Nasze oddziały X

Wydawnictwa
i czasopisma

Zobacz więcej pozycji

V Ogólnopolska Konferencja Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Problemy Techniczno-Prawne Utrzymania Obiektów Budowlanych Warszawa, 11-12 kwietnia 2019 r.

Ryszard Trykosko pismo V Ogólnopolska Konferencja-str1

Ryszard Trykosko pismo V Ogólnopolska Konferencja-str2

WYTYCZNE EDYTORSKIE

Na konferencję będą przyjmowane prace oryginalne, nigdzie wcześniej nie publikowane, zgodne z tematyką i przygotowane według przedstawionych poniżej wytycznych.

Pracę należy napisać w edytorze MS Word. Format strony A4. Marginesy górny i dolny – 2,5 cm, lewy – 3,5 cm, prawy – 2,5 cm. Cały referat (tekst z rysunkami, tablicami, streszczeniem i literaturą) nie może przekraczać 6 stron maszynopisu.

Tekst pisany z zastosowaniem czcionki Arial 12 pkt, interlinii – 1,2, wyrównania obustronnego. Nie stosować wcięć akapitowych, po akapicie odstęp 6 pkt. Referat, poprzedzony streszczeniem, powinien być podzielony na kolejno ponumerowane rozdziały (opatrzone tytułami). Pożądany jest dziesiętny podział tekstu na rozdziały (i podrozdziały) z nagłówkami ponumerowanymi odpowiednio jednym numerem (1.), dwoma numerami (1.1.) lub trzema (1.1.1.).

Szczegółowe wytyczne:

1. Należy podać stopień, stopień i tytuł naukowy oraz zawodowy, imię i nazwisko autora(-ów) według schematu:

dr hab. inż. Imię Nazwisko, prof. WAT
Zakład pracy Autora referatu

2. Tytuł referatu. Nagłówek z zastosowaniem czcionki 14 pkt, wytłuszczony, wyśrodkowany. Po tytule 2 wolne wiersze 12 pkt.

3. Streszczenie. Za wytłuszczonym napisem „Streszczenie” zamieścić streszczenie referatu. Tekst pisać bez akapitu. Streszczenie nie powinno przekraczać 8 wersów. Czcionka 11 pkt, kursywa. Po streszczeniu 2 wolne wiersze 12 pkt.

4. Tytuły rozdziałów i podrozdziałów. Nagłówek z zastosowaniem czcionki 12 pkt, wytłuszczony, wyrównany do lewej. Nad i pod nagłówkami 1 wolny wiersz 12 pkt.

5. Rysunki, wykresy, fotografie należy traktować równorzędnie, opisując każdy jako rysunek, w skrócie Rys. i numerując kolejnymi cyframi arabskimi. Powinny być wstawione w układzie „góra i dół”. Objaśnienie rysunku należy umieścić pod rysunkiem, czcionka 10 pkt, wyśrodkowane. Po objaśnieniu 1 wiersz wolny, 12 pkt.

rysunek-tekst

Rys. 1. Objaśnienie rysunku.

Rysunki, wykresy i fotografie w rozdzielczości co najmniej 300 dpi należy dodatkowo przekazać w wersji elektronicznej w oddzielnych plikach (z rozszerzeniem .jpg lub .tif).Wszystkie rysunki w tekście powinny być wstawione jako obiekty graficzne tj. nie mogą być elementami edytowalnymi w programach, takich jak Excel, Corel i in. Na rysunek nie mogą być nałożone odrębne pola tekstowe, strzałki, ramki, ani inne obiekty, które mogłyby ulec przesunięciu w trakcie składu publikacji.

6. Tablice należy numerować liczbami arabskimi, stosując w tekście skrót tabl. Objaśnienie tablicy należy umieścić nad tablicą, czcionka 10 pkt, wyśrodkowane. Po tablicy 1 wiersz wolny, 12 pkt.

Tablica 1. Objaśnienie zawartości tablicy.

rysunek-tekst2

7. Wykaz pozycji literaturowych i materiałów cytowanych w referacie należy zestawić w ciągłej numeracji arabskiej. Powołując się na literaturę w tekście, należy podać numer pozycji wykazu w nawiasach kwadratowych, np. [1] lub Adamski P. [1].
Nie stosować przypisów na dole strony.
Przykładowy wykaz:

LITERATURA:
1. Adamski P., Piotrowski M. i inni, Tytuł, Wydawnictwo, Warszawa 2011.
2. Nowakowski P. (red.), Tytuł, Wydawnictwo, Warszawa 2011.
3. Krajewski B., Tytuł czasopisma, nr 3/2010.
4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.).

Oświadczenia autora referatu – do pobrania

Karta zgłoszenia udziału – do pobraniaCookies

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.