Nasze oddziały X

Wydawnictwa
i czasopisma

Zobacz więcej pozycji

Medal im. Prof. Bryły i Prof. Żenczykowskiego

REGULAMIN
Przyznawania Nagród Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
imienia Profesora Stefana Bryły i Profesora Wacława Żenczykowskiego

1. Cel ustanowienia nagród PZITB

Nagrody za  prace  naukowo-badawcze i  naukowo-techniczne w dziedzinie budownictwa zostały ustanowione celem podkreślenia wagi tych prac, zachęty do ich prowadzenia oraz uznania i rozpowszechnienia osiągnięć naukowych. Nagrody te mają już wieloletnią tradycję, a patronują im Osoby mające zasługi dla polskiego budownictwa jako konstruktorzy obiektów inżynierskich, autorzy cennych prac naukowych, wychowawcy wielu roczników inżynierów. Ustanowione Uchwałą XXII Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB w Zielonej Górze we wrześniu 1964 roku zostały przyznane po raz pierwszy w roku 1965.

2. Dane ogólne dotyczące nagród PZITB

Nagrody im. Stefana Bryły i Wacława Żenczykowskiego są nagrodami corocznymi, indywidualnymi, jednorazowymi.
Nagrodę im. Stefana Bryły przyznaje się za osiągnięcia naukowo-badawcze lub naukowo-techniczne w dziedzinie konstrukcji budowlanych. Nagrodę im. Wacława Żenczykowskiego przyznaje się za osiągnięcia naukowo-techniczne lub naukowo-badawcze w dziedzinie budownictwa, obejmujące m.in. takie problemy jak: materiały budowlane, fizykę budowli, technologię robót budowlanych.
Nagrody mają znaczenie honorowe i prestiżowe. Laureaci otrzymują odpowiednie wyróżnienie.

3.  Laureaci i nagrodzone osiągnięcia

Laureatem nagrody może być obywatel polski, aktywny zawodowo w dziedzinie budownictwa (projektowanie, wykonawstwo, administracja budowlana, szkolnictwo średnie i wyższe, instytuty). Przynależność do PZITB lub działalność na rzecz PZITB stanowi dodatkowe kryterium kwalifikacyjne. Nagrodzone osiągnięcia muszą dotyczyć konkretnie ukończonej pracy lub cyklu prac dokonanych w ciągu ostatnich 3 lat, bezpośrednio przez kandydata lub przy jego zasadniczym współudziale.
Przedstawione  do   nagrody  osiągnięcia   muszą  być   poparte  realizacją  lub doświadczeniem albo stanowić pomost do bezpośredniego wykorzystania w praktyce budowlanej (projektowanie, wykonawstwo, produkcja). Prace te lub ich część muszą być uprzednio opublikowane lub inaczej udokumentowane. Przyznanie uprzednio innej nagrody za typowaną pracę nie stanowi przeszkody do przyznania nagrody PZITB. W przypadku pracy zespołowej można nagrodzić jednego z głównych współautorów lub autora części pracy. Kandydaci, którzy nie otrzymali nagrody, mogą być rozpatrywani za te same osiągnięcia  w  następnych   latach   (do  2  lat).   Laureaci   nagród   nie  mogą kandydować ponownie do nagrody tego samego imienia.

4. Tryb przyznawania nagród PZITB

4.1. Przedstawienie kandydatur

Kandydatury przedstawiają Zarządy regionalnych Komisji Nauki, Zarząd Komitetu Nauki, Prezydium Zarządu Głównego PZITB jako rzecznik Komitetów i Zarządów Oddziałów PZITB, Członkowie Jury i Członkowie Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. Wniosek   powinien   zawierać   oprócz   podstawowych   danych    osobowych kandydata nazwę i opis osiągnięć, za które ma być przyznana nagroda oraz ewentualnie uzasadnienie.
Kandydatury zgłaszane  są  do  Sekretarza   Komitetu   Nauki   PZITB  i  pozostają niejawne.

