góry skazanych na niepowodzenie.

– Inżynier może podjąć się innych zadań niż powierzone mu przez zleceniodawcę lub pracodawcę, jedynie za ich uprzednią zgodą.

IV. STOSUNEK INŻYNIERA DO ZAWODU.

– Praca inżyniera jest pracą twórczą, odpowiedzialną i wymagającą stałego podnoszenia kwalifikacji.

– W działalności zawodowej inżynier powinien dbać o godność i honor zawodu, oraz przeciwdziałać obniżaniu jego rangi i autorytetu.

– Nie wolno – poprzez fałszywe pomówienia lub intrygi – stwarzać pozornych efektów działania, które w konsekwencji zmierzają do obniżenia zaufania społecznego i autorytetu zawodu inżyniera.

V. LOJALNOŚĆ I SOLIDARNOŚĆ ZAWODOWA.

– Inżynier powinien mieć należyty szacunek i zaufanie do wyników prac wykonanych przez innych. Poglądy krytyczne powinien wyrażać kulturalnie, bez obrażania godności przeciwnika.

– Obowiązkiem inżyniera jest stałe podnoszenie swoich kwalifikacji, oraz dążenie do rozwiązania trudnych i bardziej złożonych problemów. Powinien też dbać o stały rozwój zawodowy młodszych współpracowników i kolegów.

– Sporne i konfliktowe sprawy należy rozstrzygać w gronie społeczności inżynierskiej, ujawniając negatywne przykłady postępowań godzących w autorytet zawodu, oraz obniżające zaufanie do lojalnej i odpowiedzialnej działalności inżynierskiej. Przeciwdziałać winien nieuczciwej konkurencji we wszelkiego rodzaju konkursach i przetargach.

PS. Niniejszy Kodeks jest zgodny z Kodeksem przyjętym przez ECCE ( Europejską Radę Inżynierów Budownictwa) i zalecany do stosowania przez Krajowe Samorządy Inżynierskie.Cookies

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.