Nasze oddziały X

Wydawnictwa
i czasopisma

Zobacz więcej pozycji

Główna Komisja Seniorów

 Regulamin Głównej Komisji Seniorów
Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa

I. Postanowienia ogólne

§1

Głowna Komisja Seniorów zwana dalej „GKS” działa w oparciu o Statut Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa zwanym dalej „PZITB” uchwalony dnia 6 czerwca 2008 roku przez XLIII Krajowy Zjazd Delegatów PZITB w Krakowie i zatwierdzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie w dniu 20 października 2008 r.

§2

GKS jest jednostką organizacyjną Zarządu Głównego PZITB powołaną do realizacji zadań statutowych oraz zainteresowań członków w zakresie spraw i problemów dotyczących Seniorów (emerytów i rencistów) będących członkami PZITB.

§3

GKS składa się z Przewodniczących kół, działających przy Zarządach Oddziałów PZITB.

§4

W imieniu GKS działa Prezydium Głównej Komisji Seniorów, zwane dalej „Prezydium GKS”.

§5

GKS oraz jej Prezydium powołuje się na czas kadencji Zarządu Głównego PZITB.

§6

Zebrania GKS odbywają się przynajmniej jeden raz w roku. Nadto, GKS organizuje zebrania wyborcze oraz coroczne Krajowe Narady Seniorów. Na Krajowe Narady Seniorów – oprócz Przewodniczących Kół Seniorów w Oddziałach PZITB – mogą być zapraszani Seniorzy w liczbie ustalonej przez Prezydium GKS.

II. Struktura Organizacyjna Głównej Komisji Seniorów

§7

Zebranie wyborcze GKS odbywa się w terminie nie dłuższym niż 30 dni od zakończenia Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB i zwoływane jest przez Prezydium Zarządu Głównego PZITB.

§8

1. Na zebraniu wyborczym dokonuje się, w głosowaniu tajnym, wyboru
Przewodniczącego GKS, który jest równocześnie Przewodniczącym jej Prezydium.
Z. Wybrany Przewodniczący GKS proponuje skład kandydatów do pełnienia
następujących funkcji w Prezydium GKS:
–    sekretarza,
–    2-3 wiceprzewodniczących oraz
–    członków Prezydium GKS w ilości 4-6 osób.
3. Wybory członków Prezydium GKS dokonuje się w głosowaniu tajnym. Wybór Prezydium GKS podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Główny PZITB.

4.    Prezydium GKS odbywa swoje zebrania jeden raz na kwartał.
5.    Na posiedzenia Prezydium GKS zaprasza się również, inne osoby według potrzeb Komisji.
6.    Wybrane Prezydium GKS działa przez okres kadencji Zarządu Głównego PZITB.
7.    W przypadku niemożności wykonywania przydzielonych funkcji w Prezydium GKS przez osoby do niego wybrane dłużej niż jeden rok lub rezygnacji z pełnienia przydzielonej funkcji, Prezydium może uzupełnić swój skład na najbliższym plenarnym zebraniu GKS.

§9

Prezydium GKS współpracuje z Kołami Seniorów przy Zarządach Oddziałów PZITB, uczestniczy za pośrednictwem swego przedstawiciela w zebraniach Komisji Seniorów FSNT NOT, przedstawia Zarządowi Głównemu PZITB stosowne propozycje i wnioski w zakresie spraw dotyczących Seniorów oraz składa Zarządowi Głównemu PZITB roczne sprawozdanie z realizacji swojego programu działania.

III. Zadania Głównej Komisji Seniorów

§10

1. Zadania GKS realizowane są na podstawie programu działania obowiązującego w kadencji.
2. Projekt programu działania sporządza ustępujące Prezydium GKS w oparciu o:
a)    Statut PZITB;
b)    uchwałę generalną podjętą na Krajowym Zjeździe Delegatów PZITB;
c)    uchwały podejmowane przez Prezydium PZITB, bądź Zarząd Główny PZITB;
d)    uchwały podejmowane przez Krajowe Narady Seniorów;
e)    inicjatywy własne Prezydium GKS.
3. Program działania – po przeprowadzonej dyskusji w ramach GKS – przekazywany jest do realizacji Kołom Seniorów w Oddziałach PZITB.
4. Głównym zakresem działania GKS jest:
a)    inicjowanie i koordynowanie działalności Kół Seniorów w Oddziałach PZITB w zakresie problematyki dotyczącej Seniorów;
b)    pomoc Kołom Seniorów w Oddziałach PZITB w zakresie zgłoszonych przez nie spraw;
c)    uchwalenie regulaminu działania GKS na kadencję;
d)    przygotowanie wniosków i uchwał na Krajowe Narady Seniorów.

IV. Zadania Prezydium Głównej Komisji Seniorów

§11

1. Do działań Prezydium GKS należy:
a)    współpraca z Zarządem Głównym PZITB w realizacji zadań statutowych;
b)    współpraca z Kołami Seniorów działających w Oddziałach PZITB;
c)    organizacja corocznych Krajowych Narad Seniorów;
d)    opiniowanie regulaminów działania Kół Seniorów w Oddziałach PZITB;
e)    inicjatywa w organizowaniu Kół Seniorów w Oddziałach PZITB;
f)    opiniowanie wniosków o nadanie godności „Zasłużony Senior PZITB”;
g)    występowanie do Zarządu Głównego PZITB o przydział środków na organizację corocznych Krajowych Narad Seniorów;
h)    realizacja Uchwał Generalnych Krajowych Zjazdów Delegatów PZITB;
i)    współpraca z GKS FSNT NOT w zakresie spraw dotyczących Seniorów;
j)    prowadzenie ewidencji Seniorów PZITB zrzeszonych w Kołach Seniorów w Oddziałach PZITB.

V. Postanowienia końcowe

§12

Działalność GKS oraz jej Prezydium podlega kontroli i ocenie Głównej Komisji Rewizyjnej PZITB.

§13

Sprawy dotyczące sporów wynikłych pomiędzy członkami GKS i członkami Prezydium GKS są rozpatrywane, na wniosek stron, przez Główny Sąd Koleżeński PZITB.

§14

W zebraniach GKS oraz na posiedzeniach jej Prezydium uczestniczy przedstawiciel Zarządu Głównego PZITB.

§15

Biuro Zarządu Głównego realizuje na rzecz GKS i jej Prezydium następujące świadczenia;
a)    wyznacza stałego współpracownika ZG PZITB do obsługi GKS;
b)    załatwia bieżące sprawy GKS;
c)    rozsyła zawiadomienia o posiedzeniach Prezydium do członków Prezydium i Oddziałów PZITB;
d)    prowadzi działalność kancelaryjną GKS i jej Prezydium oraz gromadzi dokumentację tej działalności.

§16

Koszty związane z działalnością GKS ponosi Zarząd Główny PZITB w ramach własnego preliminarza budżetowego.

§17

1.    Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Zarządu Głównego PZITB w dniu 13 września 2011 roku, Uchwałą nr 88/2011.
2.    Z tym dniem traci moc obowiązującą poprzedni regulamin GKS z dnia 31.08.2004r.

Pobierz regulamin
Pobierz uchwałę
Pobierz regulamin nadania Godności „Zasłużony Senior PZITB”
Pobierz wniosek o nadanie Godności „Zasłużony Senior PZITB”

 

Zasłużony senior

Odznaka Zasłużony Senior PZITB

Prezydium GKS

Przewodnicząca GKS
Teresa Lipska

Wiceprzewodniczący
Stanisław Skorulski

Wiceprzewodniczący
Stanisław Sułek

Wiceprzewodniczący
Władysław Podsiadły

Sekretarz
Ewa Wieczorek

Członek
Adam Chmura

Członek
Tadeusz Cichocki

Członek
Stanisław Czapski

Członek
Andrzej Januszaniec

Członek
Wacław Kotuszewski † 14.09.2016 r.

Członek
Korneliusz Korcz

Członek
Jadwiga ŻmijewskaCookies

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.