Nasze oddziały X

Wydawnictwa
i czasopisma

Zobacz więcej pozycji

Medal im. Prof. Romana Ciesielskiego

REGULAMIN
Przyznawania przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Medalu imienia Profesora Romana Ciesielskiego

1.  Dla uczczenia pamięci wybitnego inżyniera i uczonego, Profesora Romana Ciesielskiego, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w 2005 r. na LX Krajowym Zjeździe PZITB ustanowił medal Jego imienia.

2.  Medal ten ma charakter prestiżowy. Przyznaje się go za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie inżynierii lądowej połączone z wyróżniającą się działalnością społeczną na rzecz budowania autorytetu Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz wierności ideałom Związku.

3. Jeden medal przyznaje corocznie Kapituła, której siedziba mieści się w Krakowie. Medale są oznaczone kolejnymi numerami.

4.  Kandydatów do medalu mogą zgłaszać:
a) Zarząd    Główny    PZITB    na    podstawie    wniosków    Zarządów Oddziałów oraz Komitetu Nauki PZITB
b) Komitet  Inżynierii  Lądowej i  Wodnej  PAN  w trybie  ustalonym wewnętrznie.

5.  Osoby zgłaszane do odznaczenia medalem powinny mieć co najmniej 20-letni staż zawodowy lub naukowy oraz nie krótszy staż działalności w PZITB. Wniosek, oprócz danych osobowych kandydata, powinien zawierać wyczerpujący opis jego osiągnięć wraz z uzasadnieniem kandydatury. Wnioski należy zgłaszać do biura Zarządu Oddziału Małopolskiego PZITB w Krakowie do 30 maja każdego roku.

6.  Medal może być przyznany danej osobie jeden raz. Otrzymanie uprzednio innych nagród i wyróżnień, w tym nagród i wyróżnień PZITB, nie stanowi przeszkody do przyznania medalu im. prof. Romana Ciesielskiego.

7.  W skład Kapituły wchodzą: laureaci medalu, Przewodniczący PZITB, Przewodniczący KILiW PAN, Przewodniczący Komitetu Nauki PZITB, Przewodniczący Oddziału Małopolskiego PZITB w Krakowie i Przewodniczący Komisji Nauki Oddziału Małopolskiego PZITB w Krakowie. Przewodniczący Oddziału Małopolskiego PZITB w Krakowie pełni funkcję Wielkiego Mistrza Kapituły. Członek Kapituły w okresie swej kadencji nie może kandydować do medalu im. prof. Romana Ciesielskiego. O przyznaniu medalu decydują obecni na posiedzeniu Członkowie Kapituły w trybie głosowania tajnego.

8.  Nagrodzona osoba otrzymuje medal wraz z dyplomem. Wręczenie medalu przez Wielkiego Mistrza Kapituły w towarzystwie Przewodniczącego PZITB i Przewodniczącego Komitetu Nauki PZITB odbywa się w sposób uroczysty przy okazji Krajowego Zjazdu PZITB lub podczas otwarcia obrad Konferencji Krynickiej. Laureat medalu zostaje zaproszony do udziału w Konferencji Krynickiej na cały okres trwania. Koszty uczestnictwa pokrywa ZG PZITB.

9.  Koszty projektu i wykonania medali oraz koszty posiedzeń Kapituły są pokrywane przez ZG PZITB, natomiast pozostałe koszty związane z procedurą przyznawania medali pokrywa Zarząd Oddziału
Małopolskiego PZITB w Krakowie.

10. Niniejszy regulamin został przyjęty uchwałą nr 86/2011 Zarządu Głównego PZITB w dniu 13 września 2011 r. i wchodzi w życie z dniem powzięcia uchwały.

Pobierz regulamin


Uchwała nr 86/2011
Zarządu Głównego PZITB z dnia 13 września 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie przyznawania
medalu PZITB im. prof. Romana Ciesielskiego

1.  Zarząd Główny PZITB – na wniosek Kapituły medalu PZITB im. prof. Romana Ciesielskiego i rekomendacji Prezydium ZG PZITB z dnia 20 lipca 2011 roku, zatwierdza zmiany w regulaminie przyznawania medalu PZITB im. prof. Romana Ciesielskiego.

2.  Regulamin przyznawania medalu PZITB im. prof. Romana Ciesielskiego, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pobierz uchwałę


Laureaci wyróżnieni medalem PZITB imienia profesora Romana Ciesielskiego:

2006 – prof. dr hab. inż. Janusz KAWECKI
2007 – dr inż. Stefan PYRAK
2008 – prof. dr inż. Stanisław KAJFASZ
2009 – prof. dr hab. inż. Jan KMITA
2010 – dr hab. inż. Krzysztof STYPUŁA
2011 – prof. dr inż. Wojciech WŁODARCZYK
2012 – dr hab. inż. Maria KASZYŃSKA
2013 – prof. dr hab. inż Tadeusz GODYCKI – ĆWIRKO
2014 – mgr inż. Wiktor PIWKOWSKI
2015 – prof. zw. dr hab. inż. Krzysztof DYDUCH
2016 – prof. zw. dr hab. inż. Ryszard KOWALCZYK
2017 – prof. dr hab. inż. Kazimierz FLAGA
2018 – prof. dr hab. inż. Lech CZARNECKI
2019 – prof. dr hab.inż. Anna SIEMIŃSKA – LEWANDOWSKA

m_roman_ciesielskiCookies

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.