Nasze oddziały X

Wydawnictwa
i czasopisma

Zobacz więcej pozycji

Program działalności

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO ZWIĄZKU INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA

2016-2020

zatwierdzony uchwałą nr 9/2016 Zarządu Głównego PZITB

z dnia 20 grudnia 2016

ZAŁOŻENIA

do programu PZITB w kadencji 2016-2020

W kadencji 2016-2020 powinno mieć miejsce dokończenie wieloletniego programu działalności realizowanego od 2005 roku. Jego podstawowym celem, obok umocnienia pozycji PZITB w sferze publicznej – odpowiednio do rangi i 85-cio letniej tradycji Stowarzyszenia, jest dokonanie przemiany generacyjnej, co oznacza sukcesywne przejęcie steru PZITB przez nowe pokolenie działaczy i sukcesywne odmładzanie naszej organizacji. Na ostatnim Krajowym Zjeździe Delegatów w Olsztynie byliśmy świadkami rozpoczęcia tego procesu. Teraz stoi przed nami historyczne zadanie, aby ten proces zakończyć i w 2020 roku osiągnąć cel, o którym mowa wyżej. Tak, więc na pierwszy plan programu działalności Stowarzyszenia w kadencji 2016-2020, nie umniejszając ważności innych zamiarów, wysuwa się praca z młodzieżą. Praca z młodzieżą jest ważnym elementem działalności Stowarzyszenia, ale przy tym nie należy również pomijać pokolenia 30,40,50-latków, pamiętając też o naszych seniorach.

Hasło przewodnie: Szansa dla młodych z szacunkiem dla starszych.

1. Praca z młodzieżą

Przyjmując pracę z młodzieżą jako główny kierunek działań w kadencji 2016-2020 uznaje się za celowe dalszą aktywizację ruchu młodzieżowego poczynając od techników budowlanych, poprzez wyższe uczelnie, a kończąc na młodej kadrze inżynierskiej w przedsiębiorstwach budowlanych. Należy wzmocnić inicjatywę włączenia w nasze struktury techników budowlanych, a w szczególności uczniów ostatnich klas średnich szkól technicznych. Aby zrealizować ten postulat trzeba jednak opracować program współpracy z dyrektorami i nauczycielami tych szkół. Problemem szkół średnich jest zapewnienie praktyk zawodowych na odpowiednim poziomie. Sądzimy, że pomoc Stowarzyszenia w tym zakresie byłaby bardzo przydatna. Istnieje też problem polegający na tym, że po skończeniu studiów wielu młodych działaczy oraz członków PZITB nie kontynuuje rozpoczętej aktywności społecznej. Trzeba pracować nad systemem ulokowania we właściwych, dla miejsca pracy i zamieszkania, strukturach naszej organizacji. Jednym z istotnych czynników, który w tym celu można wykorzystać, jest tytuł inżyniera europejskiego nadawany przez FEANI. Trzeba doprowadzić do ścisłej współpracy z NOT w procesie przyznawania tytułu

Podstawowe znaczenie ma rozbudowanie struktur Komitetu Młodej Kadry tak, aby agendy Komitetu, w postaci Kół Młodych, działały we wszystkich Oddziałach Stowarzyszenia. Należy przy tym rozważyć zmniejszenie składek członkowskich dla uczniów i studentów uwzględniając to także w systemie rozliczeń funduszu statutowej działalności PZITB.

Dalsze rozwijanie programu „WorkCamp” i osiągnięcie w 2020 roku poziomu 20-30 obiektów rocznie jest elementem nie tylko materialnej pomocy potrzebującym, ale przede wszystkim metody aktywizacji i integracji młodzieży w PZITB. Program ten ma wielkie znaczenie dla kształtowania postaw społecznych naszej młodzieży i powinien stanowić w bieżącej kadencji wyróżniający znak Stowarzyszenia.

Mając na uwadze rolę pracy z młodzieżą przedstawiamy w załączeniu projekt planu programu KMK na lata 2016-2020 jako szczegółowy składnik niniejszych założeń programowych.

