Nasze oddziały X

Wydawnictwa
i czasopisma

Zobacz więcej pozycji

Regulamin składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz PZITB

Regulamin 
składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz PZITB

1. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa zrzesza: a) członków zwyczajnych, b) członków honorowych, c) członków korespondentów, d) członków wspierających.
2. Zarząd właściwego Oddziału PZITB prowadzi ewidencję członków zwyczajnych Oddziału, przechowuje dokumenty dotyczące ich przyjmowania, skreślenia i wykluczenia oraz rezygnacji, a także prowadzi rejestr opłacania składek członkowskich.
3. Zgodnie z § 19 pkt. 4 Statutu PZITB, członkowie PZITB są zobowiązani do regularnego opłacania składek członkowskich oraz spełniania innych świadczeń określonych w niniejszym regulaminie. 4. W razie naruszenia postanowień, o których mowa w § 19 pkt.
4 Statutu PZITB przez okres dłuższy niż jeden rok, następuje skreślenie członka PZITB na podstawie uchwały Zarządu właściwego Oddziału PZITB podjętej w trybie § 22 Statutu PZITB.
5. W sprawach członkowskich przysługuje, w terminie 14 dni, odwołanie od uchwał Zarządu właściwego Oddziału do Zarządu Głównego PZITB, a od uchwał Zarządu Głównego do Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB (§ 25 statutu).

2. Składki członkowskie

§ 2

1. Wysokość minimalnej składki członkowskiej określa Zarząd Główny PZITB w formie uchwały i ustala, jaką część tej składki należy przekazać do Zarządu Głównego na wspólną działalność statutową.
2. Zarząd Oddziału może w formie uchwały podwyższyć składkę określoną przez Zarząd Główny, przekazując nadwyżkę w całości na działalność statutową Oddziału.

§3

1. Członkowie zwyczajni PZITB po przejściu na emeryturę lub rentę opłacają składkę członkowską w zmniejszonym rozmiarze. Wysokość takiej składki określa Zarząd Oddziału w formie uchwały.
2. Podstawą, do zmniejszenia wysokości składki, o której mowa w ust. 1, jest powiadomienie na piśmie Prezydium Zarządu Oddziału o przejściu członka zwyczajnego na emeryturę lub rentę.
3. Członkowie honorowi, zasłużeni seniorzy oraz honorowi przewodniczący Oddziału są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.
4. Członkowie zwyczajni PZITB, będący studentami bądź uczniami klasy maturalnej szkoły średniej o profilu budowlanym, opłacają składkę członkowską w zmniejszonym rozmiarze lub są zwolnieni z opłacania składek członkowskich. Wysokość takiej składki lub zwolnienia określa Zarząd Oddziału w formie uchwały.

§4

1. Członkowie zwyczajni PZITB, będący w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, mogą być przez Zarząd Oddziału zwolnieni na czas określony lub, na stałe z opłacania składek członkowskich w części lub w pełnej wysokości.
2. O zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, mogą występować z uzasadnionymi wnioskami: jednostka organizacyjna Oddziału, sam zainteresowany oraz Prezydium Zarządu Oddziału. Zarząd Oddziału podejmuje stosowną decyzję w formie uchwały.

3. Inne świadczenia na rzecz PZITB

§5

W przypadku ustalenia przez właściwe władze PZITB rodzaju i zakresu innych świadczeń na rzecz PZITB do których spełniania obowiązani są członkowie i Oddziały PZITB, postanowienia niniejszego regulaminu stosuje Się odpowiednio.

4. Postanowienia końcowe

§6

Niniejszy regulamin został zatwierdzony w dniu 15 czerwca 2010 roku uchwałą nr 52/2010 Zarządu Głównego PZITB, zgodnie z § 41 ust. 1 lit. r) Statutu PZITB.

Pobierz regulamin
Pobierz uchwałęCookies

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.