Nasze oddziały X

Wydawnictwa
i czasopisma

Zobacz więcej pozycji

Komitet Nauki

Regulamin
Komitetu Nauki PZITB

§1

Komitet Nauki, zwany dalej Komitetem, został powołany w 1958r. i od tego czasu jest organem Zarządu Głównego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.
Komitet – w porozumieniu z właściwym Zarządem Oddziału PZITB – powołuje Komisje Nauki, grupujące członków z terenu Oddziału lub terenu sąsiednich oddziałów PZITB.

§2

Komitet jest powołany do wspierania rozwoju dyscyplin naukowych mających zastosowanie w budownictwie i przemyśle materiałów budowlanych, a także do upowszechniania prac naukowych, wdrożeniowych i projektowych oraz promocji osiągnięć naukowych i inżynierskich członków PZITB.

§3

Dla osiągania celów, o których mowa w §2, Komitet:
a)    inicjuje, organizuje i patronuje konferencjom naukowym o charakterze ogólnokrajowym,
b)    popiera badania naukowe, m.in. drogą przyznawania nagród i wyróżnień za określone osiągnięcia, oraz upowszechnia prace naukowe i wyróżniające się osiągnięcia projektowe i realizacyjne,
c)    współdziała z Komitetem Młodej Kadry PZITB w zakresie organizacji konkursów na prace badawcze, projektowe lub realizacyjne oraz z Komitetem Rzeczoznawstwa Budowlanego i Specjalizacji Zawodowej PZITB w zakresie inicjowania i programowania działalności szkoleniowej,
d)    rekomenduje swoich członków do udziału z ramienia PZITB w komisjach i komitetach naukowych o działalności związanej z budownictwem,
e)    opracowuje i przedkłada władzom Stowarzyszenia opinie i wnioski w sprawach należących do zakresu działania Komitetu.

§4

Członkiem Komitetu może być członek PZITB pracujący twórczo w dziedzinie nauki i techniki i posiadający własny odpowiedni dorobek twórczy w postaci publikacji, działalności wdrożeniowej lub zrealizowanych dzieł inżynierskich.

§5

W poczet członków Komitetu przyjmuje Zarząd. Przyjęcie odbywa się po
wysłuchaniu opinii wyznaczonego w tym celu członka Zarządu Komitetu. Decyzja zapada na posiedzeniu Zarządu w wyniku głosowania jawnego, zwykłą większością głosów.
W ocenie dorobku kandydata na członka Komitetu uwzględnia się całokształt wyników jego działalności zawodowej, naukowej, wynalazczej, popularyzatorskiej, publicystycznej, przynależność do towarzystw naukowych,uprawianie dydaktyki oraz inne przejawy aktywności naukowej i społecznej w działalności związanej z budownictwem.

§6

Członkiem Honorowym Komitetu może zostać wieloletni członek
Komitetu, którego szczególnie aktywna działalność w Zarządzie lub w Komisji zyskiwała powszechne uznanie. Wniosek w sprawie nadania godności Członka Honorowego może przedłożyć członek Zarządu danej kadencji, a decyzję podejmuje Zarząd.

§7

Członkowie Komitetu mają prawo do:
a)    czynnego i biernego wyboru do Zarządu Komitetu,
b)    pierwszeństwa w uczestnictwie w zebraniach, konferencjach, wycieczkach naukowo-technicznych i innych imprezach krajowych i zagranicznych, organizowanych przez PZITB lub bezpośrednio przez Komitet,
c)    zapoznawania się ze sprawozdaniami z działalności Komitetu.

§8

Do obowiązków członka Komitetu należy:
a)    rozwijanie pracy naukowej lub twórczej działalności inżynierskiej w dziedzinie budownictwa,
b)    aktywne współdziałanie w realizacji zadań Komitetu wymienionych w §§ 2 i 3 niniejszego regulaminu,
c)    branie czynnego udziału w pracach Komitetu.

§9

Członkostwo w Komitecie wygasa wskutek:
a)    rozwiązania Komitetu,
b)    utraty członkostwa PZITB w przypadkach określonych w §§ 20, 21 i 22 Statutu PZITB,
c)    dobrowolnej rezygnacji lub śmierci członka,
d)    systematycznego uchylania się od pracy w Komitecie lub od udziału w zebraniach naukowych i seminaryjnych.

§10

Rozwiązanie Komitetu następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego PZITB, powziętej na wniosek zebrania ogólnego Komitetu, uchwalony większością 2/3 głosów.

§11

Przewodniczącego Komitetu wybiera zebranie ogólne w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. Pozostałych członków Zarządu Komitetu, a mianowicie dwóch zastępców przewodniczącego, sekretarza oraz 5 do 8 członków wybiera zebranie ogólne Komitetu. W skład Zarządu Komitetu wchodzą ponadto: przewodniczący Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, przewodniczący PZITB, przewodniczący Jury Nagród PZITB, członkowie Honorowi Komitetu oraz wszyscy przewodniczący Oddziałowych Komisji Nauki.
Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

§12

Do zadań przewodniczącego Komitetu należy:
a)    zwoływanie posiedzeń Komitetu i jego Zarządu,
b)    reprezentowanie Komitetu,
c)    współpraca z Prezydium Zarządu Głównego oraz udział w zebraniach Zarządu Głównego PZITB, na których są omawiane sprawy Komitetu,
d)    czuwanie nad realizacją uchwał i decyzji władz Stowarzyszenia,
e)    udział w Krajowym Zjeździe Delegatów PZITB.
W realizacji tych zadań przewodniczącego wspierają członkowie Zarządu Komitetu.

§13

Komitet przedstawia sprawozdanie ze swej działalności na sprawozdawczo-wyborczym zebraniu ogólnym oraz przedkłada je Zarządowi Głównemu PZITB.

§14

Wydatki Komitetu są pokrywane z budżetu Zarządu Głównego PZITB, do którego są kierowane wszystkie środki wspierające działalność Komitetu z organizacji konferencji lub innych imprez, którym patronuje Komitet.

§15

Zarząd Komitetu Nauki jest obowiązany do współdziałania ze swoimi Komisjami. W szczególności do zadań Zarządu Komitetu w stosunku do Komisji należy:
a)    utrzymywanie stałego kontaktu przez wizytowanie, przekazywanie informacji, branie udziału w imprezach organizowanych przez Komisje itp.,
b)    konsultowanie prac Komisji, organizowanie pomocy oraz inicjowanie wspólnych przedsięwzięć,
c)    uwzględnianie w planach pracy Komitetu dezyderatów zgłaszanych przez Zarządy Komisji Nauki,
d)    ocena sprawozdań z pracy Komisji.

§16

Obsługę Komitetu zapewnia Biuro Zarządu Głównego PZITB, natomiast Komisji – właściwe biura Zarządów Oddziałów.

Niniejszy regulamin został przygotowany przez Zarząd Komitetu Nauki na posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2011 roku i zatwierdzony uchwałą nr 96/2011 Zarządu Głównego PZITB z dnia 13 grudnia 2011 roku.

Pobierz regulamin
Pobierz uchwałę
Pobierz Informator Komitetu Nauki PZITB
Pobierz regulamin Komisji Nauki Oddziału PZITB
Pobierz sprawozdanie z działalności Komitetu NaukiCookies

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.