Koordynator: Wiktor Piwkowski

2. Pozycja społeczna inżyniera budownictwa

Jest to ważna kontynuacja przyjętego w poprzedniej kadencji kierunku działania. Umocnienie pozycji inżyniera budownictwa, zarówno w aspekcie prawa, jak też wizerunku społecznego. Prowadzenie doskonalenia zawodowego poprzez szkolenia i czytelnictwo prasy technicznej – członków, a szczególnie rzeczoznawców PZITB

Celowe jest podjęcie działań mających na celu okresową weryfikację uprawnień, jako zasady zmierzającej do podniesienia roli rozwoju zawodowego inżyniera. Uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie powinny zależeć od ciągłego samokształcenia i rozwoju zawodowego inżyniera i technika.

Cykliczna prezentacja wybitnych osiągnięć polskiego budownictwa na specjalnych konferencjach (2-3 w roku) tak jak miało to miejsce np. w przypadku tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku oraz kampania medialna nt. PZITB i roli społecznej inżyniera budownictwa oparta o programy telewizyjne w cyklu „Honor Inżyniera” jest dowodem na możliwość dotarcia do szerokiej świadomości społecznej i przedstawienie naszego zawodu zgodnie z jego obiektywną wartością.

Realizacja programu Komitetu Młodej Kadry oraz program „Etyka inżyniera” jest także efektywnym narzędziem kształtowania takiej polityki.

Zadania:

1. Rozwój czytelnictwa prasy fachowej, szczególnie wydawanej przez PZITB, oraz rozwój systemu szkoleń zawodowych.

2. Działania na rzecz okresowej weryfikacji uprawnień w oparciu o kryteria doskonalenia i rozwoju zawodowego.

3. Popularyzacja wybitnych osiągnięć polskiego budownictwa poprzez konferencje tematyczne i media, szczególnie TV.

Koordynator: Wiktor Piwkowski

3. Finansowanie Zarządu Głównego PZITB

Istotne jest uzyskanie dodatkowych przychodów z tytułu marki PZITB. Stowarzyszenie mając wielki autorytet w środowisku budowlanym często jest patronem wydarzeń, konferencji, publikacji itp. Powinno to skutkować pozyskaniem środków na Fundusz Działalności Statutowej. Podjęte w tym obszarze próby wskazują na realność takiego działania. Niezależnie od tego trzeba kontynuować kampanię wśród sponsorów. Nowe oferty sponsorskie, materiały reklamowe i promocyjne powinny stanowić, obok tradycyjnie już Budowy Roku, istotne źródła przychodów. Należy chronić nasze depozyty pieniężne stanowiące długookresowe zabezpieczenie finansów Stowarzyszenia.

Zadania:

1. Rozwinięcie systemu opłat na FDS z tytułu patronatów nad wydarzeniami.

2. Pozyskiwanie sponsoringu ze strony przemysłu budowlanego.

3. Ochrona depozytów pieniężnych PZITB, lepsze ich lokowanie w bankach.

Koordynator: Waldemar Szleper

4. Wydawnictwa PZITB

Wydawnictwa PZITB są obecnie stabilne ekonomicznie. Wymaga to jednak dalszego uporządkowania merytorycznej zawartości wydawnictw na tle zapotrzebowania rynku i podniesienia ich atrakcyjności dla czytelników. Konieczne jest zwiększenie kolportażu w ramach PZITB, a także dla członków Stowarzyszenia będących jednocześnie członkami PIIB. Co do zasady, konieczne jest stałe kapitalizowanie naszych udziałów w spółce „Wydawnictwa PZITB”. Zgodnie z Uchwałą Generalną Krajowego Zjazdu Delegatów (Olsztyn,VI.2016) konieczne jest zainicjowanie działań dla zwiększenia punktacji za artykuły zamieszczane na łamach naszych miesięczników. To jednak pociąga za sobą potrzebę wyjścia tych wydawnictw na forum międzynarodowe i wprowadzenie wersji w języku angielskim. Trzeba też podjąć działania, aby w skład kolegiów redakcyjnych weszli członkowie z zagranicy.

Zadania:

1. Podniesienie poziomu merytorycznego czasopism i atrakcyjności dla czytelników.

2. Wprowadzenie, w ograniczonej objętości wersji w języku angielskim, podniesienie punktacji artykułów.

3. Rozszerzenie składu Kolegium Redakcyjnego o osoby z zagranicy.

Koordynator: Wiktor Piwkowski

5. Budowa Roku

Jest to nasza sztandarowa inicjatywa w środowisku budowlanym. Ma tradycję i mocną pozycję. Równocześnie istnieją w terenie różne lokalne konkursy PZITB, które nie są skoordynowane z główną imprezą „Budowa Roku”. Nie można podważać inicjatywy Oddziałów, trzeba jednak te dwie formy umiejętnie połączyć. Jest to ważne zadanie do wykonania przez organizatorów Konkursu.

