Nasze oddziały X

Wydawnictwa
i czasopisma

Zobacz więcej pozycji

Główna Komisja Odznaczeń

 

 Regulamin
przyznawania honorowych odznak PZITB
oraz tryb opiniowania wniosków o przyznanie odznak FSNT NOT
i odznaczeń państwowych

W nawiązaniu do § § 7, 18, 36, 58 oraz w oparciu o § 41 Statutu PZITB uchwalonego 6 czerwca 2008 roku przez XLIII Krajowy Zjazd Delegatów w Krakowie ustanawia się regulamin przyznawania odznak członkowskich i honorowych Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz tryb opiniowania i procedur składania wniosków o nadanie wyróżnień honorowych FSNT NOT oraz orderów i odznaczeń państwowych.

Postanowienia ogólne dotyczące przyznawania odznak PZITB

§ 1

Odznaka członkowska PZITB jest zewnętrznym wyrazem przynależności jej posiadacza do Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.
Honorowa odznaka srebrna, złota i złota z diamentem stanowią trzy stopnie wyróżnień przyznawanych za zasługi w pracy związkowej PZITB.

§ 2

1.    Honorowa odznaka członkowska Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, zwanego dalej Związkiem, przedstawia koło, w którym połowę obwodu tworzą litery PZITB na tle taśmy mierniczej, drugą połowę obwodu stanowi część koła zębatego, zaś środek wypełnia skośnie położona kielnia murarska. Szczegółowy wzór odznaki członkowskiej ustalony został uchwałą Zarządu Głównego Związku z dnia 28 kwietnia 1958 roku.
2.    Honorowa srebrna odznaka przedstawia określony w ust. 1 motyw odznaki członkowskiej wzbogacony elementem srebrnego wieńca laurowego.
3.    Honorowa złota odznaka przedstawia określony w ust. 1 motyw odznaki członkowskiej wzbogacony elementem złotego wieńca laurowego.
4.    Honorowa złota odznaka z diamentem przedstawia określony w ust. 1 motyw odznaki członkowskiej wzbogacony elementem złotego wieńca laurowego oraz wtopionym pojedynczym kamieniem przeźroczystym (cyrkania).

Warunki przekazywania i tryb przyznawania odznak i wyróżnień

§ 3

Honorowe odznaki są przyznawane członkom PZITB za szczególne osiągnięcia w pracy społecznej dla Związku – odpowiednio do wnioskowanego stopnia wyróżniania, po upływie określonego czasu przynależności do PZITB.

§ 4

Warunkiem przyznania Honorowej Srebrnej Odznaki są:
–    przynajmniej 5-letni staż członkowski w Stowarzyszeniu,
–    aktywna działalność stowarzyszeniowa w PZITB przez okres co najmniej 3 lat

Warunkiem przyznania Honorowej Złotej Odznaki są:
–    aktywna działalność stowarzyszeniowa w PZITB po otrzymaniu honorowej srebrnej odznaki,
–    przynajmniej 8-letni staż członkowski w Stowarzyszeniu,
–    przynajmniej 3-letni okres od daty przyznania honorowej srebrnej odznaki.

Warunkiem przyznania Honorowej Złotej Odznaki z Diamentem są:
–    szczególna, udokumentowana aktywna działalność stowarzyszeniowa w PZITB po otrzymaniu honorowej złotej odznaki,
–    przynajmniej 20-letni staż członkowski w Stowarzyszeniu,
–    przynajmniej 10-letni okres od daty przyznania honorowej złotej odznaki PZITB. Honorowe Odznaki Złote z Diamentem przyznawane są raz w ciągu roku.

§ 5

W wyjątkowych przypadkach, szczególnie zasłużonym członkom Związku, Zarząd Główny może przyznać honorowe odznaki PZITB srebrne, złote i złote z diamentem bez konieczności dochowania terminów określonych w § 4 i bez zachowania kolejności stopnia wyróżnień.

§ 6

Odznaki honorowe przyznawane są przez Zarząd Główny Związku, po uprzednim rozpatrzeniu wniosków przez Główną Komisję Odznaczeń.
Natomiast Krajowy Zjazd Delegatów przyznaje honorowe odznaki:
1.    Członkom Zarządu Głównego, w tym przewodniczącym Oddziałów – na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
2.    Przewodniczącemu PZITB, Członkom Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego – na wniosek Prezydium Krajowego Zjazdu Delegatów.

§ 7

Wnioski o przyznanie honorowych złotych odznak z diamentem, złotych i srebrnych opracowane na formularzach wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, winny być składane do Zarządu Głównego:
–    w odniesieniu do członków Związku, o których mowa w § 6 pkt. 1-2 z wyjątkiem przypadków szczególnych, w terminie do 31 grudnia każdego roku, a w specjalnych przypadkach w terminie odrębnie podawanych do wiadomości przez Prezydium Zarządu Głównego.

§ 8

Wręczenie honorowych odznak srebrnych, złotych i złotych z diamentem dokonuje się w formie uroczystej: Przewodniczący PZITB, członek Prezydium Zarządu Głównego względnie Przewodniczący Zarządów Oddziałów, na terenie właściwych Oddziałów, w odniesieniu do odznak przyznawanych przez Zarząd Główny lub Przewodniczący Zjazdu Delegatów, w odniesieniu do odznak przyznawanych przez Zjazd Delegatów.
Akt dekoracji winien odbywać się przy uroczystych okazjach, a w szczególności w czasie Zjazdu Delegatów, Walnych Zgromadzeniach Członków Oddziałów, plenarnych zebrań Zarządu Głównego, Oddziałów, a także z okazji „Dnia Budowlanych”.