4.2. Jury Nagród

Jury Nagród działa w składzie: Przewodniczący, dwaj przedstawiciele KN PZITB oraz z urzędu: Przewodniczący PZITB, Przewodniczący Komitetu Nauki PZITB i Przewodniczący KILiW PAN. Przewodniczący Jury oraz przedstawiciele KN PZITB są wybierani przez Zarząd KN PZITB na okres kadencji KN (4 lata) i podlegają akceptacji Prezydium ZG PZITB. Ta sama procedura dotyczy odwołania. Jury działa w imieniu PZITB. Jury rozpatruje wnioski na podstawie dostarczonych materiałów oraz własnego rozeznania, a w razie potrzeby posługuje się wyjaśnieniami dodatkowymi, złożonymi przez powołanych referentów – specjalistów. Tryb przyznawania nagród jest konkursowy. Jury przyznaje nagrody większością głosów, wskazując imiennie rodzaj nagrody i podając krótkie uzasadnienie przyznania nagrody. Praca w Jury jest honorowa.

4.3. Opis nagrody

Nagrodę stanowi okolicznościowy medal i dyplom z podpisami członków Jury. Treść dyplomu i podanego w nim uzasadnienia ustala Jury Nagród.

4.4.  Ogłoszenie i wręczenie nagród

Wręczenie nagród przez Jury odbywa się uroczyście na Krajowym Zjeździe Delegatów PZITB. W latach, w których nie ma Zjazdu Laureaci zostają zaproszeni na Konferencję Krynicką na której następuje wręczenie. Wiadomość o nagrodach i nazwiskach laureatów wraz z uzasadnieniem ogłaszane są w prasie codziennej i prasie technicznej PZITB.
Laureaci nagród są zaproszeni do prezentacji swych dokonań na Plenarnym Zebraniu Komitetu Nauki PZITB w czasie Konferencji Krynickiej.

4.5. Terminarz czynności dotyczących przyznania nagród

Zgłoszenie kandydatów trwa do końca marca, zakończenie postępowania kwalifikacyjnego w zasadzie do końca kwietnia, a przyznanie nagród w terminie do końca maja. Terminy te są instrukcyjne i mogą być, w razie uzasadnionej potrzeby określone szczegółowo przez Przewodniczącego Jury tak, aby nie naruszyć podanych poprzednio terminów wręczenia nagród.

4.6. Sekretariat

Prace   administracyjne   prowadzi   sekretariat   KN   PZITB,   pokrywając   koszty (korespondencja, delegacje, koreferaty) z budżetu Stowarzyszenia. Sekretariat   przechowuje  w  siedzibie  ZG   PZITB   dokumentację   i  egzemplarz nagrodzonych prac przez około 5 lat.

5. Postanowienia końcowe

5.1. Zatwierdzenie i zmiany regulaminu

Zatwierdzenie tekstu regulaminu i zmiany, które wnioskować mogą członkowie Jury Nagród, Zarząd KN PZITB i Prezydium ZG PZITB, następuje drogą uchwały Zarządu Głównego PZITB.

5.2. Dane o zatwierdzeniu tekstów regulaminu

Regulamin w pierwszej wersji został przedstawiony i zatwierdzony Uchwałą Zarządu Głównego PZITB w dniu 30 czerwca 1965 roku oraz znowelizowany po raz pierwszy Uchwałą Zarządu Głównego PZITB 5 maja 1987 roku, po raz drugi 1 lutego 1994 roku., po raz trzeci 22 lutego 2005 roku i po raz czwarty 13 września 2011 roku.

Pobierz regulamin


Uchwała nr 84/2011
Zarządu Głównego PZITB z dnia 13 września 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie przyznawania
nagrody PZITB im. prof. Stefana Bryły
i im. prof. Wacława Żenczykowskiego

1.   Zarząd Główny PZITB – na wniosek Kapituły nagrody PZITB im. prof. Stefana Bryły i im. prof. Wacława Żenczykowskiego oraz rekomendacji Prezydium ZG PZITB z dnia 20 lipca 2011 roku, zatwierdza zmiany w regulaminie przyznawania nagrody PZITB im. prof. Stefana Bryły i im. prof. Wacława Żenczykowskiego.

2.   Regulamin przyznawania nagrody PZITB im. prof. Stefana Bryły i im. prof. Wacława Żenczykowskiego, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pobierz uchwałę