Koordynator: Zdzisław Binerowski

6. Historia PZITB

Jednym z mocnych fundamentów Stowarzyszenia jest jego historia, której początek miał miejsce w okresie II Rzeczpospolitej. W 2019 roku będzie Jubileusz 85-lecia PZITB, co jest wydarzeniem szczególnym. Niezależnie od tego wydarzenia, które powinno być wykorzystane zarówno merytorycznie, jak też medialnie, istnieje potrzeba uporządkowania dokumentacji historycznej i utworzenia modelu zapisu historii PZITB w przyszłości. Wymaga to prac archiwizacyjnych, utworzenia biblioteki, eksponowania wybitnych postaci Stowarzyszenia. Zgodnie z Uchwałą Generalną Krajowego Zjazdu Delegatów (Olsztyn, VI.2016) potrzebne jest zainicjowanie utworzenia centralnej biblioteki Budownictwa, Urbanistyki i Architektury. Daje to ogromne pole współpracy z naszymi bratnimi organizacjami – TUP i SARP.

Koordynator: Stefan Pyrak

7. Kadra naukowa

Elitarno PZITB wynika głównie z obecności w naszych szeregach wybitnych osobowości świata naukowego. Jednak nie tylko sam ten fakt nadaje rangę Stowarzyszeniu. Wymaga to szczególnego wykorzystania wiedzy, umiejętności i autorytetu naukowców – członków PZITB. Dlatego szczególną uwagą należy otoczyć działalność Komitetu Nauki PZITB i wiodące konferencje naukowo-techniczne. Ważnym zadaniem jest koordynacja w organizacji wszystkich konferencji, zarówno w aspekcie tematyki, jak też terminów tak, aby optymalnie wykorzystać te wydarzenia i nie dopuścić do kolizji terminów oraz tematyki.

Bardzo istotne dla PZITB jest rozwijanie działalności na wyższych uczelniach technicznych. Powinny mieć to na uwadze Oddziały Stowarzyszenia wykorzystujące współpracę z uczelniani zarówno dla aktywizacji młodzieży akademickiej jak również dla poszerzenia działalności naukowo-technicznej. Ważnym elementem współpracy jest kontakt z dziekanami wydziałów budownictwa – bezpośrednio, a także poprzez doroczną Krajową Konferencję Dziekanów.

Zadania:

1. Koordynacja terminów i tematyki konferencji naukowo-technicznych PZITB.

2. Wykorzystanie KN PZITB dla współpracy z wyższymi uczelniami technicznymi, kształcącymi w zakresie budownictwa.

Koordynator: Ryszard Trykosko

8. Współpraca z zagranicą

Obecność PZITB na forum międzynarodowym jest ważnym ogniwem naszego istnienia. Przyjęte kierunki rozwoju współpracy, które określiliśmy w ubiegłej kadencji, pozostają aktualne.

Na pierwszym planie: Grupa Wyszehradzka, stowarzyszenia z krajów sąsiadujących z Polską – Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa, Rosja i Skandynawia. Trzeba doprowadzić do zakończenia procesu nawiązywania trwałych kontaktów z krajami sąsiednimi, zarówno na szczeblu centralnym, jak też kontaktów przygranicznych (Oddziały).

W dalszej kolejności, ważna współpraca z dużymi światowymi organizacjami inżynierskimi ASCE (USA) i ICE (W. Brytania) oraz Stowarzyszeniem Inżynierów Polskich w Ameryce Północnej. Dla podniesienia efektywności współpracy międzynarodowej celowe jest powołanie Komitetu Współpracy z Zagranicą.

Zadania:

1. Podjęcie zorganizowanych działań na rzecz współpracy transgranicznej.

2. Zakończenie działań dla nawiązania pełnej współpracy z krajami sąsiednimi na poziomie centralnym.

Koordynator: Zygmunt Rawicki

9. Współpraca z organizacjami inżynierskimi w kraju

Tradycyjnie najważniejsza powinna być współpraca z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa na szczeblu krajowym i Izbami Okręgowymi na poziomie Oddziałów. Powinniśmy także nasilić współpracę z bratnimi organizacjami – Związkiem Mostowców RP, stowarzyszeniami inżynierów sanitarnych, elektryków, transportowców i sanitariuszy a także SARP.