§ 9

Jednocześnie z wręczeniem honorowej odznaki srebrnej, złotej lub złotej z diamentem członek Związku otrzymuje legitymację stwierdzającą nadanie odznaki.

Pozbawienie odznak honorowych

§ 10

1.    Pozbawienie przyznanej honorowej odznaki PZITB następuje automatycznie w przypadkach pozbawienia osoby wyróżnionej praw publicznych i praw honorowych prawomocnym wyrokiem sądu.
2.    Pozbawienie honorowej odznaki srebrnej, złotej lub złotej z diamentem Związku w pozostałych przypadkach następuje na wniosek Zarządu Oddziału lub Zarządu Głównego na mocy decyzji podjętej przez Główny Sąd Koleżeński.

Opiniowanie wniosków o przyznanie odznak honorowych FSNT NOT

§ 11

Procedura składania wniosków o wyróżnienie honorowe Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT wg niniejszego Regulaminu obejmuje wyłącznie wystąpienia z inicjatywy Związku.
Tryb nadawania odznak z inicjatywy struktur FSNT określają stosowne regulaminy Federacji na szczeblu terenowym i centralnym.
Uzasadnione wnioski Prezydiów Zarządów Oddziałów o przyznanie odznak honorowych FSNT NOT dla członków Kół, członków Zarządu Oddziału oraz członków i przewodniczących komisji problemowych Oddziałów składane są w terenowych jednostkach organizacyjnych FSNT NOT. Prezydia terenowych jednostek FSNT, po opracowaniu opinii uruchamiają stosowne procedury przyznania przedmiotowych wyróżnień.
2. Wnioski dotyczące odznak honorowych FSNT NOT dla członków Zarządu Głównego PZITB, członków Komitetów i Komisji Zarządu Głównego, członków Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej po rozpatrzeniu prze Główną Komisję Odznaczeń – Zarząd Główny składa w organie wykonawczym Federacji tj. Zarządzie FSNT.

Warunkiem wnioskowania Srebrnej Odznaki Honorowej NOT jest:
–    przynajmniej 8-letni staż członkowski,
–    posiadanie od 3 lat Honorowej Srebrnej Odznaki PZITB,
–    oraz aktywna działalność społeczna w ramach FSNT NOT.

Warunkiem wnioskowania Złotej Odznaki Honorowej NOT jest:
–    przynajmniej 3-letni okres od daty przyznania Honorowej Srebrnej Odznaki,
–    aktywna działalność na rzecz Federacji oraz posiadanie Honorowej Złotej Odznaki PZITB.

Warunkiem wnioskowania Diamentowej Odznaki Honorowej NOT jest:
–    szczególna, udokumentowana aktywna działalność stowarzyszeniowa w PZITB po otrzymaniu honorowej złotej odznaki,
–    przynajmniej 20-letni staż członkowski w Stowarzyszeniu,
–    przynajmniej 10-letni okres od daty przyznania honorowej złotej odznaki PZITB.
3. Wnioski o nadanie odznak honorowych FSNT NOT dokonuje się na formularzu stanowiącym zał. Nr 2 do Regulaminu.

§ 12

Opiniowanie propozycji nadania orderów i odznaczeń

W oparciu o Ustawę z dnia 16.10.1992 r. o orderach i odznaczeniach oraz Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 10.11.1992 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. RP nr 90 z 8 grudnia 1992 roku z późniejszymi zmianami) przyjmuje się następujący tryb postępowania:
1.    Wnioski o nadanie orderu lub odznaczenia członkom Kół, przewodniczącym Kół, członkom Zarządów Oddziałów, członkom i przewodniczącym oddziałowych komisji problemowych, Komisji Rewizyjnej Oddziału i Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego – przygotowuje Prezydium Zarządu Oddziału i składane Wojewodzie właściwemu dla siedziby Oddziału PZITB.
2.    Wnioski o nadanie orderu lub odznaczenia dla członków Zarządu Głównego w tym przewodniczących Zarządów Oddziałów, członków Komitetów i Komisji działających przy Zarządzie Głównym, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego – przygotowuje Prezydium ZG i po zaopiniowaniu przez GKO składa w odpowiednim Ministerstwie lub u Wojewody.
3. Ordery i odznaczenia są nadawane przez Prezydenta RP na wniosek Prezesa Rady Ministrów.

§ 13

Rejestr członków wyróżnionych orderami, odznaczeniami oraz odznakami honorowymi prowadzą: Biura Zarządu Głównego i Zarządów Oddziałów.

Pobierz regulamin
Pobierz uchwałę
Pobierz wniosek o nadanie Honorowej Srebrnej – Złotej – Złotej z Diamentem
Pobierz sprawozdanie z działalności Głównej Komisji Odznaczeń

 

zlota_diamentzlotasrebrna

Od lewej:
Honorowa Złota Odznaka z Diamentem PZITB
Honorowa Złota Odznaka PZITB
Honorowa Srebrna Odznaka PZITBCookies

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.