Nasze oddziały X

Rejestracja Wyszukaj

Wydawnictwa
i czasopisma

Zobacz więcej pozycji

Rada Programowa Czasopism i Wydawnictw

REGULAMIN
Rady Programowej Czasopism i Wydawnictw Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa

§ 1

1. Rada Programowa Czasopism i Wydawnictw PZITB nazywana dalej Radą Programową jest agendą Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.
2.    Rada Programowa jest powołana do realizacji zadań statutowych PZITB w zakresie działalności wydawniczej.
3.    Do zadań Rady Programowej należy:
1)    opiniowanie rocznych planów tematycznych i założeń edytorskich czasopism PZITB oraz formułowanie wymagań merytorycznych i edytorskich dotyczących treści tych czasopism;
2)    ocenianie przygotowanych przez kolegia redakcyjne rocznych sprawozdań z działalności merytorycznej i edytorskiej czasopism PZITB;
3)    opiniowanie kandydatów na redaktorów naczelnych czasopism PZITB oraz wnioskowania w tym zakresie;
4)    przedstawianie wniosków w zakresie kierunków rozwoju czasopism PZITB;
5)    opracowanie programu wydawniczego PZITB oraz opiniowanie jego realizacji;
6)    organizowanie seminariów poświęconych problematyce wydawniczej PZITB opracowywanie i przedstawianie wniosków z tych posiedzeń;
7)    wykonywanie innych zadań związanych z działalnością wydawniczą PZITB przekazanych przez Zarząd Główny albo jego Prezydium;
8)    inspirowanie przedsięwzięć promujących czasopisma PZITB w środowisku inżynierskim.

§ 2

1. Radę Programową stanowi zespół od 8 do 12 członków PZITB wybranych według poniższej procedury:
1)    Prezydium Zarządu Głównego PZITB na początku swej kadencji powołuje przewodniczącego Rady Programowej;
2)    Przewodniczący Rady przedstawia Prezydium ZG PZITB do zatwierdzenia kandydatów do Rady Programowej spośród osób zgłoszonych przez zainteresowane Oddziały PZITB oraz z własnej inicjatywy;
3)    Prezydium ZG PZITB może również z własnej inicjatywy włączyć do składu Rady Programowej inne osoby niż wskazane przez przewodniczącego Rady.
2. Prezydium ZG PZITB na wniosek przewodniczącego Rady Programowej albo z własnej inicjatywy może odwołać członka Rady (w tym również przewodniczącego) i w trybie powoływania powołać nową osobę do składu Rady Programowej na okres do końca kadencji. Podstawą odwołania członka Rady może być jego nieobecność na posiedzeniach Rady w ciągu jednego roku (dwa kolejne posiedzenia Rady).
3.    Rada Programowa na pierwszym posiedzeniu konstytuuje się dokonując wyboru 1÷2 wiceprzewodniczących i sekretarza Rady.

§ 3

1.    Posiedzenia Rady Programowej zwołuje przewodniczący albo z jego upoważnienia wiceprzewodniczący. Zawiadomienie o posiedzeniu z podaniem porządku obrad i niezbędnymi materiałami wysyłane są nie później niż 14 dni przed terminem posiedzenia.
2.    Posiedzenia Rady Programowej odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.
3.    W posiedzeniach Rady Programowej uczestniczą z głosem doradczym redaktorzy naczelni czasopism PZITB.
4.    Na posiedzenia Rady Programowej przewodniczący może zapraszać inne osoby odpowiednio do programu posiedzenia. Zaproszeni uczestniczą w posiedzeniu z głosem doradczym.
5.    Na pierwszym posiedzeniu Rady Programowej ustała się harmonogram zwyczajnych posiedzeń Rady Programowej
6.    Nadzwyczajne posiedzenia Rady Programowej zwoływane są na wniosek Zarządu Głównego PZITB albo jego Prezydium nie później niż w ciągu 2 tygodni od daty wniosku.

§ 4

1.    Rada Programowa podejmuje ustalenia zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos przewodniczącego.
2.    Z posiedzeń Rady Programowej sekretarz sporządza protokół, który po zaakceptowaniu przez przewodniczącego Rady jest przekazywany do Prezydium ZG PZITB w ciągu 4 tygodni od posiedzenia.

§ 5

Członkowie Rady Programowej otrzymują po jednym egzemplarzu czasopism PZITB.

§ 6

Obsługę biurową Rady Programowej zapewnia Biuro Zarządu Głównego PZITB.

§ 7

1.    Regulamin Rady Programowej jest zatwierdzany uchwałą Prezydium ZG PZITB.

2.    Niniejszy Regulamin został zatwierdzony uchwałą nr 31/2010 Prezydium Zarządu Głównego PZITB z dnia 26 stycznia 2010 roku.

Pobierz regulamin
Pobierz uchwałę
Pobierz sprawozdanie z działalności Rady Programowej Czasopism i Wydawnictw PZITB

Forum Najświeższe wątki z naszego forum Zobacz nasze forum

3 dni, 19 godzin temu ezawukigu

Zdrowie

2 miesięcy, 1 tydzień temu akowubo

Warto również posiadać wiedzę nieosobistą zaleta

W jaki sposób owo stwierdził dawno temu wybitna osoba cholernie mądry: floty pod żadnym pozorem zbytnio odrobinę. Szczególnie, jeśli stanowisz uczniem czyli studenciakiem i nie uśmiecha owi się stałe siedzisko na przyczynach rodziców (natomiast tak na ich portfelu) natomiast pożywienie chleba z trudnością, coby ileś zaoszczędzić. Tak aby więc ocalić was…

Cookies

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności.