Nasze oddziały X

Wydawnictwa
i czasopisma

Zobacz więcej pozycji

Regulamin działalności Funduszu Samopomocy Koleżeńskiej

  Regulamin
działalności Funduszu Samopomocy Koleżeńskiej
(zgodnie z par. 72 ust. 3 Statutu PZITB regulamin uchwala Zarząd Oddziału)

§ 1

Celem działalności samopomocowej jest udzielanie członkom zwyczajnym PZITB wsparcia materialnego w formach ustalonych w niniejszym regulaminie.

§ 2

Regulamin został opracowany na podstawie § 72 ust. 3 Statutu PZITB, uchwalonego dniu 6 czerwca 2008 roku przez XLIII Krajowy Zjazd Delegatów PZITB w Krakowie.

§ 3

Zarządy Oddziałów, w ramach swoich możliwości, zapewniają pomoc materialną dla członków zwyczajnych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, tworząc Fundusz Samopomocy Koleżeńskiej zwanym dalej „Funduszem”.

§ 4

1.    Wysokość Funduszu określa Zarząd Oddziału w formie uchwały i ustala, jaką część posiadanych środków przeznacza na ten cel w danym roku rozliczeniowym (obrotowym).
2.    Środki Funduszu przeznaczone są na zapomogi bezzwrotne i zapomogi zwrotne przyznawane członkom Oddziału PZITB w przypadkach indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci członka.

§ 5

1.    Członek zwyczajny lub w przypadku jego śmierci najbliższa rodzina (współmałżonek zmarłego członka, dzieci pobierające renty rodzinne po zmarłym członku do czasu ukończenia nauki oraz dzieci niepełnosprawne, które nie mogą podjąć zatrudnienia) może ubiegać się o pomoc finansową z Funduszu składając wniosek do Prezydium Zarządu Oddziału.
2.    Na wniosek Prezydium Zarządu Oddziału pomoc finansową z Funduszu przyznaje Zarząd Oddziału w drodze uchwały.

§ 6

1.    Wysokość zapomogi powinna być dostosowana do sytuacji materialnej, rodzinnej i aktualnych możliwości zarobkowych członków.
2.  Wysokość zapomogi uzależniona jest od wielkości posiadanych środków koncie Funduszu Oddziału w danym roku rozliczeniowym (obrotowym).
3.    Przy rozpatrywaniu wniosku Prezydium Oddziału uwzględnia przede wszystkim kolejność złożenia wniosku.
4.  Jednakże, w uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach losowych oraz po uwzględnieniu wielkości posiadanych na koncie Funduszu środków, Zarząd Oddziału może udzielić zapomogi poza kolejnością.

§ 7

Niniejszy regulamin został zatwierdzony Uchwałą nr ………..  Zarządu Oddziału ……………………….. PZITB.

 

Pobierz regulamin
Pobierz uchwałęCookies

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.