Szczególne znaczenie ma nasza obecność w FSNT NOT, która wymaga udziału w reformowaniu tej organizacji na miarę współczesnych potrzeb i celów ruchu stowarzyszeniowego.

Zadania:

1. Nawiązanie instytucjonalnej współpracy z Związkiem Mostowców RP, SEP i PZITS.

Koordynator: Ryszard Trykosko

10. BIM

Pojawienie się nowej technologii zarządzania inwestycjami, jaką jest BIM stawia przed naszym Stowarzyszeniem ważne zadania aktywności w tym obszarze. Współpracując z SARP, PZITB osiągnął istotną pozycję w tym procesie, stając się ośrodkiem koordynacji wielu instytucji. Utworzenie Komitetu BIM PZITB powinno tę pozycję wzmocnić. Jako kierunek działań należy przyjąć doprowadzenie do utworzenia systemu edukacji i szkolenia BIM. Misją PZITB jest krzewienie wiedzy o BIM i szeroka działalność w organizacji szkoleń.

Zadania:

1. Wykorzystując KN PZITB oraz opierając się na utworzonym już zapleczu eksperckim doprowadzić do powstania jednolitej platformy programowej BIM dla celów edukacji i szkolenia kadr.

2. Wydać wspólnie z Państwowym Wydawnictwem Naukowym praktyczny podręcznik BIM dla studentów i praktyków, stanowiący podstawę dla edukacji szkolenia.

3. Współpracować aktywnie z administracją państwową w procesie wdrożenia BIM w obszarze zamówień publicznych w budownictwie, wykorzystując Komitet BIM PZITB jako centrum koordynacyjne organizacji pozarządowych.

Koordynator: Wiktor Piwkowski

11. Bezpieczeństwo pracy

Budownictwo jest branżą, która przodowała w niechlubnej statystyce wypadków przy pracy. Wyprzedzała pod tym względem nawet górnictwo, które tradycyjnie uważane jest za najbardziej niebezpieczną gałąź przemysłu. Aby temu zaradzić, na przełomie sierpnia i września 2010 r. siedem największych firm budowlanych w Polsce, stworzyło projekt o nazwie Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Inicjatywę tę podjął Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa przy wsparciu Głównego Inspektora Pracy. Porozumienie ma charakter otwarty, co oznacza, że otwarte jest na nowych członków, a więc na inne firmy propagujące ideę bezpieczeństwa na budowie. Warunkiem przystąpienia do grupy jest zaakceptowanie celów, które postawili sobie członkowie Porozumienia. Porozumienie, którego celem jest wyeliminowanie wypadków z placów budów, tworzą obecnie: Budimex, Hochtief, Mostostal Warszawa, Mota-Engil, Polimex-Mostostal, Porr Polska Infrastructure, Skanska, Warbud, Erbud, Unibep, Karmar i Strabag. Porozumienie swoim zasięgiem obejmuje już 40 % zatrudnionych w budownictwie i jest jednym z największych osiągnięć naszego Stowarzyszenia w historii. W okresie działania Porozumienia ilość śmiertelnych wypadków w budownictwie zmalała około 50 %, proporcjonalnie zmalała też ilość pozostałych wypadków, stale rośnie kultura bezpiecznej pracy. Konieczna jest dalsza aktywność PZITB w tym obszarze.

Zadania:

 1. Kontynuacja ścisłej współpracy z Porozumieniem dla dalszego wdrażania metod zwiększających bezpieczeństwo pracy w budownictwie.

 2. Podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia na kierunkach budownictwa wyższych państwowych uczelni technicznych przedmiotu Bezpieczeństwo Pracy.

 3. Realizacja przez KMK programów popularyzacji wśród studentów zasad bezpieczeństwa pracy, wspierających nauczanie przedmiotu.

 4. Współpraca z Państwowymi Wydawnictwami Naukowymi przy wydaniu serii książek o zasadach bezpieczeństwa przy robotach budowlanych.