Laureaci Nagrody PZITB imienia Stefana Bryły

1965 – Zbigniew MAZURKIEWICZ
1966 – Edward KRYNICKI
1967 – Józef GŁOMB
1968 – Dionizy NIEPOSTYN
1969 – Ryszard DĄBROWSKI
1970 – Jerzy KOBIAK
1970 – Wiesław STACHURSKI
1971 – Witold NOWACKI
1972 – Eugeniusz ŚLEDZIEWSKI
1973 – Zbigniew REIPERT
1974 – Wojciech KUKULSKI
1975 – Jerzy WESELI
1976 – Zbigniew BZYMEK
1977 – Jakub MAMES
1978 – Andrzej Marek BRANDT
1979 – Włodzimierz STAROSOLSKI
1980 – Janusz KAWECKI
1981 – Tadeusz KLOCEK
1982 – Witold WOŁOWICKI
1983 – Czesław BRANICKI
1984 – Krzysztof DYDUCH
1985 – Stanisław WEISS
1986 – Reinhold KAŁUŻA
1987 – Antoni WEGNER
1988 – Zdzisław SULIMOWSKI
1989 – Piotr KONDERLA
1990 – Michał KNAUFF
1991 – Stefan GOSZCZYŃSKI
1992 – Andrzej ŁAPKO
1993 – Andrzej FLAGA
1994 – Szczepan WOLIŃSKI
1995 – Kazimierz FURTAK
1996 – Jan BILISZCZUK
1997 – Czesław MIEDZIAŁOWSKI
1998 – Marian GIŻEJOWSKI
1999 – Marian GWÓŹDŹ
2000 – Zbigniew ZEMBATY
2001 – Aleksander KOZŁOWSKI
2002 – Bogumił WRANA
2003 – Krzysztof STYPUŁA
2004 – Jan BIEŃ
2005 – Ryszard WOJDAK
2006 – Jan KUBICA
2007 – Tadeusz Stanisław URBAN
2008 – Walter WUWER
2009 – Robert KOWALSKI
2010 – Barbara KLAMCZAK
2011 – Tadeusz CHYŻY
2012 – Artur ZBICIAK
2013 – Renata KOTYNIA
2014 – Elżbieta SZMIGIERA
2015 – Piotr GÓRSKI
2016 – Lucjan ŚLĘCZKA
2017 – Tomasz LIPECKI

 

m_stefan_bryla

 


Laureaci Nagrody PZITB imienia Wacława Żenczykowskiego

1965 – Bohdan LEWICKI
1966 – Władysław KUCZYŃSKI
1967 – Władysław DANIELECKI
1968 – Adam MITZEL
1969 – Wacław SZAREJKO
1970 – Roman KOZAK
1971 – Władysław ZIOBROŃ
1972 – Zygmunt JAMROŻY
1973 – Jędrzej KUCZYŃSKI
1974 – Władysław DETKO
1975 – Kazimierz FLAGA
1976 – Jan MIKOŚ
1977 – Zbigniew PAWŁOWSKI
1978 – Zbigniew MIELCZAREK
1979 – Jerzy ZIÓŁKO
1980 – Maciej GRYCZMAŃSKI
1981 – Jerzy Andrzej POGORZELSKI
1982 – Lech CZARNECKI
1983 – Kazimierz RYKALUK
1984 – Andrzej CHOLEWICKI
1985 – Kazimierz KŁOSEK
1986 – Leonard RUNKIEWICZ
1987 – Jerzy OLIFIEROWICZ
1988 – Zdzisław ŻMUDZIŃSKI
1989 – Janusz FREY
1990 – Edward MOTAK
1991 – Janusz MIERZWA
1992 – Zbigniew PARZNIEWSKI
1992 – Stanisław LIBURA
1993 – Sylwester KOBIELAK
1994 – Wojciech SKOWROŃSKI
1995 – Włodzimierz KIERNOŻYCKI
1996 – Artem CZKWIANIANC
1996 – Maria KAMIŃSKA
1997 – Zbigniew JANOWSKI
1998 – Stanisław MAJEWSKI
1999 – Cezary MADRYAS
2000 – Jacek ŚLIWIŃSKI
2001 – Piotr KORZENIOWSKI
2002 – Dariusz GAWIN
2003 – Jan ŚLUSAREK
2004 – Anna SIEMIŃSKA – LEWANDOWSKA
2005 – Tadeusz TATARA
2006 – Maria KASZYŃSKA
2007 – Leszek MAŁYSZKO
2008 – Maciej Zbigniew BŁACH
2009 – Andrzej GARBACZ
2010 – Tomasz SIWOWSKI
2011 – Leszek SZOJDA
2012 – Jacek HULIMKA
2013 – Zbigniew PERKOWSKI
2014 – Stanisław KARCZMARCZYK
2015 – Piotr WOYCIECHOWSKI
2016 – Lucyna DOMAGAŁA
2017 – Izabela SKRZYPCZAK

m_waclaw_zenczykowski

 Cookies

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.