Nasze oddziały X

Wydawnictwa
i czasopisma

Zobacz więcej pozycji

Komitet Rzeczoznawstwa Budowlanego PZITB

Regulamin Komitetu Rzeczoznawstwa Budowlanego
i Specjalizacji Zawodowej
Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa

Komitet Rzeczoznawstwa Budowlanego i Specjalizacji Zawodowej PZITB jest agendą Związku, powołanym uchwałą Zarządu Głównego, działającym na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd Główny PZITB w dniu 13 marca 2012 roku.

Rzeczoznawstwo w PZITB w specjalnościach, w których wymagane są uprawnienia budowlane, jest elementem podnoszenia kwalifikacji w procesie uzyskiwania rzeczoznawstwa budowlanego nadawanego przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa, zgodnie z ustawą Prawo budowlane.

1. Zadaniem Komitetu jest:
1.1 Opiniowanie wniosków przekazywanych przez Oddziały PZITB dotyczących kandydatów na rzeczoznawców i specjalistów budowlanych (zał. 1):
– wydawanie orzeczenia przyznającego uprawnienia rzeczoznawcy i specjalisty budowlanego PZITB oraz ich przedkładanie do zatwierdzenia przez ZG PZITB;
– Komitet może przedłużenie uprawnień rzeczoznawcy przekazać Oddziałowi PZITB na jego pisemny wniosek; przekazanie wymaga zatwierdzenia przez Prezydium Zarządu Głównego; Oddział, który uzyskał te uprawnienia jest zobowiązany do składania rocznych informacji.
1.2 Opiniowanie działalności oddziałowych Komisji Kwalifikacyjnych ds. Rzeczoznawstwa w zakresie przekazanych uprawnień Komitetu.
1.3 Działanie na rzecz podnoszenia rangi rzeczoznawstwa budowlanego PZITB.
1.4 Inicjowanie działań w zakresie podnoszenia kwalifikacji rzeczoznawców i specjalistów PZITB: Konferencje N-T, Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego oraz Seminaria problemowe.
1.5 Współpraca z innymi Stowarzyszeniami w sprawach związanych z rzeczoznawstwem i specjalizacją budowlaną.
1.6 Opiniowanie odwołań dotyczących składanych wniosków a także działalność rozjemcza w razie skarg i sporów merytorycznych i etycznych związanych z rzeczoznawstwem i specjalizacją budowlaną PZITB.
1.7 Opiniowanie wniosków o zawieszenie uprawnień lub skreślenie z listy rzeczoznawców lub specjalistów PZITB.
1.8 Rozpatrywanie innych zagadnień dotyczących rzeczoznawstwa i specjalizacji.

2. Zarząd Główny PZITB powołuje spośród rzeczoznawców Przewodniczącego i członków Komitetu Rzeczoznawstwa Budowlanego i Specjalizacji Zawodowej PZITB. W ramach Komitetu mogą być powoływane Komisje problemowe.

3. Postanowienia Komitetu są podejmowane w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów na plenarnych posiedzeniach przy obecności Przewodniczącego i co najmniej połowy członków. Na żądanie jednego z członków, głosowanie jest tajne. W sprawach rozpatrywanych wniosków obowiązuje poufność.

4. W posiedzeniach Komitetu mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Głównego PZITB a także przedstawiciele Oddziałów, które skierowały wnioski, z głosem stanowiącym przy rozpatrywaniu swoich kandydatów.

5. Plenarne posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący w miarę potrzeb załatwiania napływających wniosków lub rozpatrywania innych spraw wymagających opinii Komitetu. Protokół z posiedzenia jest podpisywany przez Przewodniczącego i Sekretarza. Protokół musi zawierać oficjalne stanowiska Komitetu.

6. Wnioski o przyznanie uprawnień rzeczoznawcy lub specjalisty budowlanego PZITB rozpatrzone pozytywnie, pozostają w archiwum biura Zarządu Głównego, a rozpatrzone w całości negatywnie są odsyłane do właściwych Oddziałów.

7. Przewodniczący Komitetu zleca przygotowanie dwóch recenzji dla każdego napływającego wniosku lub innych opracowań wynikających z zakresu działania Komitetu.

8. Komitet może zgłosić do Zarządu Głównego wniosek o skreślenie ze swojego składu członków nie uczestniczących w pracach.

9. Komitet Rzeczoznawstwa Budowlanego i Specjalizacji Zawodowej PZITB składa przed Prezydium Zarządu Głównego roczne sprawozdanie ze swojej działalności.

10. Rejestr ustanowionych Rzeczoznawców i Specjalistów PZITB prowadzony jest centralnie, niezależnie od rejestrów prowadzonych przez Oddziałowe Komisji Kwalifikacyjne.

11. Obsługę administracyjno-biurową Komitetu Rzeczoznawstwa Budowlanego i Specjalizacji Budowlanej PZITB zapewnia, Biuro Zarządu Głównego PZITB.

Niniejszy Regulamin Komitetu Rzeczoznawstwa Budowlanego i Specjalizacji Zawodowej PZITB został zatwierdzony Uchwałą nr 107/2012 Zarządu Głównego PZITB z dnia 13 marca 2012 roku. Traci moc dotychczas obowiązujący regulamin PZITB z dnia 16 grudnia 2003 roku.

Pobierz regulamin
Pobierz uchwałę
Pobierz instrukcję
Pobierz status
Pobierz sprawozdanie z działalności K.R.B.i S.Z. PZITBCookies

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.