 5. Popularyzacja idei bezpieczeństwa pracy w środowisku budowlanym.

Koordynator: Wiktor Piwkowski

Projekt Programu Działalności Komitetu Młodej Kadry PZITB
na kadencję 2016-2020

Kadencja 2012-2016 przyniosła ogromny wzrost aktywności młodzieży w Polskim Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Okres ten pokazał, że dzisiejsza młodzież jest ambitna, pracowita oraz, co ważniejsze, chętna czerpania wiedzy od starszych i bardziej doświadczonych członków PZITB poprzez angażowanie się we wszelkiego rodzaju aktywności oddziałów. Praca włożona w aktywną działalność PZITB zaowocowała znacznym wzrostem liczby młodych ludzi w Zarządach Oddziałów PZITB oraz w samym Zarządzie Głównym, pełniących funkcje członków ZO oraz ZG w obecnej kadencji 2016-2020. Daje to nadzieję na wprowadzenie świeżego spojrzenia w działania stowarzyszenia oraz stanowi zalążek zmiany pokoleniowej w strukturach PZITB. Poniżej zaprezentowane są tematy przyjęte za cel do realizacji przez Komitet Młodej Kadry na kadencję 2016-2020.

 1. Projekt „Honor Inżyniera”

Kampania „honor inżyniera” prowadzona w obszarze ogólnopolskim i ponadbranżowym jako zaczyn dyskusji młodych dotyczących problemów etycznych w zawodzie inżyniera w czasach cywilizacji materialnej. W dzisiejszych czasach często zapomina się o podstawowych regułach etycznych zawodu inżyniera, takich jak honor, uczciwość, odpowiedzialność, dlatego celowym jest rozwijanie zamiłowania do pozytywnych wartości wykonywanego zawodu inżyniera z ukazaniem jego rangi i prestiżu. Kampania skierowana jest do młodej kadry inżynierskiej poprzez nowoczesny styl, przyznanie głosu młodym ludziom, powierzenie im inicjatywy działania. Projekt będzie kontynuowany w nowej kadencji z naciskiem na nie stosowane do tej pory źródła przekazu jak m.in. kanał YouTube.

 1. Projekt Workcamp

Projekt Workcamp miał swoją pilotażową edycję w 2014r. Od tamtej pory nabrał on niebywałego rozpędu piętrząc na ilość realizacji w kolejnych edycjach. Ostatnia odsłona projektu nabrała również ogromnego rozgłosu medialnego zarówno wśród branży budowlanej jak i całego kraju. Ze względu na pozytywny wydźwięk oraz przesłanie, jakie niesie za sobą Projekt Workcamp, Komitet Młodej Kadry PZITB postanowił wydzielić ten projekt jako osobny temat w działalności na kadencję 2016-2020.

 1. Współpraca z Komitetem BIM PZITB

Building Information Modeling stanowi przyszłość branży budowlanej w zakresie projektowania i wykonawstwa. Komitet Młodej Kadry przyjął sobie za cel czynne wspieranie pracy Komitetu BIM PZITB poprzez wydelegowanie swoich członków do prac na rzecz Komitetu BIM. W zakres działań w tym zakresie wchodzą również współorganizacja szkoleń zawodowych oraz podnoszenie kompetencji młodych inżynierów w zakresie BIM.

 1. Aktywizacja i odbudowa Kół Młodej Kadry

Aktywność członków Kół Młodej Kadry w niektórych ośrodkach ma charakter falowy wykazując swoje maximum i minimum. Komitet Młodej Kadry przyjął sobie za cel przeanalizowanie przyczyn tak nierównomiernej aktywności ośrodków w celu wypracowania sposobu naprawy ww. sytuacji. Ponadto przyjęto za cel aktywizację Kół Młodej Kadry w ośrodkach, w których młodzieży brakuje, lub od wielu lat jest ona nieaktywna. Są to takie ośrodki jak m.in. Toruń, Płock, Katowice itd.

 1. Baza danych kontaktowych

Relacje oraz współpraca między członkami Kół Młodej Kadry z różnych ośrodków w Polsce znacząco się poprawiły za sprawą wytworzonej bazy kontaktów. Zawiera ona m.in. takie informacje, jak: dane kontaktowe, podział obowiązków wewnątrz kół, ilość członków itd. Umożliwia to kontakt z odpowiednimi osobami odpowiedzialnymi za konkretny temat w działalności KMK. Komitet Młodej Kadry PZITB chciałby wypracować bardziej interaktywną wersję bazy danych, którą z powodzeniem mógłby również zaadoptować na potrzeby Zarządu Głównego PZITB umożliwiając tym samym większą świadomość odnośnie ilości członków oraz struktur wiekowych oddziałów.

 1. Krajowe zjazdy naukowo – techniczne młodej kadry

Krajowe zjazdy naukowo-techniczne Młodej Kadry PZITB odbywają się dwa razy do roku i są organizowane przez poszczególne oddziały. W październiku 2016 r. odbędzie się w Lublinie XVI zjazd świadczący o rzetelnej kontynuacji tematu podjętego w poprzedniej kadencji. Zjazdy dają możliwość młodym ludziom na integrację, wymianę doświadczeń, poznawanie ciekawych obiektów budowlanych, technologii i materiałów.

 1. Relacje Publiczne (wewnętrzne i zewnętrzne)

Komitet Młodej Kadry przyjął za cel kontynuację kreowanie wizerunku PZITB jako elitarnej organizacji zrzeszającej wysokiej rangi zawodowej inżynierów i techników budownictwa poprzez media społecznościowe, telewizyjne i radiowe oraz poprzez publikacje w czasopismach branżowych i informacyjnych.

 1. Strona internetowa KMK PZITB

Aktywna praca Kół Młodej Kadry z całej Polski oraz Komitetu Młodej Kadry niesie za sobą wiele informacji, które powinny być zebrane w jedną całość dając przegląd sukcesów oraz ogółu działań podejmowanych przez młodzież zrzeszoną w PZITB. W tym celu KMK postanowił przyjąć jako jeden z tematów realizację strony internetowej Komitetu Młodej Kadry PZITB. Ze względu na integralność Komitetu z Zarządem Głównym PZITB, strona internetowa stanowiłaby podstronę Zarządu Głównego PZITB.

 1. Program szkoleń i rozwoju zawodowego MK START

Program MK START jest realizowany w większości Kół Młodej Kadry poprzez realizację szkoleń branżowych, praktyk studenckich itp. Komitet Młodej Kadry przyjął sobie za cel m.in.:

 1. wytworzenie bazy firm współpracujących lokalnie z Kołami Młodej Kadry umożliwiając im prowadzenie szkoleń we wszystkich Kołach Młodej Kadry,

 2. stworzenie Programu Praktyk projektem ogólnopolskim promującym elitarność, pracowitość oraz ambicje młodzieży PZITB

 1. Wzmocnienie stanu finansów – budżet KMK

Działalność Komitetu Młodej Kadry, pomimo znacznej ilości sponsorów pokrywających na bieżąco koszty związane z realizacją podjętych tematów, jest również wspierana finansowano przez Zarząd Główny PZITB. Komitet Młodej Kadry przyjął sobie za cel poszukiwania dodatkowych źródeł finansowania działalności, które mogłyby umożliwić zwiększenie budżetu KMK. Jednym z pomysłów jest rozwinięcie Programu Praktyk w prestiżową działalność ogólnopolską pozwalającą na podpisywanie dodatkowych umów sponsorskich z firmami branżowymi.

 1. Współpraca międzynarodowa

Komitet Młodej Kadry przyjął sobie za cel nawiązanie współpracy z zagranicznymi stowarzyszeniami inżynierskimi zwiększając tym samym zakres promocji działalności Komitetu, pomoc w utworzeniu ruchu młodzieżowego na wzór KMK oraz zawężenie stosunków między młodymi inżynierami pochodzącymi z różnych krajów.

Komentarz: Z Asią Byczk i Arielem Jabłońskim z oddziału Gdańsk nawiązaliśmy stały kontakt z koleżanką Ladislavą Dziuricową podczas zeszłorocznego spotkania Grupy Wyszehradzkiej. Jest ona bezpośrednio pracownikiem słowackiej krajowej Izby Inżynierów odpowiedzialną za tłumaczenia itd. Myślimy nad wystąpieniem przed młodymi inżynierami w Bratysławie, które nie tylko pokaże naszą działalność, ale również uruchomi tryby napędzające powstanie odpowiednika KMK u naszych sąsiadów. Ponadto wielu z członków KMK ma znajomych za granicą, będących czynnymi inżynierami oraz członkami różnych stowarzyszeń. Uznaliśmy więc, że temat ten jak najbardziej się wpisuje w naszą działalność rozszerzając ją do areny międzynarodowej.Cookies

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.