Nasze oddziały X

Wydawnictwa
i czasopisma

Zobacz więcej pozycji

Komitet Młodej Kadry

REGULAMIN KOMITETU MŁODEJ KADRY ZARZĄDU GŁÓWNEGO
POLSKIEGO ZWIĄZKU INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA

I. Postanowienia ogólne

§1

Komitet Młodej Kadry zwany dalej „KMK” działa w oparciu o Statut Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa zwanym dalej „PZITB” uchwalony dnia 6 czerwca 2008 roku przez XLIII Zjazd Delegatów w Krakowie i zatwierdzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie w dniu 20 października 2008 r.

§2

KMK jest jednostką organizacyjną Zarządu Głównego PZITB powołaną do realizacji zamierzeń statutowych oraz zainteresowań członków w zakresie spraw i problemów dotyczących najmłodszych członków zwyczajnych PZITB.

§3

KMK ZG PZITB składa się z Przewodniczącego powołanego przez ZG PZITB, Przewodniczących oraz oddelegowanych Członków Kół Młodych działających w Oddziałach PZITB.

§4

W imieniu KMK działa Prezydium Komitetu Młodej Kadry, zwane dalej „Prezydium KMK”.

§5

KMK oraz jego Prezydium powołuje się na czas kadencji Zarządu Głównego PZITB.

§6

Krajowe Zjazdy Młodej Kadry PZITB lub Zebrania Plenarne KMK odbywają się przynajmniej jeden raz w roku. Zebranie wyborcze KMK odbywa się 1 raz na początku kadencji.

II Struktura Organizacyjna Komitetu Młodej Kadry

§7

Przewodniczącego Komitetu Młodej Kadry powołuje Zarząd Główny PZITB stosowną    uchwałą.    Przewodniczący    KMK    jest    równocześnie Przewodniczącym Prezydium KMK.

§8

Zebranie wyborcze KMK odbywa się w terminie nie dłuższym niż 30 dni od czasu powołania Przewodniczącego Komitetu Młodej Kadry i zwoływane jest przez Przewodniczącego KMK.

§9

1. Podczas Zebrania Wyborczego Przewodniczący KMK dokonuje wyboru kandydatów do pełnienia funkcji:
a.    Sekretarza:
b.    2 Wiceprzewodniczących
c.    3 lub 4 Członków Prezydium KMK.
2. Prezydium KMK odbywa swoje zebrania przynajmniej dwa razy w roku.
3. Na posiedzenia Prezydium KMK zaprasza się:
a.    Przedstawiciela Zarządu Głównego PZITB (wiceprzewodniczącego ZG PZITB, który opiekuję się KMK z ramienia Prezydium ZG PZITB);
b.    Inne osoby – wg potrzeb KMK.
4. W przypadku niemożności pełnienia przydzielonych funkcji w Prezydium KMK przez okres dłuższy niż jeden rok, lub rezygnacji z pełnienia przydzielonej funkcji, Prezydium może uzupełnić swój skład na najbliższym Plenarnym Zebraniu KMK.

§10

Prezydium KMK współpracuje z Kołami Młodych przy Oddziałach PZITB, przedstawia Zarządowi Głównemu PZITB stosowne propozycje i wnioski w zakresie spraw dotyczących młodej kadry oraz składa roczne sprawozdania z realizacji programu swego działania.

III. Zadania Komitetu Młodej Kadry

§11

1. Podstawowym zadaniem KMK jest aktywizacja działalności programowej wśród jego członków oraz szeroko rozumianej młodej kadry technicznej środowiska budowlanego.
2. Zadania KMK realizowane są na podstawie programu działania obowiązującego w kadencji ZG PZITB.
3. Projekt programu działania sporządza Prezydium KMK w oparciu o:
a)    Statut PZITB;
b)    Uchwałę Generalną podjętą na Krajowym Zjeździe Delegatów PZITB;
c)    Uchwały podejmowane przez Prezydium Zarządu Głównego PZITB, bądź Zarząd Główny PZITB;
d)    Uchwały podejmowane przez Krajowe Zjazdy KMK lub Zebrania Plenarne KMK;
e)    Inicjatywy własne Prezydium KMK.
4. Program działania ustalony po przeprowadzonej dyskusji w ramach działania KMK przekazywany jest do realizacji Kołom Młodych działających przy Zarządach Oddziałów PZITB.
5. Głównym zakresem działania KMK jest:
a) Inicjowanie i koordynowanie działalności Kół Młodych w Oddziałach PZITB w zakresie problematyki dotyczącej młodej kadry;
b) Pomoc Kołom Młodych w Oddziałach w zakresie zgłoszonych przez nie spraw;
c) Przygotowanie, programu, wniosków i uchwał na Krajowe Zjazdy Młodej Kadry lub Zebrania Plenarne;
d) Organizowanie konkursów o zasięgu ogólnokrajowym.

IV. Zadania Prezydium Komitetu Młodej Kadry

1. Do zadań Prezydium KMK należy:
a)    Współpraca z Zarządem Głównym PZITB w realizacji zadań statutowych;
b)    Współpraca z Kołami Młodych działających w Oddziałach;
c)    Planowanie i organizacja Krajowych Zjazdów Młodej Kadry;
d)    Opiniowanie programów działania Kół Młodych w Oddziałach;
e)    Występowanie do Prezydium Zarządu Głównego PZITB o przydział środków na organizację Krajowych Zjazdów Młodej Kadry;
f)    Realizacja Uchwał Generalnych Krajowych Zjazdów Delegatów PZITB;
g)    Prowadzenie ewidencji członków Kół Młodych zrzeszonych w Oddziałach PZITB;
h)    Koordynowanie i planowanie konkursów o zasięgu ogólnokrajowym.

V. Postanowienia końcowe

§12

Działalność KMK oraz jej Prezydium podlega kontroli i ocenie Głównej Komisji Rewizyjnej PZITB.

§13

Sprawy dotyczące sporów między członkami KMK i członkami Prezydium KMK są rozpatrywane, na wniosek stron, przez Główny Sąd Koleżeński PZITB.

§14

W Krajowych Zjazdach KMK, Plenarnych Zebraniach oraz na posiedzeniach Prezydium KMK uczestniczy przedstawiciel Zarządu Głównego PZITB.

§15

Biuro Zarządu Głównego realizuje na rzecz KMK następujące świadczenia:
a)    rozsyła korespondencję dotyczącą Krajowych Zjazdów KMK oraz Plenarnych Zebrań,
b)    prowadzi działalność kancelaryjną KMK i jego Prezydium oraz gromadzi dokumentację tej działalności.

§16

Koszty związane z działalnością KMK ponosi Zarząd Główny PZITB w ramach własnego preliminarza budżetowego – w zakresie wynikającym z aktualnych uchwał Zarządu Głównego.

§17

Regulamin został zatwierdzony uchwałą nr 103/2012 Zarządu Głównego PZITB z dnia 18 stycznia 2012 roku.

 

Pobierz regulamin
Pobierz uchwałę
Pobierz sprawozdanie z działalności Komitetu Młodej Kadry
Pobierz program działalności Komitetu Młodej Kadry
Pobierz stan realizacji Programu działalności Komitetu Młodej KadryCookies

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.